Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΑ


Εισαγωγή στην ανάλυση και τον σχεδιασμό του Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΩΣ). Σχεδιασμός κατά τον Ευρωκώδικα 2 (ΕC2). 1. Συνεργασία σκυροδέματος–χάλυβα (συνάφεια): (α) Φύση και μηχανισμοί της συνάφειας. (β) Αγκυρώσεις οπλισμών, τάση συνάφειας, συνθήκες συνάφειας, καμπύλωση ράβδων. (γ) Ενώσεις οπλισμών (επιμηκύνσεις), μήκος υπερκάλυψης, εγκάρσιος οπλισμός. (γ) Επικάλυψη οπλισμών, κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης. 2. Ωπλισμένο σκυρόδεμα έναντι ορθής έντασης (Μ+Ν): (α) Συμπεριφορά του ΩΣ υπό κάμψη, στάδια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ – Πειραματική διερεύνηση. (β) Ανάλυση διατομής υπό μεγέθη ορθής έντασης. Παραδοχές, χαρακτη- ριστικά επίπεδα παραμόρφωσης, εξισώσεις ισορροπίας, κατανομή θλιπτικών τάσεων σκυροδέματος (CEB και ΕC2). (γ) Διαστασιολόγηση ορθογωνικής διατομής, πλακοδοκός, βοηθήματα σχεδιασμού (διαγράμματα και πίνακες CEB και πίνακες ΕΜΠ). 3. Ωπλισμένο Σκυρόδεμα έναντι διάτμησης (V): (α) Ο χαρακτήρας της διατμητικής έντασης. Πειραματική διερεύνηση. Λειτουργία του ΩΣ υπό διάτμηση μετά την ρηγμάτωση. Μοντέλα διατμητικής συμπεριφοράς. Επιρροή του λόγου διάτμησης α/d. (β) Διατμητική λειτουργία του ΩΣ κατά τον Ευρωκώδικα 2 (EC2) –Μηχανισμοί μεταφοράς της τέμνουσας. (γ) Σχεδιασμός του ΩΣ σε διάτμηση κατά τον EC2–Ορισμός των τριών τιμών αντοχής σε διάτμηση: VRd,c , VRd,s και VRd,max . Διαδικασία σχεδιασμού. Οπλισμοί διάτμησης. 4. Ωπλισμένο Σκυρόδεμα έναντι στρέψης (Τ): (α) Ο χαρακτήρας της στρεπτικής έντασης. Πειραματική διερεύνηση. (β) Λειτουργία του ΩΣ υπό στρεπτική ένταση. Μηχανισμοί μεταφοράς της στρεπτικής έντασης πριν από την ρηγμάτωση, κατά την ρηγμάτωση (tension softening) και μετά την ρηγμάτωση. (γ) Διαδικασία σχεδιασμού κατά EC2. Οπλισμοί στρέψης.

 

Περίγραμμα μαθήματος…