Γραμματεία


Προϊσταμένη Γραμματείας
Τσομπανάκη Παρασκευή
Τηλ.: +30 25410-79032
e-mail: vtsompan@admin.duth.gr

Φοιτητικά Θέματα – Προπτυχιακό Πρόγραμμα
Ιωακειμίδου Σεβαστή
τηλ.: +30 25410-79027
email: sioakemi@admin.duth.gr

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Χάβρα Όλγα
τηλ.: +30 25410-79026
email: ochavra@admin.duth.gr

Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραιώσεων
Χάβρα Όλγα
τηλ.: +30 25410-79026
email: ochavra@admin.duth.gr