Ομοτιμοποίηση Καθηγητών


Κριτήρια για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή

Δεσπόζουσα ιδέα για τα κριτήρια εκλογής Ομότιμων Καθηγητών:
«Ο υποψήφιος Ομότιμος Καθηγητής πρέπει να έχει επιτελέσει μια εξαιρετικά ευδόκιμη θητεία στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. που αφορά το επιστημονικό και διδακτικό του έργου, το οποίο υπερβαίνει τις συμβατικές υποχρεώσεις και να εμφαίνεται η προσωπική του συμβολή. Επιπλέον, να είναι υπόδειγμα ήθους και άψογος στις υπηρεσιακές του υποχρεώσεις».

Προϋποθέσεις του υποψηφίου και διαδικασία για την ομοτιμοποίηση:
1. Να έχει υπηρετήσει τουλάχιστον 15 έτη στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ., εκ των οποίων τουλάχιστον 5 έτη να υπηρέτησε στην βαθμίδα του πρωτοβάθμιου Καθηγητή.
2. Στην εισήγησή του ο Τομέας υποχρεωτικά θα αναφερθεί στο ήθος του υποψηφίου και στην εν γένει κοινωνική του δράση και προσφορά.
3. Να μην έχει αποχωρήσει, από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ., πριν από την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του, εκτός αν συνέτρεχαν λόγοι υγείας.
4. Να έχει ολοκληρώσει στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. ως κύριος επιβλέπων, τουλάχιστον 2 διδακτορικές διατριβές.
5. Να έχει τουλάχιστον 25 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 20 να αναφέρονται σε διεθνώς αναγνωρισμένες βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων. Από αυτές το 1/3 να έχουν πραγματοποιηθεί στην τελευταία δεκαετία πριν από την αποχώρηση από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
6. Όλα τα κριτήρια πρέπει να πληρούνται συντρεχόντως.
7. Η διαδικασία απαιτεί μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία άνω του 50% της Γ.Σ. του Τομέα στον οποίον ανήκε ο υποψήφιος Ομότιμος Καθηγητής.
8. Η διαδικασία απαιτεί μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία άνω του 50% της Γ.Σ. του Τμήματος (μόνο μέλη Δ.Ε.Π.).
9. Απόκλιση από τα παραπάνω κριτήρια μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αιτιολογημένη εισήγηση, μυστική ψηφοφορία και ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. του Τομέα στον οποίον ανήκε ο υποψήφιος Ομότιμος Καθηγητής και πλειοψηφία άνω του 75% της Γ.Σ. του Τμήματος (μόνο μέλη Δ.Ε.Π.).
10. Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών δεν κινεί την διαδικασία ομοτιμοποίησης όταν ο υποψήφιος είναι επίψογος στις υπηρεσιακές του υποχρεώσεις. Ειδικότερα, αν δεν έχει παραδώσει τους χώρους που κατείχε ως μέλος ΔΕΠ, αν δεν έχει επιστρέψει τα βιβλία που έχει δανειστεί από την βιβλιοθήκη και αν έχει άλλες εκκρεμείς υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.
11. Συστήνεται από την Γ.Σ. του Τμήματος τριμελής συμβουλευτική επιτροπή (Honorary Advisory Committee) με ετήσια θητεία, η οποία αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. που διετέλεσαν Πρόεδροι του Τμήματος. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, η συμβουλευτική επιτροπή καταθέτει στην Γ.Σ. του Τμήματος άποψη για τον υποψήφιο και εισηγείται, αν ο υποψήφιος απαιτείται να λάβει απλή ή αυξημένη πλειοψηφία.
12. Εάν η διαδικασία αποβεί άκαρπη, υπάρχει δυνατότητα επανάληψής της μετά την παρέλευση 2 ετών.