Ξένη Γλώσσα (Επίπεδο Αρχαρίων)


Καλλιεργούμενες Στρατηγικές Εκμάθησης της Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας: Μεταγνωστικές και Γνωστικές δεξιότητες: Αυτοέλεγχος, αυτο-αξιολόγηση και αυτορρύθμιση της προόδου και του βαθμού κατανόησης της Διδαχθείσας Ύλης από τους ίδιους τους φοιτητές. Γενικά προάγονται οι ικανότητες του κριτικού αναστοχασμού, του εντοπισμού και αναγνώρισης λαθών, της διαχείρισης καταστάσεων προβληματισμού και της επίλυσης πραγματικών προβλημάτων μηχανικής. Κατανόηση αυθεντικών κειμένων ειδικότητας. Εστίαση της προσοχής στις σημαντικές μόνο πληροφορίες ενός γραπτού κειμένου Μηχανικής και επομένως στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Κατανόηση και εμβάθυνση στην Αγγλική Γλώσσα ακολουθώντας τους γραμματικούς, συντακτικούς και εκφραστικούς κανόνες της γλώσσας αυτής. Ενσυνείδητη χρήση της Αγγλικής για ειδικούς σκοπούς μέσω του εμπλουτισμού του Αγγλικού Τεχνικού Λεξιλογίου. Επικέντρωση σε δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα τέσσερα επίπεδα δεξιοτήτων και έχουν αξιοποιηθεί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.

Γεωδαισία Ι


Εισαγωγή (αντικείμενο, ορισμοί – βασικές έννοιες, μονάδες). Στοιχεία θεωρίας σφαλμάτων – ακρίβεια, ορθότητα, αβεβαιότητα. Χονδροειδή και συστηματικά σφάλματα. Νόμος μετάδοσης σφαλμάτων. Γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς. Θεμελιώδη προβλήματα. Πολυγωνικές οδεύσεις. Όργανα μέτρησης – γωνιών, μηκών (Θεοδόλιχος, Χωροβάτης, Μετροταινία, Total Stations). Στήσιμο οργάνου: κέντρωση και οριζοντίωση. Μηκομέτρηση με μετροταινία. Μετρήσεις για τον προσδιορισμό γωνιών με θεοδόλιχο. Μέτρησεις με χωροβάτη για το προσδιορισμό υψομέτρων. Μετρήσεις με τη μέθοδο της ταχυμετρίας. Υπολογισμοί για τον προσδιορισμό οριζόντιων και κατακόρυφων γωνιών από μετρήσεις με θεοδόλιχο. Υπολογισμοί για τον υπολογισμό αποστάσεων από μετρήσεις ταχυμετρίας. Υπολογισμοί για τον υπολογισμό υψομέτρων από μετρήσεις με χωροβάτη. Στοιχειώδεις εργασίες πεδίου. Χάραξη γηπέδου. Αποτύπωση γηπέδου. Αξονοδιασταυρώσεις. Υπολογισμός εμβαδών. Διανομή επιφανειών. Ρύθμιση συνοριακών γραμμών. Γωνιομετρία. Μεταφορά και στροφή συστήματος συντεταγμένων. Τεχνικές προδιαγραφές Γεωδαιτικών, Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών. Καταβιβασμός απρόσιτου σημείου. Έκκεντρη στάση και έκκεντρη σκόπευση. Αναγωγή μήκους στην επιφάνεια της θάλασσας. Απαλλοτριώσεις.

Γεωλογία για Μηχανικούς


Εισαγωγή στα χαρακτηριστικά της Γης: το σύστημα του πλανήτη Γη. Η όψη της Γης (δομή – σύσταση). Δομή και σύσταση του γεωλογικού υλικού: ορυκτά, πετρώματα. Γεωμορφολογία: αποσάθρωση, διάβρωση, μεταφορική δράση, απόθεση, καρστικά φαινόμενα. Γεωδυναμικά φαινόμενα: σεισμοί, ηφαίστεια. Ανάγνωση τοπογραφικών χαρτών, κύριοι χαρακτήρες – απεικόνιση τοπογραφικών χαρτών, ανάγνωση χάρτη, τοπογραφικοί χάρτες και γεωλογική – γεωμορφολογική πληροφόρηση, σχεδίαση τοπογραφικής τομής. Γεωλογικές δομές – Γεωλογικοί χάρτες: μέσα έρευνας εδάφους – υπεδάφους, γεωλογικές επιφάνειες – γεωλογικές γραμμές.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και Τεχνολογίας


Η δημιουργία των πρώτων πόλεων, πρώτα πολεοδομικά σχέδια. Η ανακάλυψη της γραφής, η γεωργία και η γέννηση του πολιτισμού Αρχαία ελληνική τεχνολογία, η σχολή των Πυθαγορείων, Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Ρωμαϊκή περίοδος (υδραυλικά έργα, τοξωτές κατασκευές, αρχαία Εγνατία Οδός, εφαρμογές τσιμέντου), η εξέλιξη των επιστημών κατά τη Βυζαντινή περίοδο και την Αναγέννηση. Ίδρυση των πρώτων πανεπιστημίων, σημαντικοί επιστήμονες. Σύγχρονα θέματα επιστήμης και τεχνολογίας. Βιομηχανική επανάσταση. Ο Άλαν Τιούρινγκ, ο Στηβ Τζομπς και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής Η ομορφιά των εξισώσεων, ο αριθμός π και οι αδελφοί Τσουντνόφσκι. Ο Le Corbusier και ο Άρης Κωνσταντινίδης. Σύγχρονη ελληνική επιστήμη και τεχνολογία (φιλοσοφία αριθμητικών μεθόδων, πεπερασμένα στοιχεία, καθηγητής Αργύρης). Φιλοσοφία σύνθεσης και εκτέλεσης μεγάλων τεχνικών έργων (γέφυρα Ρίου, σήραγγα Μάγχης, εξέδρες πετρελαίου, πολυόροφα κτήρια, Εγνατία Οδός). Βιώσιμη ανάπτυξη. Βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Ο ρόλος και η ευθύνη του μηχανικού στο σύγχρονο κόσμο.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Τεχνική της Αναπαράστασης


Εισαγωγή στην τεχνική της σχεδίασης και της αναπαράστασης κατασκευών/ Το τεχνικό σχέδιο ως μέσο επικοινωνίας και η σπουδαιότητά του/ Βασικός εξοπλισμός σχεδίασης (επιφάνειες σχεδίασης, όργανα σχεδίασης, όργανα γραφής και όργανα και μέσα αναπαραγωγής βοηθητικών στοιχείων)/ Γραμμογραφία, είδη γραμμών στο αρχιτεκτονικό και οικοδομικό σχέδιο/ Γεωμετρικές κατασκευές με γραφικό τρόπο/ Γραμματογραφία, είδη γραφής και χρησιμοποίησή τους Πινακάκια σχεδίου και τεχνικά υπομνήματα/ Κλίμακα σχεδίασης τεχνικού και οικοδομικού σχεδίου/ Αναγωγή πραγματικού μήκους σε γραφικό και το αντίστροφο/ Μεγέθη χαρτιών και κατάλληλη επιλογή ανάλογα με την κλίμακα/ Διαστάσεις και κανόνες διαστασιολόγησης/ Σκαριφήματα όψεων και κατόψεων/ Σχεδίαση όψεων και κατόψεων/ Ορθές προβολές/ Κύριες όψεις αντικειμένου, επιλογή όψεων, τοποθέτηση όψεων/ Τομές/ Ορολογία/ Μονάδες μέτρησης/ Τοπογραφικά διαγράμματα/ Διαγράμματα κάλυψης/ Μηκοτομή/ Ισοϋψείς καμπύλες/ Οριζοντιογραφία/ Εξάσκηση με μελάνωμα με ραπιντογράφους.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Πληροφορική


Αντικείμενο: Δομημένος Προγραμματισμός σε C και Fortran. Προγραμματισμός-χρήση Λογιστικών Φύλλων.

Στόχοι: Εισαγωγικές έννοιες Η/Υ και Πληροφορικής. Εισαγωγή στις βασικές αλγοριθμικές δομές και δομές δεδομένων. Εισαγωγή στην επεξεργασία δεδομένων μέσω προγραμματισμού. Βασικές αρχές δομημένου προγραμματισμού.

Οργάνωση: Διαλέξεις στην τάξη και προγραμματισμός στο εργαστήριο (σε DevC++ Compiler, Intel Visual Fortran, Excel).

Περιεχόμενο μαθήματος: Μεταγλώττιση-διασύνδεση-εκτέλεση προγράμματος, Τύποι δεδομένων, Μεταβλητές, Σταθερές, Εντολές εισόδου-εξόδου, Τελεστές, Εκφράσεις, Εντολή αντικατάστασης, Αλγοριθμικές δομές (επιλογή, ακολουθία, επανάληψη), Στατικές δομές δεδομένων (πίνακες), Εισαγωγή-εμφάνιση τιμών πίνακα, Συναρτήσεις, Σειριακά αρχεία

Ειδικά αντικείμενα C: Βιβλιοθήκες, Αναζήτηση σε πίνακα (Γραμμική, Δυαδική), Ταξινόμηση, Δείκτες (pointers), Πέρασμα ορισμάτων με Τιμή ή Αναφορά, Ορισμός πίνακα με δείκτες, Εγγραφές (structures), Δυναμικές δομές δεδομένων

Ειδικά αντικείμενα Fortan: Μητρωικές δυνατότητες, Δυναμική διαχείριση μνήμης, Υποπρογράμματα (subroutines), Διεπαφές (interfaces), Εμφώλευση (contains).

Ειδικά αντικείμενα Excel: Επεξεργασία αντικειμένων, Σύνταξη συναρτήσεων, Εργαλεία επίλυσης-βελτιστοποίησης (GoalSeek, Solver), παρεμβολής (Trendline), γραφικής αναπαράστασης.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία


          ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ: Εσωτερικές και εξωτερικές πράξεις σε ένα σύνολο , ειδικές δομές σε σύνολα, όπως ομάδες, διανυσματικοί χώροι κλπ, Θεωρία και βασικά θεωρήματα διανυσματικών χώρων, Ειδικοί διανυσματικοί χώροι και θεωρήματα αυτών, Θεωρία πινάκων, Βασικές ιδιότητες πινάκων, Τετραγωνικοί πίνακες, Ορίζουσες και ιδιότητες αυτών , Αντίστροφος πίνακα, Επίλυση συστημάτων, Ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα και βασικά θεωρήματα αυτών, διαγωνοποίηση πίνακα, Εφαρμογές αυτών, στη λύση εξισώσεων διαφορών και διαφορικών εξισώσεων, Μορφή Jordan

          ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: Έννοια τρισδιάστατου χώρου, Συντεταγμένες σημείου και διανύσματος, Διανυσματικός χώρος των διανυσμάτων του τρισδιάστατου χώρου και πράξεις και ιδιότητες αυτών, Εσωτερικά, εξωτερικά γινόμενα και ιδιότητες, Εξίσωση ευθείας και επιπέδου στο χώρο και ιδιότητες, Θέσεις μεταξύ ευθειών, Θέσεις μεταξύ επιπέδων και θέσεις μεταξύ ευθείας και επιπέδου. Απόσταση μεταξύ παραλλήλων και ασυμβάτων ευθειών στο στον χώρο και απόσταση μεταξύ επιπέδων.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Μαθηματική Ανάλυση και Εφαρμογές


Σύνολα αριθμών, Γενικά περί συναρτήσεων, Σύνολα και Συναρτήσεις, Αντίστροφες συναρτήσεις, Συνεχείς συναρτήσεις, Παραγωγίσιμες συναρτήσεις, Παραγώγιση σύνθετης συνάρτησης, Παραγώγιση αντίστροφης συνάρτησης μιας παραγωγισίμου συνάρτησης, Βασικά θεωρήματα διαφορικού λογισμού, Μελέτη μιας συνάρτησης με τη βοήθεια θεωρημάτων του Διαφορικού Λογισμού, Θεωρήματα Μέσης τιμής και Rolle, Αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις και παράγωγοι αυτών, Υπερβολικές συναρτήσεις-Αντίστροφες Υπερβολικές συναρτήσεις και παράγωγοι αυτών, Ολοκληρωτικός λογισμός, Αόριστα ολοκληρώματα και βασικές ιδιότητες, Ολοκληρώματα ειδικών συναρτήσεων όπως ρητών, αναγομένων σε ρητών, άρρητων και τριγωνομετρικών, Ορισμένα ολοκληρώματα και ιδιότητες, Εφαρμογές ορισμένων ολοκληρωμάτων όπως στην εύρεση ροπών αδράνειας, κέντρων βαρών, Επιφανειών εκ περιστροφής, Όγκων εκ περιστροφής, Γενικευμένα ολοκληρώματα και εφαρμογές, Ακολουθίες πραγματικών αριθμών και ιδιότητες, Σειρές πραγματικών αριθμών, Σειρές Taylor και McLaurin και ιδιότητες αυτών, Ακολουθίες και σειρές συναρτήσεων, Παραγώγιση και ολοκλήρωση σειρών συναρτήσεων.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Μηχανική Στερεού Σώματος Ι


Γενικές αρχές της Στατικής. Αξιωματική θεμελίωση. Άλγεβρα διανυσμάτων. Περί του διανυσματικού χαρακτήρα της δύναμης. Σύνδεση δυνάμεων υλικού και στερεού σώματος. Δύναμη και ροπή. Ροπή δύναμης ως προς σημείο και ως προς άξονα. Ζεύγος δυνάμεων. Παράλληλη μεταφορά δύναμης. Αναγωγή συστήματος δυνάμεων. Κεντρικός άξονας. Ισορροπία υλικού σημείου και στερεού σώματος. Δυνάμεις στο χώρο και στο επίπεδο (αναλυτικές μέθοδοι). Ισοστατικοί φορείς. Είδη στήριξης, στήριξη δίσκου. Υπολογισμός αντιδράσεων. Σύνθετοι φορείς. Νόμοι μόρφωσης – Υπολογισμός αντιδράσεων. Αρθρωτή δοκός. Τριαρθρωτό τόξο. Δικτυωτοί φορείς. Μόρφωση. Αναλυτική μέθοδος των κόμβων. Η μέθοδος των τομών Ritter. Σύνθετα δικτυώματα. Ολόσωμοι φορείς. Εσωτερικές δυνάμεις. Φορτία διατομής. Διαγράμματα Ν, Q, Μ και ιδιότητές των. Αμφιέρειστη δοκός και διαγράμματά της για διάφορα είδη φορτίσεων. Υποκατάστατη δοκός. Πακτώμενη δοκός. Προέχουσα δοκός.

 

Περίγραμμα μαθήματος…