Ξένη Γλώσσα (Μέσο Επίπεδο)


Καλλιεργούμενες Στρατηγικές Εκμάθησης της Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας: Μεταγνωστικές και Γνωστικές δεξιότητες: Αυτοέλεγχος, αυτο-αξιολόγηση και αυτορρύθμιση της προόδου και του βαθμού κατανόησης της Διδαχθείσας Ύλης από τους ίδιους τους φοιτητές. Γενικά προάγονται οι ικανότητες του κριτικού αναστοχασμού, του εντοπισμού και αναγνώρισης λαθών, της διαχείρισης καταστάσεων προβληματισμού και της επίλυσης πραγματικών προβλημάτων μηχανικής. Κατανόηση αυθεντικών κειμένων ειδικότητας. Εστίαση της προσοχής στις σημαντικές μόνο πληροφορίες ενός γραπτού κειμένου Μηχανικής και επομένως στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Κατανόηση και εμβάθυνση στην Αγγλική Γλώσσα ακολουθώντας τους γραμματικούς, συντακτικούς και εκφραστικούς κανόνες της γλώσσας αυτής. Ενσυνείδητη χρήση της Αγγλικής για ειδικούς σκοπούς μέσω του εμπλουτισμού του Αγγλικού Τεχνικού Λεξιλογίου. Επικέντρωση σε δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα τέσσερα επίπεδα δεξιοτήτων και έχουν αξιοποιηθεί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.

 

Τεχνική Οικονομική


Αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης. Οικονομική Δραστηριότητα (παραγωγικότητα, διάρκεια, μάνατζμεντ). Συναρτήσεις παραγωγής τεχνικών συστημάτων. Μέση και Οριακή Παραγωγικότητα Συντελεστών Παραγωγής. Απόδοση σε κλίμακα. Φθίνουσα Οριακή Απόδοση. Συναρτήσεις κόστους. Οικονομίες κλίμακας. Το ευκαιριακό κόστος/όφελος παραγωγικών πόρων. Έννοιες Κόστους, Συντελεστή Παραγωγής και Δραστηριότητας: βραχυπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο, μέσο, οριακό. Ελαστικότητα κόστους. Επένδυση και Βιωσιμότητα. Διαχρονική αξία και κόστος  του χρήματος. Διαχρονική ισοδυναμία χρηματικών ποσών. Η Έννοια της Οικονομικής Αξιολόγησης. Κριτήρια Οικονομικής Αξιολόγησης: Καθαρή Παρούσα Αξία, Ισοδύναμη Περιοδική Αξία Ενδογενές Ποσοστό Απόδοσης, Λόγος Οφέλους /Κόστους, Περίοδος Αποπληρωμής. Συγκριτική Οικονομική αξιολόγηση. Επιλογή Επενδύσεων. Κριτική των Κριτηρίων Αξιολόγησης – Διαφορική Ανάλυση. Επιλογή Επενδύσεων με Περιορισμένο Προϋπολογισμό. Η περίπτωση Δημοσίων Έργων – Η Διάσταση της Βιωσιμότητας. Συστήματα Β.Ο.Τ και Σ.Δ.Ι.Τ. Ανάλυση Ισορροπίας και Ευαισθησίας. Ανάλυση Νεκρού Σημείου. Στοιχεία Λογιστικής. Ισολογισμός Επιχείρησης. Αποτελέσματα Χρήσης. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες. Απομείωση Αξίας και Απόσβεση. Επιπτώσεις φορολογίας.  Οικονομική Ζωή και Ανάλυση Αντικατάστασης Εξοπλισμού.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Αριθμητική Ανάλυση – Μέθοδοι


Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση και στον προγραμματισμό σε Matlab για Πολιτικούς Μηχανικούς.

Στόχοι: Γνωριμία με μεθόδους και τεχνικές επίλυσης συνήθων αριθμητικών προβλημάτων, Εμπέδωση βασικών εννοιών (σύγκλιση, απόκλιση, σφάλμα αποκοπής και απαλοιφής, ακρίβεια, ανοχή, κριτήρια τερματισμού, κόστος σε μνήμη και πράξεις, συμμετρία, ευστάθεια, θετικά ορισμένο), Διασύνδεση εφαρμοσμένων μαθηματικών και Η/Υ (υπολογισιμότητα), Κατηγορική οργάνωση και συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων και τεχνικών, Στοιχειώδης προγραμματισμός αλγορίθμων σε MatLab και γνωριμία με τις συναρτήσεις και τις δυνατότητές του.

Οργάνωση: Διαλέξεις στην τάξη και προγραμματισμός στο εργαστήριο (σε Matlab) με εφαρμογές σε πρακτικά προβλήματα.

Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση, Θεωρία σφαλμάτων (μέτρηση, πηγές, διάδοση), Επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων, Επίλυση γραμμικών συστημάτων, Συμπτωτική παρεμβολή τιμών, καθολική (Lagrange σε διάφορες μορφές) ή κατά τμήματα (C0 και C2 splines), Μη συμπτωτική παρεμβολή (υπερκαθωρισμένα συστήματα), Ελάχιστα τετράγωνα, Ορθογώνια πολυώνυμα, Αριθμητική παραγώγιση (μονόπλευρες/κεντρικές διαιρεμένες διαφορές), Αριθμητική ολοκλήρωση (Newton- Cotes, Romberg, Gauss-Legendre).

 

Τεχνική της Αναπαράστασης μέσα από Η/Υ – Μέθοδοι CADD


Βασικές αρχές σχεδίασης με Υ/Η/ Γνωριμία με το AutoCAD/ Πρότυπα ηλεκτρονικά σχέδια/ Δημιουργία νέου σχεδίου, επεξεργασία υπάρχοντος και αποθήκευση σχεδίων – οργάνωση αρχείων και φακέλων/ Επεξήγηση των γεωμετρικών και μη γεωμετρικών στοιχείων ενός ηλεκτρονικού σχεδίου/ Οργάνωση στρώσεων – χρώμα, τύπος γραμμής, πάχος γραμμής, ορατότητα, κλείδωμα επεξεργασίας/ Συστήματα συντεταγμένων, Καρτεσιανό, Κυλινδρικό, Σφαιρικό/ Απόλυτες και σχετικές συντεταγμένες/ Μονάδες και όρια σχεδίασης/ Βασικά γεωμετρικά σχήματα – σημεία, ευθύγραμμα τμήματα, κύκλοι, τόξα, πολύγραμμα, πολύγωνα, ελλείψεις/ Επεξεργασία και αναπαραγωγή σχεδιασμένων αντικειμένων/ Μέθοδοι ομαδικής επιλογής αντικειμένων/ Πανομοιότυπη και ομοιόθετη αναπαραγωγή/ Διατάξεις ορθογωνικές, κυκλικές και επί διαδρομής/ Αποκοπή και προέκταση/ Πλαγιοτμήσεις και κυκλικές συναρμόσεις/ Συμμετρικές διατάξεις/ Μπλοκ – Σχεδιαστικές βιβλιοθήκες/ Χειρισμός απόψεων του σχεδίου/ Στυλ γραφής, γραφή απλών κειμένων και κειμένων παραγράφων/ Στυλ διαστασιολόγησης/ Διαστασιολόγηση – γραμμικές διαστάσεις και διαστάσεις καμπύλων σχημάτων/ Διαγραμμίσεις/ Κλίμακες εκτύπωσης – εκτύπωση.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Γεωδαισία ΙΙ – Γεωδαιτικές Ασκήσεις


Μεγάλη άσκηση πεδίου με χρήση μετροταινίας, χωροβάτη και θεοδόλιχο. Πύκνωση τριγωνομετρικών δικτύων (εμπροσθοτομία / γεν. εμπροσθοτομία / πλαγιοτομία, πλευροτομία, οπισθοτομία, πρόβλημα Hansen). Διόρθωση τετράπλευρου βάσης. Ολοκληρωμένος ηλεκτρονικός γεωδαιτικός σταθμός. Καμπυλότητα της γήινης σφαίρας και Γεωδαιτική διάθλαση. Τριγωνομετρική χωροστάθμηση. Γεωμετρική χωροστάθμηση. Χωροβάτης. Χωροσταθμικές οδεύσεις. Ταχυμετρική αποτύπωση. Τοπογραφικό σχέδιο. Κατά μήκος και κατά πλάτος τομές. Όγκοι xωματουργικών εργασιών. Στοιχεία χάραξης τεχνικών έργων. Δορυφορικός προσδιορισμός θέσης GPS. Κτηματογραφικές αποτυπώσεις. Χρήση τοπογραφικών χαρτών και διαγραμμάτων. Στοιχεία Φωτογραμμετρίας. Προβολικά συστήματα στην Ελλάδα. Παράδοση εργασίας τοπογραφικού διαγράμματος.

 

Λογισμός Πολλών Μεταβλητών


Συναρτήσεις δύο μεταβλητών και εύρεση πεδίου ορισμού, Γραφική παράσταση ειδικών συναρτήσεων δύο μεταβλητών, Έννοια του τόπου στο R3 και στο Rn, Έννοια του ορίου δύο μεταβλητών, Έννοια της μερικής παραγώγου, Έννοια διαφορικού, Γενίκευση των παραπάνω σε συναρτήσεις άνω των δύο μεταβλητών, Παραγώγιση πεπλεγμένων και σύνθετων συναρτήσεων, Εύρεση ακροτάτων συνάρτησης, Εύρεση ακροτάτων υπό συνθήκες, Διανυσματικές συναρτήσεις (όρια, συνέχεια, παράγωγος, ολοκλήρωμα), Διαφορικοί τελεστές, Συνοδεύον τρίεδρο-Tύποι του Frenet, Παράγωγος κατά διεύθυνση, Έννοια διπλού ολοκληρώματος και ιδιότητες, Έννοια τριπλού ολοκληρώματος και ιδιότητες, Αλλαγή μεταβλητής σε διπλά, τριπλά ολοκληρώματα και εφαρμογές αυτών, Επικαμπύλια, Εφαρμογές αυτών στον υπολογισμό έργου μιας δύναμης, Πεδία στροβιλά και αστρόβιλα,   Επιφανειακά ολοκληρώματα και βασικές ιδιότητες αυτών, Θεωρήματα Green, Gauss, Stokes, Εφαρμογές όλων αυτών στην Υδραυλική και τη Μηχανική.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Μηχανική Στερεού Σώματος ΙΙ


Ολόσωμοι Φορείς-Εσωτερικές Δυνάμεις-Δοκοί-Φορτία Διατομής-Διαγράμματα NQM-Διαγράμματα Ν, Q, Μ και ιδιότητές τους. Αμφιέρειστη δοκός και διαγράμματά της για διάφορα είδη φορτίσεων. Υποκατάστατη δοκός. Κατασκευή διαγραμμάτων Ν, Q, Μ δοκού με τη μέθοδο της υποκατάστατης δοκού και τη μέθοδο των ολοκληρωμάτων. Διαγράμματα N,Q,M για πακτωμένη, προέχουσα και αρθρωτή δοκό (Gerber). Διαγράμματα N,Q,M πλαισιωτών φορέων. Κατασκευή διαγραμμάτων N,Q,M για καμπύλους φορείς. Κατασκευή διαγραμμάτων N,Q,M για φορείς με έμμεση φόρτιση. Κατασκευή διαγραμμάτων N,Q,M για μεικτούς φορείς. Εύκαμπτοι φορείς με συγκεντρωμένα φορτία. Εύκαμπτοι φορείς με συνεχή φόρτιση. Αλυσοειδής. Κέντρα Βάρους Συστήματος Υλικών Σημείων –Κέντρο Βάρους Υλικού Σώματος. Κέντρα βάρους Υλικών Γραμμών. Κέντρα Βάρους Υλικών Επιφανειών και Όγκων. Κέντρα Βάρους Συνθέτων Σωμάτων. Θεωρήματα του Πάππου. Τριβή. Κοχλίας. Ιμάντες. Τριβή Κύλισης.

 

Περίγραμμα μαθήματος…