Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι (Τμ. Αρχ. Μηχ.)


Γενικά χαρακτηριστικά της Τέχνης. Από την Αρχαιότητα στον Μεσαίωνα: Η Εισαγωγή στην Τέχνη περιλαμβάνει ορισμούς και είδη της τέχνης, την έννοια του Ολότροπου έργου τέχνης, της καταναλωτικής εικόνας, τη σχέση ανάμεσα σε κοινό και συνειδητό θεατή, την ιστορία της τέχνης ως επιστήμη. Ερευνώνται τα ειδικά χαρακτηριστικά του έργου τέχνης: Μορφή, Γραμμή, Φως – Σκιά, Χρώμα, ο Συμβολισμός των χρωμάτων, τα Υλικά, οι Τεχνικές, το Σχέδιο, η Σύνθεση των μορφών, η Χρυσή τομή, η Σύνθεση περιεχομένου, το Πλαίσιο των έργων, η Προοπτική. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά της προϊστορικής τέχνης, των λαών της Μεσοποταμίας, της Αφρικής, των πολιτισμών του Αιγαίου (Κυκλαδική, Μινωική), της Ηπειρωτικής Ελλάδας (Μυκηναϊκός Πολιτισμός), του Αρχαίου ελληνικού κόσμου (τέχνη γεωμετρική, αρχαϊκή, μελανόμορφη – ερυθρόμορφη κεραμική, κλασική, ελληνιστική, ρωμαϊκή, βυζαντινή), του δυτικού μεσαίωνα (Ρομανική, Γοτθική τέχνη).

Πεπερασμένες Διαφορές και Στοιχεία


Αντικείμενο: Εισαγωγή στις μεθόδους των Πεπερασμένων Διαφορών (ΜΠΔ) και των Πεπερασμένων Στοιχείων (ΜΠΣ) και προγραμματισμός τους σε Matlab.

Στόχοι: Παραγωγή μέσω διασύνδεσης Μηχανικής, Μαθηματικών, Αριθμητικής Ανάλυσης και Πληροφορικής. Προγραμματισμός και εφαρμογή στα απλούστατα προβλήματα, μονοδιάστατα (απλός εφελκυσμός, κάμψη Euler-Bernoulli) ή διδιάστατα (ασυμπίεστη στρωτή ροή χωρίς ιξώδες).

Οργάνωση: Διαλέξεις στο εργαστήριο, που περιλαμβάνουν προγραμματισμό (σε Matlab).

Περιεχόμενο μαθήματος: Μέρος 1ο (ΜΠΔ): Έκφραση προβλημάτων μηχανικής με διαφορικές εξισώσεις συνοριακών συνθηκών (ΣΣ), Αριθμητική παραγώγιση (παραγωγή και ακρίβεια), Θεωρητική παραγωγή (για μεταβλητές φορτίσεις και ιδιότητες πεδίου με γενικές ΣΣ), Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα, Προγραμματισμός (εισαγωγή δεδομένων, εξισώσεις πεδίου και εξισώσεις ΣΣ, μετα-επεξεργασία, οπτικοποίηση, προσαρμοστική επίλυση, επεκτάσεις). Μέρος 2ο (ΜΠΣ): Θεωρητική παραγωγή (μέθοδος μετακινήσεων), Ασθενής μορφή, Δυνατά έργα και συμβατά δυνατά πεδία, Διακριτοποίηση Bubnov-Galerkin, Φράγματα σφάλματος, Διάκριση ΣΣ (ουσιώδεις, φυσικές) και διαχείριση ουσιωδών, Τοπολογία ΠΣ (γεωμετρικές απλότητες, καρτεσιανά γινόμενα), Είδη συναρτήσεων σχήματος (Lagrange, serendipity), Ολοκλήρωση (αναλυτική, Gauss-Legendre), Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα, Απλός προγραμματισμός, Επισκόπηση ευρύτερων δυνατοτήτων.

Εφαρμογές Ασαφούς Λογικής σε θέματα Πολιτικού Μηχανικού


Η ασαφής Λογική, ως ο καλύτερος τρόπος μοντελοποίησης θεμάτων Μηχανικού, Η  άρση της αρχής της αντίφασης ως επιβεβλημένη αρχή ειδικά στη μοντελοποίηση θεμάτων Μηχανικού,  Όλα τα κλασσικά μαθηματικά και η θεωρία πιθανοτήτων βασίζονται στην αρχή της αντίφασης, Ο ορισμός του ασαφούς συνόλου ως άμεση επέκταση του ορισμού του κλασσικού συνόλου, Κλασσικά σύνολα και προτασιακοί τύποι, Βασικοί ορισμοί κλασσικών συνόλων, Βασικοί ορισμοί ασαφών συνόλων, Πράξεις στα ασαφή σύνολα, Βασικές αρχές της ασαφούς λογικής, Ασαφείς αριθμοί, ασαφείς τριγωνικοί αριθμοί, Συναρτήσεις ασαφών αριθμών, Η έννοια της γλωσσικής μεταβλητής και η ανάγκη μοντελοποίησης αυτής με τη βοήθεια της ασάφειας, Ασαφές «και», Ασαφές «ή» , ασαφής άρνηση , ασαφής συνεπαγωγή, είδη ασαφών συνεπαγωγών, ασαφής συμπερασματολογία  και εφαρμογές στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Ασαφείς σχέσεις ισοδυναμίας και εφαρμογές στην ταξινόμηση.

 

Περίγραμμα μαθήματος…