Διαχείριση Περιβάλλοντος Ι


Βασικές έννοιες ποσοτικής ανάλυσης, ισοζύγια μάζας και ενέργειας, διαλύματα, κινητικές αποδόμησης ρύπων, προσρόφηση ρύπων. Εξέλιξη των αντιλήψεων και των θεσμών για το περιβάλλον: από τον Adam Smith στη Λέσχη της Ρώμης, ο δρόμος ως στο Κιότο. Διεθνή περιβαλλοντικά προβλήματα – Διεθνείς συνθήκες για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα Οικονομικά του Περιβάλλοντος: ισορροπία Κόστους και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δείκτες ποιότητας, όρια Ρύπανσης, φέρουσα χωρητικότητα οικοσυστήματος. Οικονομική και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Τεχνικών Συστημάτων: οικονομική βιωσιμότητα εγκαταστάσεων, αναλύσεις κόστους-οφέλους, κρατικές παρεμβάσεις και επιδοτήσεις. Αποτίμηση Περιβαλλοντικού Κόστους. Πρόληψη Ρύπανσης, άδειες ρύπανσης. Νομικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα, περιβαλλοντική νομοθεσία και έργα Π.Μ. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων Π.Μ., ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προβλήματα στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Εφαρμογές (case studies) σε έργα ΠΜ: διαχείριση λιμνών, διαχείριση στερεών αποβλήτων, υπερχειλίσεις παντορροϊκών δικτύων, βιοκλιματικός σχεδιασμός κτηρίων.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Διοίκηση Έργων και Επιχειρήσεων


Εισαγωγή στη Συστημική Μεθοδολογία από τη σκοπιά της Επιχείρησης: Συστημική Θεώρηση του Κύκλου Ζωής Έργων. Ιεράρχηση Αναγκών και Στόχων. Γενικές Συστημικές Έννοιες: Το έργο ως σύστημα Εισροών-Εκροών, Δομή-Λειτουργία-Εξέλιξη Τεχνικών Συστημάτων, Έννοιες Ανάδρασης, Αξιολόγηση εναλλακτικών συστημάτων και επιλογή, Έννοιες Βελτιστοποίησης. Θεωρία Λήψεως Αποφάσεων. Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων. Δέντρα Αποφάσεων. Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνου. Το Έργο και η Διαχε›ιριση του Project Management (IPMA). O Κύκλος Ζωής Τεχνικών Έργων Συστημική προσέγγιση στη Διαχείριση Έργων Στοιχεία Τεχνικής Επάρκειας, Επάρκειας Οργανωτικού Πλαισίου και Επάρκειας Συμπεριφοράς Το Έργο ως Επιχειρηματική Δράση Κοινωνικός Έλεγχος, Μέθοδοι Συντονισμού Έργω Διαχείριση του «περιβάλλοντος» του Έργου Εσωτερικός και Εξωτερικός Κύκλος Ζωής Τεχνικών Έργων: Η διάσταση της Βιωσιμότητας. Η Μέθοδος της Δικτυωτής Ανάλυσης. Το Ραβδοδιάγραμμα Gantt. Κρίσιμη Διαδρομή. Χρονικά Περιθώρια Γεγονότων κα Δραστηριοτήτων. Αναθεωρήσεις σχεδίου κατασκευής. Χρονικοί σταθμοί αναφοράς.

 

 

 

Τεχνική Υδρολογία


Υδρολογία-Τεχνική Υδρολογία, ορισμοί. Υδρολογικός Κύκλος. Υδρολογικό ισοζύγιο. Κατακρημνίσματα, μορφές, τύποι, μέτρηση, έλεγχος ομοιογένειας και ανάλυση διπλών αθροιστικών καμπυλών, συμπλήρωση βροχομετρικών παρατηρήσεων – αναγωγή σε διαφορετικό υψόμετρο, επιφανειακή ολοκλήρωση σημειακών βροχοπτώσεων. Εξάτμιση και διαπνοή, Εξατμισιοδιαπνοή, Μέθοδοι προσδιορισμού πραγματικής εξατμισιοδιαπνοής. Υδρολογικές απώλειες στο έδαφος. Απορροές, λεκάνη απορροής, υδρογράφημα, υδρομετρία, εκτίμηση παροχής με χρήση υδρομετρικών δεδομένων. Σχέσεις βροχής απορροής-εμπειρικές μέθοδοι – μοναδιαίο υδρογράφημα. Πλημμυρικές απορροές. Διόδευση πλημμυρών, μέθοδοι επίλυσης, υδρολογική διόδευση σε ποτάμι. Διόδευση πλημμύρας μέσω ταμιευτήρα. Στατιστική Υδρολογία, Ανάλυση συχνότητας Υδρολογικών φαινομένων-θεμελιώδεις έννοιες στατιστικής υδρολογίας. Συναρτήσεις κατανομής πιθανότητας. Διακριτές κατανομές. Συνεχείς κατανομές. Κατανομές ακροτάτων. Όρια εμπιστοσύνης-καμπύλες ελέγχου. Έλεγχος καταλληλόλητας των κατανομών. Κριτήρια προσαρμογής κατανομής σε δεδομένα. Υδρολογικός Σχεδιασμός αντιπλημμυρικών Έργων, Αντιπλημμυρική προστασία, Υπερχειλιστής, Έργα διευθέτησης-Εκτροπής ποταμού.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Υδραυλική


Εισαγωγικά:  Ανάπτυξη της υδραυλικής επιστήμης. Απλοποιήσεις στην Εφαρμοσμένη Υδραυλική. Είδη ροής, συντελεστής διόρθωσης κινητικής ενέργειας και ορμής.

Αγωγοί με ελεύθερη επιφάνεια: Ομοιόμορφη ροή, η εξίσωση Manning. Εκτίμηση παροχής σε διατομές με μεταβλητό συντελεστή Manning. Εισαγωγή στην Υδραυλική των αποχετεύσεων. Κρίσιμη ροή και ειδική ενέργεια. Μετρητές ροής. Εξίσωση ποσότητας κίνησης και Ειδική Δύναμη. Υδραυλικό άλμα. Βυθισμένο υδραυλικό άλμα. Βαθμιαία μεταβαλλόμενη ροή και εκτίμηση της μορφής της ελεύθερης επιφάνειας:, μέθοδος ρητής επίλυσης και σταθερού χωρικού βήματος.

Κλειστοί αγωγοί: Κατανομή ταχυτήτων ροής σε στρωτή και τυρβώδη ροή. Υδραυλικά λείοι και τραχείς αγωγοί , η Εξ. Colebrook-White. Ισοδύναμη τραχύτητα αγωγού και συστήματος σωληνώσεων. Ομοιόμορφη ροή, απώλειες ενέργειας, Εξ. Darcy Weisbach, προσδιορισμός του συντελεστή τριβής f. Σύνδεση αγωγών σε σειρά και παράλληλα. Τα τρία βασικά προβλήματα της υδραυλικής των κλειστών αγωγών. Χάραξη γραμμής ενέργειας και πιεζομετρικής γραμμής. Αντλίες και υδροστρόβιλοι. Το πρόβλημα των διακλαδιζόμενων δεξαμενών.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Εδαφομηχανική


Εισαγωγή: Γεωτεχνική Μηχανική, Γεωτεχνικές κατασκευές. Προέλευση και φύση εδαφών. Φυσικά χαρακτηριστικά εδαφών: σχέσεις μεταξύ των φάσεων, κοκκομετρική διαβάθμιση, πλαστικότητα και ταξινόμηση εδαφών. Συμπύκνωση εδαφών: επίδραση υγρασίας και ενέργειας συμπύκνωσης, καμπύλη συμπύκνωσης, προσδιορισμός βέλτιστης υγρασίας και μέγιστης ξηρής πυκνότητας. Τάσεις στο εσωτερικό του εδάφους: ολικές και ενεργές τάσεις, υπολογισμός γεωστατικών τάσεων, κύκλος του Mohr. Διαπερατότητα και υδατική ροή διαμέσου του εδάφους: Νόμος του Darcy, συντελεστής διαπερατότητας, ροή σε στρωματωμένα εδάφη, πιεζομετρική συνάρτηση, σχεδίαση δικτύων ροής και υπολογισμός διηθούμενης παροχής και πιέσεων νερού. Παραμόρφωση εδαφικών υλικών. Στερεοποίηση εδαφών: θεωρία μονοδιάστατης στερεοποίησης του Terzaghi, υπολογισμός τελικής καθίζησης και χρονικής εξέλιξης καθιζήσεων. Διατμητική αντοχή εδαφών: κριτήριο αστοχίας Mohr – Coulomb, συνεκτικά και μη-συνεκτικά εδάφη, αστράγγιστη διατμητική αντοχή. Ευστάθεια πρανών: πρανή μεγάλου ύψους με ομοιόμορφη κλίση, πρανή περιορισμένου ύψους, μέθοδοι των λωρίδων (Fellenius και Bishop). Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται και οι κλασσικές εργαστηριακές δοκιμές Εδαφομηχανικής.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Στατική των Κατασκευών Ι


Εισαγωγή στην Στατική των Κατασκευών. Διαφορικές εξισώσεις ισορροπίας γραμμικών φορέων. Κινηματική απολύτως στερεών δίσκων. Χαρακτηριστικές ιδιότητες και συστατικά στοιχεία γραμμικών φορέων. Μέθοδοι υπολογισμού του βαθμού υπερστατικότητας και κανόνες μόρφωσης των φορέων. Στατική ανάλυση ισοστατικών δικτυωμάτων. Εργικές αρχές και προτάσεις. Προσδιορισμός εντασιακών μεγεθών με εφαρμογή της αρχής των εικονικών μετακινήσεων. Υπολογισμός εντασιακών και παραμορφωσιακών μεγεθών σε ισοστατικούς φορείς. Ιδιότητες των διαγραμμάτων εντασιακών μεγεθών. Γραμμές επιρροής ισοστατικών φορέων για εντασιακά και παραμορφωσιακά μεγέθη. Μητρωϊκή διατύπωση της στατικής ανάλυσης ισοστατικών φορέων. Εφαρμογές ανάλυσης ισοστατικών φορέων. Yπερστατικοί φορείς – Μέθοδος των δυνάμεων. Συμμετρία-Αντισυμμετρία. Μητρωϊκή διατύπωση της μεθόδου των Δυνάμεων. Υπολογισμός εντασιακών και παραμορφωσιακών μεγεθών σε υπερστατικούς φορείς με τη μέθοδο των δυνάμεων. Η απλοποιητική πρόταση. Η φόρτιση της προέντασης σε υπερστατικούς φορείς μέσω μεταλλικών ράβδων ή καλωδίων. Ελαστικές στηρίξεις – ελατήρια. Η Μέθοδος των Δυνάμεων με Υπερστατικό Κύριο Σύστημα. Εφαρμογές ανάλυσης υπερστατικών φορέων.

 

Περίγραμμα μαθήματος…