Επιφανειακές Θεμελιώσεις και Ωθήσεις Γαιών (συνδιδασκαλία με Καθ. Ν. Κλήμη)


Κατανομή τάσεων από τη δράση εξωτερικών φορτίων. Φέρουσα ικανότητα (Φ.Ι.) επιφανειακών θεμελιώσεων. Κεντρική και έκκεντρη φόρτιση: υπολογισμός κατά DIN 4017 – EC7. Επιρροή της Φ.Ι. λόγω γειτνίασης με πρανές. Υπολογισμός Φ.Ι. σε διστρωματικό έδαφος. Ανάλυση Φ.Ι. επιφανειακών θεμελιώσεων κατά EC7: έλεγχος επάρκειας έναντι υπέρβασης Φ.Ι. και ολίσθησης. Σχεδιασμός επιφανειακών θεμελιώσεων βάσει EC7, EC8. Καθιζήσεις επιφανειακών θεμελιώσεων: είδη, αίτια και αποδεκτά όρια. Υπολογισμός καθιζήσεων με σχέσεις ελαστικής μορφής. Εφαρμογή μεθόδων σε πολυστρωματικά εδάφη. Υπολογισμός καθιζήσεων σε αργιλικά εδάφη: καθιζήσεις υπό συνθήκες 1Δ / 3Δ, χρονική εξέλιξη καθιζήσεων στερεοποίησης, ερπυστικές καθιζήσεις. Υπολογισμός καθιζήσεων σε αμμώδη εδάφη. Ωθήσεις γαιών: πεδία εφαρμογής. Ωθήσεις γαιών σε ηρεμία. Ενεργητικές και παθητικές ωθήσεις γαιών. Ωθήσεις γαιών κατά EC7. Οι παραδόσεις συμπληρώνονται με σημαντικό αριθμό ασκήσεων κατ’ οίκον και στην αίθουσα διδασκαλίας.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Στατική των Κατασκευών ΙΙ (συνδιδασκαλία)


Η Μέθοδος των Μετακινήσεων για την επίλυση υπερστατικών φορέων: Βαθμός κινητότητας και κινηματική αοριστία, ο παγιωμένος φορέας, ροπές πλήρους πακτώσεως, συνθήκες ισορροπίας κόμβων και συνθήκες κινητότητας, δυνατές καταστάσεις μετακινήσεων μονοκινητών σχηματισμών, μείωση των βαθμών ελευθερίας λόγω ατένειας. Εφαρμογή σε πάγιους, υπερπάγιους και κινητούς φορείς. Εφαρμογές λόγω εξωτερικά επιβαλλόμενων δράσεων και λόγω καταναγκασμών (διαφορές συναρμογής, θερμοκρασιακές μεταβολές, υποχωρήσεις στηρίξεων). Χρήση Συμμετρίας – Αντισυμμετρίας. Ελαστικές στηρίξεις. Επίλυση φορέων με πεπερασμένη δυστένεια. Γραμμές Επιρροής Υπερστατικών Φορέων εντασιακών και παραμορφωσιακών μεγεθών με τη μέθοδο των Δυνάμεων και τη Μέθοδο των Μετακινήσεων, η ελαστική γραμμή και οι συναρτήσεις «ω», παραλλαγές και εξειδικεύσεις της μεθόδου μετακινήσεων. Η Μέθοδος Cross σε πάγιους και κινητούς φορείς, Γραμμικοί φορείς στο χώρο.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Τεχνική Γεωλογία και Στοιχεία Βραχομηχανικής


Τεχνική Γεωλογία Εισαγωγή: ιστορικό καθιέρωσης της Τεχνικής Γεωλογίας και σχέση με τη Γεωτεχνική Μηχανική. Γεωλογικό και Τεχνικογεωλογικό προσομοίωμα (model). Βασικές κατηγορίες πετρωμάτων και τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά τους. Παραμορφωσιμότητα άρρηκτου βράχου. Σχέσεις τάσεων-παραμορφώσεων. Εργαστηριακές μέθοδοι Βραχομηχανικής. Διατμητική αντοχή ασυνέχειας και βραχόμαζας. Εμπειρικές μέθοδοι ταξινόμησης/βαθμονόμησης της βραχόμαζας (RMR, Q, GSI). Τεχνική συμπεριφορά της βραχόμαζας: ισοτροπική και ανισοτροπική κατάσταση. Αστοχίες σε βραχώδεις σχηματισμούς, κινηματική ανάλυση με χρήση δικτύων στερεογραφικής προβολής. Κατολισθήσεις σε φυσικά πρανή: γενική θεώρηση, ταξινόμηση, ευστάθεια πρανών και συντελεστής ασφαλείας. Γεωλογικοί-φυσικοί κίνδυνοι (σεισμοί, κατολισθήσεις). Αξιολόγηση της Διακινδύνευσης (Risk), βασική εξίσωση και ο κύκλος διαχείρισής της. Σεισμική Τεχνική Γεωλογία (ρήγματα, φαινόμενα ρευστοποίησης). Τεχνικογεωλογική έρευνα – Τεχνικογεωλογικοί χάρτες. Το μάθημα περιλαμβάνει Ασκήσεις εφαρμογής της Θεωρίας. Διενεργούνται επίσης εκπαιδευτικές επισκέψεις- εκδρομές, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Αστική Υδραυλική


Υπολογισμός μελλοντικού πληθυσμού, οικιακή κατανάλωση νερού και παροχή πυρόσβεσης. Μέτρα εξοικονόμησης νερού. Διαρροές νερού και μέτρα περιορισμού. Λειψυδρία στην Ελλάδα. Περίοδος σχεδιασμού υδρευτικών έργων. Ροή σε κλειστούς υπό πίεση αγωγούς, το θεώρημα του Bernoulli, υπολογισμός απωλειών ενέργειας με την μέθοδο Darcy-Weisbach και Hazen-Williams. Υλικά σωλήνων ύδρευσης (PVC, PE, GRP, χάλυβας, ελατός χυτοσίδηρος, σκυρόδεμα) βαλβίδες και εξαρτήματα. Υδροληψίες και δεξαμενές αποθήκευσης του νερού. Μεταφορά του νερού με αγωγούς βαρύτητας και καταθλιπτικούς αγωγούς. Αντλίες και αντλιοστάσια. Το φαινόμενο του υδραυλικού πλήγματος και μέτρα προστασίας. Διανομή του νερού, ανοιχτά και κλειστά δίκτυα, επίλυση κλειστών δικτύων με τη μέθοδο Cross, Newton–Raphson και τη γραμμική μέθοδο. Πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή για τον υπολογισμό δικτύων ύδρευσης. Κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Κυκλοφοριακή Τεχνική


Η πόλη και οι αστικές μετακινήσεις, Η οργάνωση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης. Ο κυκλοφοριακός φόρτος: μέθοδοι καταγραφής, ανάλυσης και πρόβλεψης, Σχέσεις μεταξύ κυκλοφοριακού φόρτου, ταχύτητας και πυκνότητας κυκλοφορίας, Κυκλοφοριακή ικανότητα και στάθμη εξυπηρέτησης: ορισμοί, παράγοντες που επηρεάζουν την κυκλοφοριακή ικανότητα, υπολογισμός κυκλοφοριακής ικανότητας και στάθμης εξυπηρέτησης. Τυπικές διατομές οδών. Προέλευση – προορισμός των μετακινήσεων. Σηματοδοτούμενοι κόμβοι: προϋποθέσεις σηματοδότησης, υπολογισμός χρόνων σηματοδότησης, συντονισμένη σηματοδότηση. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κυκλοφοριακός σχεδιασμός. Πεζοδρομήσεις, Κινήσεις πεζών και ποδηλάτων, Ποδηλατόδρομοι, Λεωφορειόδρομοι. Ζήτηση, οργάνωση και διαχείριση στάθμευσης. Οδική ασφάλεια: το σύστημα οδικό περιβάλλον – όχημα – οδηγός, Οδική ασφάλεια στον αστικό χώρο. Κυκλοφοριακός σχεδιασμός και αστικές συγκοινωνίες, Κυκλοφοριακές μελέτες, Μελέτες οργάνωσης και διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης. Κυκλοφοριακός σχεδιασμός και τηλεματική. Κυκλοφοριακός σχεδιασμός για μείζονες πόλους δραστηριοτήτων και έκτακτων συμβάντων. Κόστος κυκλοφοριακής συμφόρησης. Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας: ορισμός, αρχές, στόχοι, αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Εφαρμογές πληροφορικής στην κυκλοφοριακή τεχνική.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Οδοστρώματα Ι


Εισαγωγή στα οδοστρώματα. Υλικά, δομή και τύποι των οδοστρωμάτων. Βλάβες και αστοχίες των οδοστρωμάτων. Αιτιολόγηση βλαβών. Στοιχεία συντήρησης οδοστρωμάτων και αποκατάστασης βλαβών. Μοντέλα πρόβλεψης της συμπεριφοράς οδοστρωμάτων. Οικονομοτεχνική θεώρηση κύκλου ζωής οδοστρωμάτων και έλεγχος ποιότητας. Τα φορτία κυκλοφορίας. Η ισοδυναμία των φορτίων κυκλοφορίας. Ανάλυση παραμέτρων διαστασιολόγησης οδοστρωμάτων. Τάσεις και παραμορφώσεις στα εύκαμπτα οδοστρώματα. Προσεγγίσεις διαστασιολόγησης οδοστρωμάτων με βάση τη γωνία διανομής των φορτίων, τη θεωρία ελαστικότητας και ημι-αναλυτικές μεθόδους. Τα δύσκαμπτα οδοστρώματα. Αστοχίες – υπολογισμός αρμών. Υπολογισμός τάσεων – παραμορφώσεων. Ισοδύναμο Φορτίο Μονού Τροχού (ΙΦΜΤ). Υπολογισμός οδοστρωμάτων αεροδρομίων. Η μέθοδος των διαδοχικών προσεγγίσεων. Συσχέτιση οδικής ασφάλειας και οδοστρωμάτων – αντιολισθηρά οδοστρώματα. Επιρροή κλίματος και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων. Ιδιομορφίες οδοστρωμάτων σε σχέση με τα άλλα έργα πολιτικού μηχανικού.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Επιφανειακές Θεμελιώσεις και Ωθήσεις Γαιών


Κατανομή τάσεων από τη δράση εξωτερικών φορτίων. Φέρουσα ικανότητα (Φ.Ι.) επιφανειακών θεμελιώσεων. Κεντρική και έκκεντρη φόρτιση: υπολογισμός κατά DIN 4017 – EC7. Επιρροή της Φ.Ι. λόγω γειτνίασης με πρανές. Υπολογισμός Φ.Ι. σε διστρωματικό έδαφος. Ανάλυση Φ.Ι. επιφανειακών θεμελιώσεων κατά EC7: έλεγχος επάρκειας έναντι υπέρβασης Φ.Ι. και ολίσθησης. Σχεδιασμός επιφανειακών θεμελιώσεων βάσει EC7, EC8. Καθιζήσεις επιφανειακών θεμελιώσεων: είδη, αίτια και αποδεκτά όρια. Υπολογισμός καθιζήσεων με σχέσεις ελαστικής μορφής. Εφαρμογή μεθόδων σε πολυστρωματικά εδάφη. Υπολογισμός καθιζήσεων σε αργιλικά εδάφη: καθιζήσεις υπό συνθήκες 1Δ / 3Δ, χρονική εξέλιξη καθιζήσεων στερεοποίησης, ερπυστικές καθιζήσεις. Υπολογισμός καθιζήσεων σε αμμώδη εδάφη. Ωθήσεις γαιών: πεδία εφαρμογής. Ωθήσεις γαιών σε ηρεμία. Ενεργητικές και παθητικές ωθήσεις γαιών. Ωθήσεις γαιών κατά EC7. Οι παραδόσεις συμπληρώνονται με σημαντικό αριθμό ασκήσεων κατ’ οίκον και στην αίθουσα διδασκαλίας.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Στατική των Κατασκευών ΙΙ


Η Μέθοδος των Μετακινήσεων για την επίλυση υπερστατικών φορέων: Βαθμός κινητότητας και κινηματική αοριστία, ο παγιωμένος φορέας, ροπές πλήρους πακτώσεως, συνθήκες ισορροπίας κόμβων και συνθήκες κινητότητας, δυνατές καταστάσεις μετακινήσεων μονοκινητών σχηματισμών, μείωση των βαθμών ελευθερίας λόγω ατένειας. Εφαρμογή σε πάγιους, υπερπάγιους και κινητούς φορείς. Εφαρμογές λόγω εξωτερικά επιβαλλόμενων δράσεων και λόγω καταναγκασμών (διαφορές συναρμογής, θερμοκρασιακές μεταβολές, υποχωρήσεις στηρίξεων). Χρήση Συμμετρίας – Αντισυμμετρίας. Ελαστικές στηρίξεις. Επίλυση φορέων με πεπερασμένη δυστένεια. Γραμμές Επιρροής Υπερστατικών Φορέων εντασιακών και παραμορφωσιακών μεγεθών με τη μέθοδο των Δυνάμεων και τη Μέθοδο των Μετακινήσεων, η ελαστική γραμμή και οι συναρτήσεις «ω», παραλλαγές και εξειδικεύσεις της μεθόδου μετακινήσεων. Η Μέθοδος Cross σε πάγιους και κινητούς φορείς, Γραμμικοί φορείς στο χώρο.

 

Περίγραμμα μαθήματος…