Εδαφοδυναμική


Εισαγωγή, Περιεχόμενο-Σκοπός. Παραδείγματα ζημιών-αστοχιών από σεισμό σε τεχνικά έργα. Εισαγωγή στη Σεισμολογία. Σεισμικά ρήγματα: γεωμετρικά στοιχεία και τυπικές μορφές. Οργανα καταγραφής σεισμικής κίνησης: σεισμογράφοι, επιταχυνσιογράφοι, δίκτυα. Μακροσεισμικές παράμετροι σεισμών. Σεισμική ένταση. Σεισμικότητα της Ελλάδας. Ισχυρή Εδαφική Κίνηση (ΙΕΚ): πλάτος εδαφικής κίνησης (κορυφαία εδαφική επιτάχυνση – ταχύτητα – μετατόπιση), συχνοτικό περιεχόμενο εδαφικής κίνησης (φάσματα Fourier, φάσματα απόκρισης), διάρκεια, ένταση Arias, κλπ. Ελαστικά φάσματα σχεδιασμού. Σεισμική Επικινδυνότητα. Σχέσεις απόσβεσης της ΙΕΚ. Συμπεριφορά εδαφών σε ανακυκλική φόρτιση: σχέσεις τάσεων-παραμορφώσεων. Ιδιότητες εδαφών σε ανακυκλικές και δυναμικές φορτίσεις στο πεδίο και στο εργαστήριο (κυκλική τριαξονική, κυκλική απλή διάτμηση, στήλη συντονισμού). Δυναμικές ιδιότητες εδαφών σε μικρά και μεσαία-μεγάλα πλάτη παραμορφώσεων. Διατμητική αντοχή εδαφών σε δυναμική φόρτιση. Ρευστοποίηση εδαφών και Δυναμική Συνίζηση. Οι παραδόσεις συμπληρώνονται με ασκήσεις κατ’ οίκον και στην αίθουσα διδασκαλίας – χρήση φύλλων excel για την επίλυση ασκήσεων και εκμάθηση του λογισμικού Seismosignal για διαχείριση και επεξεργασία επιταχυνσιογραφημάτων.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Αντιστηρίξεις


Εισαγωγή: κατηγορίες και πεδία εφαρμογής, τυπικά παραδείγματα. Τάσεις και ωθήσεις σε κατάσταση ηρεμίας. Ενεργητικές και παθητικές τάσεις και ωθήσεις γαιών: θεωρία Rankine, θεωρία Coulomb, θεωρίες με καμπύλη επιφάνεια αστοχίας. Ωθήσεις κατά Ευρωκώδικα 7. Επίδραση υπόγειου νερού. Επίδραση επιφορτίσεων (μεμονωμένα και γραμμικά φορτία, φορτία άπειρου ή πεπερασμένου πλάτους και μήκους). Σχεδιασμός έργων αντιστήριξης: βασικές έννοιες, στόχοι, μεθοδολογία. Αρχές σχεδιασμού βάσει EC7: οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας. Τοίχοι βαρύτητας: κατασκευαστική διαδικασία, υλικά επίχωσης και συστήματα αποστράγγισης, οριακές καταστάσεις (EC7), σχεδιασμός και έλεγχοι επάρκειας. Προβολότοιχοι: κατασκευαστική διαδικασία, οριακές καταστάσεις (EC7). Σχεδιασμός αυτοφερόμενων προβολότοιχων, προβολότοιχων με μία σειρά αντηρίδων ή αγκυρίων, διαφραγματικών τοίχων με πολλές σειρές αντηρίδων ή αγκυρίων. Τοίχοι αντιστήριξης από ωπλισμένο έδαφος: περιγραφή, βασικά χαρακτηριστικά, βασικές αρχές ανάλυσης έναντι εσωτερικής και εξωτερικής ευστάθειας κατά FHWA. Το μάθημα συμπληρώνεται με επίλυση ασκήσεων κατά τη διδασκαλία και κατ’ οίκον.

 

Περίγραμμα μαθήματος…