Επιφανειακοί Φορείς


Ταξινόμηση φορέων. Μεθοδολογία προσδιορισμού των διαφορικών εξισώσεων της ελαστικής θεωρίας. Διαφορική εξίσωση του δίσκου σε καρτεσιανές και πολικές συντεταγμένες. Αναλυτικές και προσεγγιστικές λύσεις. Εφαρμογές: ορθογωνικός δίσκος, ημιάπειρος δίσκος, άπειρη δισκοταινία, κυκλικός δίσκος, άπειρη σφήνα, ημιάπειρος δίσκος υπό σημειακή φόρτιση. Διαφορική εξίσωση της πλάκας κατά Kirchhoff σε διάφορα συστήματα συντεταγμένων και συνοριακές συνθήκες. Αναλυτικές και προσεγγιστικές λύσεις της διαφορικής εξίσωσης της πλάκας. Επίλυση πλακών με αξιοποίηση της βιβλιογραφίας. Πλάκες ειδικής μορφής. Εφαρμογές της θεωρίας των πλακών. Εισαγωγικές έννοιες, γεωμετρικά στοιχεία, οριοθέτηση και παραδοχές της θεωρίας των κελυφών. Φορτίσεις, φυσικά μεγέθη και εξισώσεις της θεωρίας των κελυφών. Θεωρία μεμβράνης κελυφών. Θεωρία μεμβράνης για εκ περιστροφής συμμετρικά κελύφη και φορτία. Θεωρία μεμβράνης για εκ περιστροφής συμμετρικά κελύφη με τυχαία φόρτιση. Μετατοπίσεις στην θεωρία μεμβράνης. Θεωρία κάμψης κελυφών. Θεωρία κάμψης εκ περιστροφής συμμετρικών κελυφών και φορτίσεων. Εφαρμογές της θεωρίας των κελυφών.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις – Κτηριοδομία


Αναπτύσσονται οι βασικές αρχές Κτηριολογίας για το Σχεδιασμό και Κατασκευή μεγάλων σύνθετων κτηριακών συγκροτημάτων υψηλής δόμησης. Αναλύονται ο κτηριολογικός προγραμματισμός, τα διαγράμματα λειτουργίας, τα αρχιτεκτονικά, βιοκλιματικά και οικοδομικά στοιχεία της σύνθεσης και οι τρόποι ανάπτυξής της. Αναπτύσσεται η Τυπολογία κτηριακών μονάδων και μονάδων κατοικίας. Εξετάζονται και αντιμετωπίζονται οι δεσμεύσεις για την απαιτούμενη εφαρμογή του υφιστάμενου Θεσμικού/Κανονιστικού Πλαισίου. Αναλύεται το κτηριακό έργο ποιότητας, ως προϊόν μαζικής παραγωγής ελεγχόμενου κόστους και αναπτύσσονται σύγχρονες επιτελεστικές μέθοδοι, συστήματα και τεχνολογίες δόμησης, προστασίας και ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. Αναπτύσσονται τρόποι οργάνωσης και συγκρότησης του Φ.Ο. υψηλών κτηρίων. Αναλύονται θέματα τυποποίησης, εμβατικής συσχέτισης/, διαμόρφωσης και κατασκευής του εξωτερικού κελύφους ενός κτηρίου στο σύνολό του/, καθώς και θέματα παθογένειας (αναγνώριση/αποτίμηση)/, φυσικού φωτισμού (ανοίγματα/κουφώματα), καλύψεων/εργασιών τελειωμάτων. Αναπτύσσονται τα θέματα Σχεδιασμού χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. Εκπονείται θέμα Σχεδιασμού (στάδια Προμελέτης/Οριστικής Μελέτης) πολυωρόφου κτηριακού συγκροτήματος (με κατοικίες/, υπόγειους χώρους στάθμευσης/, χώρους κοινωνικής συνάθροισης).