Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Λυμάτων – Υγειονομική Μηχανική


Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη:

Μέρος Α: Έννοιες της Υγειονομικής Μηχανικής. Μόλυνση, Παθογένεια, Στοιχεία Επιδημιολογίας. Παθογενή και παράσιτα νερού και οικιακών λυμάτων. Υδατογενείς Λοιμώξεις που μπορεί να προκληθούν από λύματα και από νερά αναψυχής. Κανονισμοί και οδη­γίες της υπάρχουσας Νομοθεσίας σχετικά με την ποιότητα των διαφόρων υδατικών συστημάτων καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και θέματα δημόσιας υγείας που σχετίζονται με το νερό.

Μέρος Β: Ποιοτικά χαρακτηριστικά λυμάτων. Περιγραφή, αρχές λειτουργίας, διεργασίες, απόδοση επεξεργασίας, σχεδιασμός και κατασκευαστικά στοιχεία Φυσικών Συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων όπως (i) Βραδεία εφαρμογή, (ii) Ταχεία Διήθηση, (iii) Επιφανειακή απορροή, (iv) Απορροφητικά Εδαφικά Συστήματα, (v)Τεχνητοί Υγροβιότοποι Επιφανειακής και Υποεπιφανειακής ροής, (vi) Λίμνες Σταθεροποίησης.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Ποιότητα Νερού


Νερό και Οικολογία. Η έννοια της ποιότητας του νερού. Βασικές έννοιες – ορισμοί ( υδάτινα σώματα, συστήματα, υδάτινοι πόροι, υδατική διαχείριση). Παράμετροι που καθορίζουν την ποιότητα του νερού. Υδατικά συστήματα- πηγές ρύπανσης- τρωτότητα. Βιολογικές διεργασίες στα υδατικά συστήματα. Βιογεωχημικοί κύκλοι. Ερμηνεία καμπυλών Διαλυμένου οξυγόνου ( DO), Βιοχημικά απαιτούμενου Οξυγόνου (BOD) Χημικά απαιτούμενου οξυγόνου, (COD), αζώτου και φωσφόρου. Βαρέα μέταλλα, τοξικές, ανεπιθύμητες ουσίες στο νερό. Μικροβιολογία, τοξικά εισβολικά είδη. Εισαγωγή στην Οδηγία- πλαίσιο (2000/60) και σε συναφείς Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Μαθηματικά μοντέλα ποιότητας νερού. Κλιματική αλλαγή και υδάτινοι πόροι. Παρουσίαση case- studies.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων με τη χρήση Υπολογιστών (Τμ. ΗΜΜΥ)


Μελέτη και σχεδίαση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη βοήθεια έτοιμων πακέτων λογισμικού. Μελέτη και σχεδίαση εγκαταστάσεων ανελκυστήρων με τη βοήθεια έτοιμων πακέτων λογισμικού. Φωτοτεχνία με τη βοήθεια έτοιμων πακέτων λογισμικού. Μελέτη και σχεδίαση εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης με τη βοήθεια πακέτων λογισμικού. Άλλες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

 

 

Αποκατάσταση, Επανασχεδιασμός και Αναβίωση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων Ι (Τμ. Αρχ. Μηχ.)


Στις διαλέξεις – παρουσιάσεις, μέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις και με την παρουσίαση εφαρμοσμένων μελετών επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών τόσο με τα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της αποκατάστασης, του επανασχεδιασμού και της επανάχρησης των ιστορικών κτηρίων και συνόλων, όσο και με τις ειδικές τεχνικές και υλικά που χρησιμοποιούνται. Η αφομοίωση των γνώσεων αυτών ελέγχεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Παράλληλα οι φοιτητές πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, η οποία αφορά στην αποτύπωση, σχεδιαστική απεικόνιση, στην ανάλυση και τεκμηρίωση ενός αντιπροσωπευτικού κτηρίου από το ιστορικό κέντρο της Ξάνθης. Επιδιώκεται να καλλιεργηθεί η ικανότητα των φοιτητών να παρατηρούν, να αναλύουν και να κατανοούν τις ιστορικές και αισθητικές αξίες των ιστορικών κτηρίων μέσα από τη συστηματική ανάλυση και τεκμηρίωση των τύπων, των μορφών και των ιδιαίτερων δομικών συστημάτων τους. Η επεξεργασία της άσκησης γίνεται σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, παρουσιάζεται και παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου.

Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίων


Εισαγωγή – τι είναι το εργοτάξιο. Είδη και κατηγορίες εργοταξίου. Τα μέλη ενός τυπικού εργοταξίου και οι αλληλεπιδράσεις τους. Δομικές Μηχανές σε Εργοτάξια. Λειτουργία, Εκμετάλλευση και Επιλογή Δομικών Μηχανών: Ταξινόμηση Δομικών Μηχανών, Στοιχεία Μηχανολογίας, Συστήματα Δυνάμεων στην Πορεία (Δύναμη Προώθησης, Δύναμη Πρόσφυσης, Ελκτική Δύναμη), Συστήματα Κύλισης, Κόστος και Οικονομική Ζωή Δομικών Μηχανών, Συντήρηση, Οργάνωση, Συντονισμός και Παραγωγικότητα Συστημάτων Δομικών Μηχανών, Χωματουργικές Λειτουργίες: Κύκλοι Χωματουργικών Εργασιών, Εκσκαπτικές Μηχανές (προωθητές, αποξέστες, εκσκαφείς), Γενικές Αρχές Χρήσης και Εκμετάλλευσης Δομικών Μηχανών. Μεταφορικά Οχήματα. Ασφάλεια στα Εργοτάξια. Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας στα εργοτάξια – Νομοθεσία. Οι εμπλεκόμενοι φορείς για την διατήρηση της ασφάλειας σε ένα εργοτάξιο – Κύριος του έργου – Τεχνικός Ασφαλείας – Επιθεώρηση Εργασίας – Επιτροπές Υγείας Ασφάλειας Εργαζομένων. Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις κάθε φορέα. Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ), Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).