Αποχετεύσεις


Υπολογισμός μελλοντικού πληθυσμού, οικιακή κατανάλωση και εισροές υπογείων υδάτων. Η κατάσταση των δικτύων λυμάτων και ομβρίων υδάτων στην Ελλαδα σημερα. Περίοδος σχεδιασμού αποχετευτικών έργων. Ροή σε ανοιχτούς αγωγούς και ο τύπος του Manning. Σωλήνες δικτύων αποχέτευσης (PVC, PE, GRP, ελατός χυτοσίδηρος, σκυρόδεμα) και εξαρτήματα. Βροχόπτωση και απορροή, πλημμυρικές ροές. Παντορροικά και χωριστικά συστήματα. Υπολογισμός δικτύων αποχέτευσης με την ορθολογιστική μέθοδο. Νομοθεσία για τον υπολογισμό των δικτύων αποχέτευσης. Τα προγράμματα DRYNET, SEWNET και HYDROWORKS. Έλεγχος επάρκειας υπάρχοντος δικτύου ομβρίων σε ακραία πλημμύρα. Σχεδιασμός δικτύων ομβρίων και η κλιματική αλλαγή. Μετατροπή υπάρχοντος παντορροικού συστήματος σε χωριστικό. Διευθετηση ρεμάτων. Συστήματα αποχέτευσης με αγωγούς υπό πίεση και αντλιοστάσια. Κατασκευή και συντήρηση δικτύων αποχέτευσης.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Υδραυλική Περιβάλλοντος


Εξίσωση μοριακής και τυρβώδους διάχυσης. Διάχυση παθητικών ρύπων. Επίλυση προβλημάτων διάχυσης σε ακίνητο αποδέκτη λόγω στιγμιαίας ή συνεχούς έγχυσης ρύπων, σε κινούμενο αποδέκτη από στιγμιαία ή συνεχή εκπομπή ρύπων από σημειακή ή γραμμική πηγή. Μηχανική διάθεσης υγρών λυμάτων στη θάλασσα. Φλέβες, πλούμια, ανωστικές φλέβες. Θεωρίες υπολογισμού της αραίωσης των ρύπων και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τη διάθεση λυμάτων στη θάλασσα. Διερεύνηση περιπτώσεων ομοιογενούς ή στρωματισμένου αποδέκτη, ακίνητου ή με ύπαρξη ρεύματος καθώς και εξάπλωσης των ρύπων σε βυθισμένο επίπεδο. Εφαρμογή στον σχεδιασμό έργων διάθεσης λυμάτων στη θάλασσα μέσω υποβρυχίων αγωγών και διαχυτήρων. Μέθοδοι κατασκευής, τεχνικά στοιχεία, υδραυλική ανάλυση. Σχεδιασμός συστημάτων διάθεσης λυμάτων με τη χρήση του έμπειρου συστήματος CORMIX. Διάχυση ρύπων σε ποτάμια. Προσομοίωση ρύπανσης από μη σημειακές πηγές.

 

Περίγραμμα μαθήματος…