Λιμενικά Έργα


Εισαγωγή στην έννοια του λιμένα. Κατηγορίες και είδη λιμένων και πλοίων. Τρόποι και μέσα φορτοεκφόρτωσης. Χαρακτηριστικά μεγέθη πλοίων και επιλογή πλοίου μελέτης. Στοιχεία Θαλάσσιας Υδραυλικής: ανάλυση κυμάτων, κυματικά φάσματα και σχεδιαστικά κυματικά μεγέθη. Πρόγνωση κυματισμών από τους ανέμους. Μετασχηματισμοί των κυμάτων: ρηχότητα, διάθλαση, θραύση των κυματισμών και περίθλαση κυματισμών στο εσωτερικό λιμένων. Παράκτια ρεύματα και μεταφορά φερτών υλών στην ακτή. Φαινόμενα προσάμμωσης λιμένων. Δίαυλοι εισόδου σε λιμένα. Κυματοθραύστες: κυματοθραύστες με κατακόρυφο μέτωπο και κυματοθραύστες με πρανή. Κρηπιδότοιχος βαρύτητας. Γενικός σχεδιασμός λιμένα. Σχεδιασμός χερσαίου χώρου λιμένα.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Εισαγωγή στις Μεταλλικές Κατασκευές


Κύριο αντικείμενο του μαθήματος είναι ο σχεδιασμός δομικών στοιχείων από χάλυβα καθώς και η ανάπτυξη βασικών θεμάτων μόρφωσης και ανάλυσης των κατασκευών από δομικό χάλυβα. Καταρχήν εισάγονται οι έννοιες των οριακών καταστάσεων αστοχίας και λειτουργικότητας των κατασκευών με χρήση του Ευρωκώδικα 3 και αναλύεται ο τρόπος υπολογισμού των δράσεων, οι συνδυασμοί δράσεων και η κατάταξη των διατομών. Στη συνέχεια αναλύονται οι έλεγχοι που διενεργούνται στις διατομές και στα μέλη που βρίσκονται υπό εφελκυσμό, θλίψη, διάτμηση, κάμψη, στρέψη και τους συνδυασμούς τους. Γίνεται συσχέτιση θεωρητικού υποβάθρου (αντοχή και μηχανική των υλικών) με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 3). Επιπρόσθετα, γίνεται ανάλυση των πλευρικά μη εξασφαλισμένων δοκών και υποστυλωμάτων υπό κάμψη και αξονική δύναμη. Αναφέρονται οι μέθοδοι ανάλυσης (ελαστική, πλαστική, θεωρία α’ και β’ τάξης, πλαστική άρθρωση, ατέλειες-ευστάθεια πλαισίων). Τέλος περιγράφονται οι μέθοδοι ελέγχου για φαινόμενα καθολικής αστάθειας, και για φαινόμενα τοπικής αστάθειας.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΑ


Εισαγωγή στην ανάλυση και τον σχεδιασμό του Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΩΣ). Σχεδιασμός κατά τον Ευρωκώδικα 2 (ΕC2). 1. Συνεργασία σκυροδέματος–χάλυβα (συνάφεια): (α) Φύση και μηχανισμοί της συνάφειας. (β) Αγκυρώσεις οπλισμών, τάση συνάφειας, συνθήκες συνάφειας, καμπύλωση ράβδων. (γ) Ενώσεις οπλισμών (επιμηκύνσεις), μήκος υπερκάλυψης, εγκάρσιος οπλισμός. (γ) Επικάλυψη οπλισμών, κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης. 2. Ωπλισμένο σκυρόδεμα έναντι ορθής έντασης (Μ+Ν): (α) Συμπεριφορά του ΩΣ υπό κάμψη, στάδια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ – Πειραματική διερεύνηση. (β) Ανάλυση διατομής υπό μεγέθη ορθής έντασης. Παραδοχές, χαρακτη- ριστικά επίπεδα παραμόρφωσης, εξισώσεις ισορροπίας, κατανομή θλιπτικών τάσεων σκυροδέματος (CEB και ΕC2). (γ) Διαστασιολόγηση ορθογωνικής διατομής, πλακοδοκός, βοηθήματα σχεδιασμού (διαγράμματα και πίνακες CEB και πίνακες ΕΜΠ). 3. Ωπλισμένο Σκυρόδεμα έναντι διάτμησης (V): (α) Ο χαρακτήρας της διατμητικής έντασης. Πειραματική διερεύνηση. Λειτουργία του ΩΣ υπό διάτμηση μετά την ρηγμάτωση. Μοντέλα διατμητικής συμπεριφοράς. Επιρροή του λόγου διάτμησης α/d. (β) Διατμητική λειτουργία του ΩΣ κατά τον Ευρωκώδικα 2 (EC2) –Μηχανισμοί μεταφοράς της τέμνουσας. (γ) Σχεδιασμός του ΩΣ σε διάτμηση κατά τον EC2–Ορισμός των τριών τιμών αντοχής σε διάτμηση: VRd,c , VRd,s και VRd,max . Διαδικασία σχεδιασμού. Οπλισμοί διάτμησης. 4. Ωπλισμένο Σκυρόδεμα έναντι στρέψης (Τ): (α) Ο χαρακτήρας της στρεπτικής έντασης. Πειραματική διερεύνηση. (β) Λειτουργία του ΩΣ υπό στρεπτική ένταση. Μηχανισμοί μεταφοράς της στρεπτικής έντασης πριν από την ρηγμάτωση, κατά την ρηγμάτωση (tension softening) και μετά την ρηγμάτωση. (γ) Διαδικασία σχεδιασμού κατά EC2. Οπλισμοί στρέψης.

 

Περίγραμμα μαθήματος…