Γεωκίνδυνοι – Τεχνικογεωλογικές Αστοχίες


Ταξινόμηση βραχομάζας. Τεχνικά χαρακτηριστικά γεωλογικών σχηματισμών στον ελληνικό χώρο. Θεώρηση της ανομοιογένειας και της ανισοτροπίας στο βραχώδες υλικό και τη βραχόμαζα. Κριτήρια θραύσης/αστοχίας. Παραδείγματα από τη συμπεριφορά των πετρωμάτων σε έργα Πολ. Μηχανικού, ιδιαίτερα από τον ελλαδικό χώρο. Κατολισθήσεις: γενική θεώρηση του φυσικού κατολισθητικού φαινομένου, ταξινόμηση, ορολογία. Φυσικά και ανθρωπογενή αίτια δημιουργίας και εκδήλωσης των κατολισθήσεων. Οι κατολισθήσεις στον ελλαδικό χώρο. Σύγχρονες μέθοδοι κινηματικής ανάλυσης και αναγνώρισης κατολισθήσεων. Θεώρηση των κατολισθήσεων ως επικίνδυνου φυσικού φαινομένου (Natural hazard) και της σχετικής διακινδύνευσης (Risk). Μελέτη και έρευνα των κατολισθήσεων σε συνάρτηση με την χωρική κλίμακα αναφοράς. Μεθοδολογίες έρευνας-μελέτης της ευστάθειας φυσικών πρανών. Αντιμετώπιση των κατολισθήσεων: ενεργητικά και παθητικά μέτρα. Παραδείγματα από τον ελλαδικό και διεθνή χώρο. Σεισμική Τεχνική Γεωλογία και αστοχίες. Φαινόμενα ρευστοποίησης.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Αντιστηρίξεις


Εισαγωγή: κατηγορίες και πεδία εφαρμογής, τυπικά παραδείγματα. Τάσεις και ωθήσεις σε κατάσταση ηρεμίας. Ενεργητικές και παθητικές τάσεις και ωθήσεις γαιών: θεωρία Rankine, θεωρία Coulomb, θεωρίες με καμπύλη επιφάνεια αστοχίας. Ωθήσεις κατά Ευρωκώδικα 7. Επίδραση υπόγειου νερού. Επίδραση επιφορτίσεων (μεμονωμένα και γραμμικά φορτία, φορτία άπειρου ή πεπερασμένου πλάτους και μήκους). Σχεδιασμός έργων αντιστήριξης: βασικές έννοιες, στόχοι, μεθοδολογία. Αρχές σχεδιασμού βάσει EC7: οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας. Τοίχοι βαρύτητας: κατασκευαστική διαδικασία, υλικά επίχωσης και συστήματα αποστράγγισης, οριακές καταστάσεις (EC7), σχεδιασμός και έλεγχοι επάρκειας. Προβολότοιχοι: κατασκευαστική διαδικασία, οριακές καταστάσεις (EC7). Σχεδιασμός αυτοφερόμενων προβολότοιχων, προβολότοιχων με μία σειρά αντηρίδων ή αγκυρίων, διαφραγματικών τοίχων με πολλές σειρές αντηρίδων ή αγκυρίων. Τοίχοι αντιστήριξης από ωπλισμένο έδαφος: περιγραφή, βασικά χαρακτηριστικά, βασικές αρχές ανάλυσης έναντι εσωτερικής και εξωτερικής ευστάθειας κατά FHWA. Το μάθημα συμπληρώνεται με επίλυση ασκήσεων κατά τη διδασκαλία και κατ’ οίκον.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων με τη χρήση Υπολογιστών (Τμ. ΗΜΜΥ)


Μελέτη και σχεδίαση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη βοήθεια έτοιμων πακέτων λογισμικού. Μελέτη και σχεδίαση εγκαταστάσεων ανελκυστήρων με τη βοήθεια έτοιμων πακέτων λογισμικού. Φωτοτεχνία με τη βοήθεια έτοιμων πακέτων λογισμικού. Μελέτη και σχεδίαση εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης με τη βοήθεια πακέτων λογισμικού. Άλλες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

 

 

Αποκατάσταση, Επανασχεδιασμός και Αναβίωση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων Ι (Τμ. Αρχ. Μηχ.)


Στις διαλέξεις – παρουσιάσεις, μέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις και με την παρουσίαση εφαρμοσμένων μελετών επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών τόσο με τα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της αποκατάστασης, του επανασχεδιασμού και της επανάχρησης των ιστορικών κτηρίων και συνόλων, όσο και με τις ειδικές τεχνικές και υλικά που χρησιμοποιούνται. Η αφομοίωση των γνώσεων αυτών ελέγχεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Παράλληλα οι φοιτητές πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, η οποία αφορά στην αποτύπωση, σχεδιαστική απεικόνιση, στην ανάλυση και τεκμηρίωση ενός αντιπροσωπευτικού κτηρίου από το ιστορικό κέντρο της Ξάνθης. Επιδιώκεται να καλλιεργηθεί η ικανότητα των φοιτητών να παρατηρούν, να αναλύουν και να κατανοούν τις ιστορικές και αισθητικές αξίες των ιστορικών κτηρίων μέσα από τη συστηματική ανάλυση και τεκμηρίωση των τύπων, των μορφών και των ιδιαίτερων δομικών συστημάτων τους. Η επεξεργασία της άσκησης γίνεται σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, παρουσιάζεται και παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου.

Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίων


Εισαγωγή – τι είναι το εργοτάξιο. Είδη και κατηγορίες εργοταξίου. Τα μέλη ενός τυπικού εργοταξίου και οι αλληλεπιδράσεις τους. Δομικές Μηχανές σε Εργοτάξια. Λειτουργία, Εκμετάλλευση και Επιλογή Δομικών Μηχανών: Ταξινόμηση Δομικών Μηχανών, Στοιχεία Μηχανολογίας, Συστήματα Δυνάμεων στην Πορεία (Δύναμη Προώθησης, Δύναμη Πρόσφυσης, Ελκτική Δύναμη), Συστήματα Κύλισης, Κόστος και Οικονομική Ζωή Δομικών Μηχανών, Συντήρηση, Οργάνωση, Συντονισμός και Παραγωγικότητα Συστημάτων Δομικών Μηχανών, Χωματουργικές Λειτουργίες: Κύκλοι Χωματουργικών Εργασιών, Εκσκαπτικές Μηχανές (προωθητές, αποξέστες, εκσκαφείς), Γενικές Αρχές Χρήσης και Εκμετάλλευσης Δομικών Μηχανών. Μεταφορικά Οχήματα. Ασφάλεια στα Εργοτάξια. Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας στα εργοτάξια – Νομοθεσία. Οι εμπλεκόμενοι φορείς για την διατήρηση της ασφάλειας σε ένα εργοτάξιο – Κύριος του έργου – Τεχνικός Ασφαλείας – Επιθεώρηση Εργασίας – Επιτροπές Υγείας Ασφάλειας Εργαζομένων. Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις κάθε φορέα. Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ), Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).

Υδραυλική Περιβάλλοντος


Εξίσωση μοριακής και τυρβώδους διάχυσης. Διάχυση παθητικών ρύπων. Επίλυση προβλημάτων διάχυσης σε ακίνητο αποδέκτη λόγω στιγμιαίας ή συνεχούς έγχυσης ρύπων, σε κινούμενο αποδέκτη από στιγμιαία ή συνεχή εκπομπή ρύπων από σημειακή ή γραμμική πηγή. Μηχανική διάθεσης υγρών λυμάτων στη θάλασσα. Φλέβες, πλούμια, ανωστικές φλέβες. Θεωρίες υπολογισμού της αραίωσης των ρύπων και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τη διάθεση λυμάτων στη θάλασσα. Διερεύνηση περιπτώσεων ομοιογενούς ή στρωματισμένου αποδέκτη, ακίνητου ή με ύπαρξη ρεύματος καθώς και εξάπλωσης των ρύπων σε βυθισμένο επίπεδο. Εφαρμογή στον σχεδιασμό έργων διάθεσης λυμάτων στη θάλασσα μέσω υποβρυχίων αγωγών και διαχυτήρων. Μέθοδοι κατασκευής, τεχνικά στοιχεία, υδραυλική ανάλυση. Σχεδιασμός συστημάτων διάθεσης λυμάτων με τη χρήση του έμπειρου συστήματος CORMIX. Διάχυση ρύπων σε ποτάμια. Προσομοίωση ρύπανσης από μη σημειακές πηγές.

 

Περίγραμμα μαθήματος…