Οδοποιία ΙΙ


Σύνοψη στοιχείων χάραξης οδών σε οριζοντιογραφία, μηκοτομή και διατομή. Μεθοδολογία και παράδειγμα χάραξης ορεινής οδού. Αναγνώριση λαθών σε υφιστάμενες χαράξεις. Χάραξη στο χώρο. Οικονομοτεχνικές και περιβαλλοντικές παράμετροι σχεδιασμού και βελτιστοποίησης χαράξεων.

Ιδιότητες υποκείμενου εδάφους σε συνδυασμό με οδοστρώματα. Χωματουργικά έργα στην οδοποιία. Κατασκευή ορυγμάτων και επιχωμάτων, συμπύκνωση εδαφών. Υπολογισμός χωματισμών, βελτιστοποίηση χωματουργικών εργασιών, οργάνωση κίνησης γαιών. Μηχανήματα χωματουργικών έργων, επιλογή και απόδοση μηχανημάτων, οργάνωση εργασιών.

Ισόπεδοι κόμβοι: ανάπτυξη διαφόρων τύπων. Επιλογή του καταλληλότερου τύπου. Χάραξη και διαστασιολόγηση ισόπεδων κόμβων. Νησίδες διευθέτησης κυκλοφορίας. Οδηγίες θέματος σχεδίασης ισόπεδου κόμβου μορφής Τ. Συγκριτική αξιολόγηση κυκλικών και συμβατικών κόμβων.

Ανισόπεδοι κόμβοι: ανάπτυξη διαφόρων τύπων. Επιλογή του καταλληλότερου τύπου. Χάραξη και διαστασιολόγηση ανισόπεδων κόμβων. Λωρίδες επιτάχυνσης – επιβράδυνσης. Επιλογή τεταρτημορίου σύνδεσης διασταυρούμενων οδών. Παράμετροι οδικής ασφάλειας στους κόμβους.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι στη Συγκοινωνιακή Τεχνική


Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι: ορισμό, χαρακτηριστικά, εφαρμογές στη συγκοινωνιακή τεχνική, Αριθμητικές και γλωσσικές μεταβλητές: ορισμός, κατηγορίες, παραδείγματα. Κατανομές πιθανότητας: διακριτές και συνεχείς κατανομές, συνήθεις κατανομές στη συγκοινωνιακή τεχνική. Μέθοδοι καταγραφής/συλλογής δεδομένων: ο πληθυσμός, το δείγμα, αντιπροσωπευτικότητα δείγματος, κατάλληλο μέγεθος δείγματος. Ουρές αναμονής και εφαρμογές σε σταθμούς διοδίων. Η ασάφεια στην εκτίμηση συγκοινωνιακών μεγεθών (όγκος κυκλοφορίας, μεταφορική ζήτηση, κ.α.), Αναγκαιότητα εισαγωγής της ασάφειας στα συγκοινωνιακά μοντέλα, Σύγκριση των στοχαστικών μοντέλων με τα ασαφή μοντέλα, Πλεονεκτήματα των ασαφών μοντέλων έναντι των αντίστοιχων στοχαστικών. Εισαγωγή στα ασαφή συμπερασματικά συστήματα, Εφαρμογή των ασαφών συμπερασματικών συστημάτων στη φωτεινή σηματοδότηση κόμβων. Ταξινόμηση συγκοινωνιακών μετρήσεων με τη βοήθεια κλασσικών μεθόδων και ασαφών μεθόδων. Ασαφείς εκτιμητές και εφαρμογές σε συγκοινωνιακά μοντέλα. Κλασσική και ασαφής παλινδρόμηση, Εφαρμογή σε συγκοινωνιακά μοντέλα για ανάλυση και πρόβλεψη μεταφορική ζήτησης. Εφαρμογές πληροφορικής στη συγκοινωνιακή τεχνική (λογισμικά Grapher, MATLAB, EViews, Maple, SPSS, R, κ.α.).

 

Περίγραμμα μαθήματος…