Σήραγγες και Υπόγεια Έργα (συνδιδασκαλία)


Εισαγωγή. Χαρακτηρισμός, ταξινόμηση και μηχανική συμπεριφορά βραχομάζας: δομή βραχομάζας, μηχανική συμπεριφορά άρρηκτου βράχου (κριτήρια αστοχίας), περιγραφή ασυνεχειών βράχου, μηχανική συμπεριφορά βραχομάζας, συστήματα ταξινόμησης βραχομάζας, προκαταρκτικός σχεδιασμός σηράγγων βάσει συστημάτων ταξινόμησης, κριτήρια αστοχίας βραχομάζας, γεωτεχνικές παράμετροι σχεδιασμού βραχομάζας, παρουσίαση λογισμικού Roclab. Ανάλυση διάνοιξης σηράγγων επί ελαστικής βραχομάζας: κατανομές τάσεων – παραμορφώσεων κυκλικής ανυποστήρικτης οπής, ζώνες επιρροής, κατανομές τάσεων επί ελλειπτικής ανυποστήρικτης οπής. Ανάλυση διάνοιξης σηράγγων επί ελαστοπλαστικής βραχομάζας: παραδοχές, κρίσιμη πίεση υποστήριξης, ελαστοπλαστική ακτινική σύγκλιση, ακτίνα – εύρος πλαστικής ζώνης, καμπύλες σύγκλισης – αποτόνωσης, ακτινική σύγκλιση – παραμόρφωση σε ασθενείς βραχομάζες, παραμορφώσεις ανυποστήρικτης σήραγγας, κατανομή παραμορφώσεων κατά μήκος του άξονα σήραγγας. Μέτρα υποστήριξης: απόκριση και επιρροή προσωρινής υποστήριξης, υπολογισμός εντατικών μεγεθών μέτρων προσωρινής υποστήριξης, καμπύλες απόκρισης. Τεχνολογίες κατασκευής σηράγγων: συμβατική μέθοδος διάνοιξης, μηχανοποιημένη διάνοιξη. Το μάθημα συμπληρώνεται με επίλυση παραδειγμάτων εφαρμογής κατά τη διδασκαλία και κατ’ οίκον ασκήσεις.

Τυποποίηση – Πρότυπα – Διαχείριση στην Ασφάλεια της Εργασίας (Τμ. ΗΜΜΥ)


Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία – Ορισμοί – Τεχνικός Ασφαλείας – Ιατρός Εργασίας – ΕΞΥΠΠ – ΕΣΥΠΠ. Κατηγορίες επιχειρήσεων Α, Β, Γ (ανάλογα με την επικινδυνότητα). Τυποποίηση σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας. Ανάλυση Επικινδυνότητας. Σήμανση χώρων εργασίας. Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου. Καλές πρακτικές εργασίας.

Αποκατάσταση, Επανασχεδιασμός και Αναβίωση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων ΙΙ (Τμ. Αρχ. Μηχ.)


Στις διαλέξεις – παρουσιάσεις, μέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις και με την παρουσίαση εφαρμοσμένων μελετών επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών τόσο με τα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της αποκατάστασης, του επανασχεδιασμού και της επανάχρησης των ιστορικών κτηρίων και συνόλων, όσο και με τις ειδικές τεχνικές και υλικά που χρησιμοποιούνται. Η αφομοίωση των γνώσεων αυτών ελέγχεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Παράλληλα οι φοιτητές πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, η οποία αφορά στην αποτύπωση, σχεδιαστική απεικόνιση, στην ανάλυση και τεκμηρίωση ενός αντιπροσωπευτικού κτηρίου από το ιστορικό κέντρο της Ξάνθης. Επιδιώκεται να καλλιεργηθεί η ικανότητα των φοιτητών να παρατηρούν, να αναλύουν και να κατανοούν τις ιστορικές και αισθητικές αξίες των ιστορικών κτηρίων μέσα από τη συστηματική ανάλυση και τεκμηρίωση των τύπων, των μορφών και των ιδιαίτερων δομικών συστημάτων τους. Η επεξεργασία της άσκησης γίνεται σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, παρουσιάζεται και παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου.

Νόμος Ενυδατώσεως των Τσιμέντων Εκτίμηση Αντοχής Σκυροδέματος στο Έργο


Αρχές και αναλυτικά προσομοιώματα που διέπουν την ενυδάτωση του τσιμέντου. Ο νόμος ενυδάτωσης τσιμέντου στην εκτίμηση φυσικών/μηχανικών ιδιοτήτων του σκυροδέματος σε πρώιμη και ύστερη ηλικία (θλιπτική αντοχή, πορώδες, διαπερατότητα, ανθεκτικότητα).

Η εκτίμηση θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος στο έργο (κατά EN 12504-1, EN 12390, EN 13791, ΚΑΝ.ΕΠΕ 2017): (i) Έμμεσες μη- καταστρεπτικές μέθοδοι εκτίμησης βάσει άλλων ιδιοτήτων (πχ. ταχύτητα μετάδοσης υπερήχων ως δείκτης πυκνότητας της δομής, σκληρότητα εξωτερικής επιφάνειας). (ii) Άμεση μέθοδος πυρηνοληψίας για την εκτίμηση αντοχής επί τόπου του έργου, περιορισμοί και επιτρεπόμενες θέσεις λήψης πυρήνων. Συνδυασμός έμμεσης – άμεσης μεθόδου: ελάχιστη πυρηνοληψία για βαθμονόμηση του οργάνου έμμεσης μεθόδου. Ζητούμενο η εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής σε περιοχές/θέσεις όπου δεν λαμβάνονται πυρήνες και η χαρακτηριστική αντοχή (ΕΝ 206-1). Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων βάσει αριθμού πυρήνων και έμμεσων μετρήσεων ανά περιοχή έργου, ανά είδος δομικού στοιχείου και ανά θέση (κρίσιμη διατομή).

Σήραγγες και Υπόγεια Έργα


Εισαγωγή. Χαρακτηρισμός, ταξινόμηση και μηχανική συμπεριφορά βραχομάζας: δομή βραχομάζας, μηχανική συμπεριφορά άρρηκτου βράχου (κριτήρια αστοχίας), περιγραφή ασυνεχειών βράχου, μηχανική συμπεριφορά βραχομάζας, συστήματα ταξινόμησης βραχομάζας, προκαταρκτικός σχεδιασμός σηράγγων βάσει συστημάτων ταξινόμησης, κριτήρια αστοχίας βραχομάζας, γεωτεχνικές παράμετροι σχεδιασμού βραχομάζας, παρουσίαση λογισμικού Roclab. Ανάλυση διάνοιξης σηράγγων επί ελαστικής βραχομάζας: κατανομές τάσεων – παραμορφώσεων κυκλικής ανυποστήρικτης οπής, ζώνες επιρροής, κατανομές τάσεων επί ελλειπτικής ανυποστήρικτης οπής. Ανάλυση διάνοιξης σηράγγων επί ελαστοπλαστικής βραχομάζας: παραδοχές, κρίσιμη πίεση υποστήριξης, ελαστοπλαστική ακτινική σύγκλιση, ακτίνα – εύρος πλαστικής ζώνης, καμπύλες σύγκλισης – αποτόνωσης, ακτινική σύγκλιση – παραμόρφωση σε ασθενείς βραχομάζες, παραμορφώσεις ανυποστήρικτης σήραγγας, κατανομή παραμορφώσεων κατά μήκος του άξονα σήραγγας. Μέτρα υποστήριξης: απόκριση και επιρροή προσωρινής υποστήριξης, υπολογισμός εντατικών μεγεθών μέτρων προσωρινής υποστήριξης, καμπύλες απόκρισης. Τεχνολογίες κατασκευής σηράγγων: συμβατική μέθοδος διάνοιξης, μηχανοποιημένη διάνοιξη. Το μάθημα συμπληρώνεται με επίλυση παραδειγμάτων εφαρμογής κατά τη διδασκαλία και κατ’ οίκον ασκήσεις.

Ξύλινες Κατασκευές


Κύριο αντικείμενο του μαθήματος είναι η περιγραφή όλων των προϊόντων συμπαγούς ξύλου (προϊόντα πριστής & εμποτισμένης ξυλείας, επικολλητή ξυλεία, ξυλόφυλλα, αντικολλητά), καθώς και η περιγραφή των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων τους με στόχο την καλύτερη κατεργασία, το βέλτιστο χειρισμό, καθώς και την ορθή εφαρμογή τους σε ξύλινες κατασκευές. Δίνονται οι βάσεις του υπολογισμού, αντοχές, δράσεις, συνδυασμοί δράσεων. Γίνεται ο υπολογισμός των ξύλινων κατασκευών με χρήση του Ευρωκώδικα 5. Περιγράφονται οι συνδέσεις (ηλώσεις, κοχλιώσεις, συγκολλήσεις), η διαμόρφωση τους και ο σχεδιασμός τους. Δίνονται εφαρμογές ξύλινων κατασκευών σε στέγες, πλαίσια, τοίχους (πάνελ), ικριώματα, ξυλότυπους. Αναλύεται η συμπεριφορά του ξύλου σε πυρκαγιά και σεισμό. Αποτίμηση και αποκατάσταση βλαβών. Διαμόρφωση και έλεγχοι των συνδέσεων ξύλινων στοιχείων. Αναπτύσσονται τα πλεονεκτήματα της επαναχρησιμοποίησης και ο βιώσιμος σχεδιασμός.

 

 

 

Κατασκευές Φέρουσας Τοιχοποιίας


Εισαγωγικά περί Κατασκευών Φέρουσας Τοιχοποιίας (ΚΦΤ). Υλικά, χαρακτηριστικές ιδιότητες και είδη τοιχοποιίας. Αρχές σχεδιασμού με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις. Σχεδιασμός φερόντων δομικών στοιχείων και συστημάτων τοιχοποιίας (άοπλη, διαζωματική και ωπλισμένη). Ανάλυση και σχεδιασμός ΚΦΤ με βάση τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 6. Σχεδιασμός για σεισμικές δράσεις. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας ΚΦΤ. Βασικές αρχές και μέθοδοι επεμβάσεων για αποκατάσταση ή/και ενίσχυση ΚΦΤ με συνήθη αλλά και προηγμένα σύνθετα υλικά και τεχνικές.

Στόχος είναι η διαμόρφωση δομικού συστήματος από φέρουσα τοιχοποιία και στη συνέχεια η ανάλυση και η διαστασιολόγησή του.

Διαμορφώνεται πρόταση για το δομικό σύστημα από φέρουσα τοιχοποιία τυπικής διώροφης κατοικίας, διορθώνεται και εγκρίνεται προκειμένου να ακολουθήσει ο πλήρης σχεδιασμός. Η εργασία παραδίδεται σε προφορική εξέταση του φοιτητή.

 

Εργαστηριακά Θέματα Ωπλισμένου Σκυροδέματος


Περιγράφεται η σύγχρονη πειραματική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την έρευνα του ωπλισμένου σκυροδέματος. Περιγράφονται στον χώρο του Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος οι εργαστηριακές διατάξεις πειραματικής έρευνας στοιχείων από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Περιλαμβάνεται η εκτέλεση ή περιγραφή πειραματικών δοκιμών με στόχο την παρατήρηση (α) της καμπτικής συμπεριφοράς και αστοχίας δοκών από ωπλισμένο σκυρόδεμα, (β) της διατμητικής συμπεριφοράς και αστοχίας δοκών ωπλισμένο σκυρόδεμα και (γ) της στρεπτικής συμπεριφοράς στοιχείων από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Προβλέπεται η εκπόνηση εργασίας από τους φοιτητές στην οποία γίνεται περιγραφή των πειραμάτων, θεωρητική τεκμηρίωση των πειραματικών δοκιμών και συγκρίσεις πειραματικών και αναλυτικών αποτελεσμάτων.

 

Περίγραμμα μαθήματος…