Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης των Κατασκευών (συνδιδασκαλία)


Μέθοδος της άμεσης στιβαρότητας. Μητρώο στιβαρότητας ελατηρίου, ράβδου και δοκού στο τοπικό και στο γενικό σύστημα συντεταγμένων. Εφαρμογές σε φορείς με ελατήρια, ράβδους και δοκούς υπό φορτία δυνάμεων, θερμοκρασιακών μεταβολών και καταναγκασμών. Ενεργειακές μέθοδοι. Μέθοδος του Ritz. Γενικές εξισώσεις της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων. Πεπερασμένα στοιχεία σε γενικευμένες συντεταγμένες. Πεπερασμένο στοιχείο ράβδου και δοκού. Ορθογωνικό και τριγωνικό πεπερασμένο στοιχείο επίπεδης εντατικής κατάστασης τάσεων και παραμορφώσεων. Ορθογωνικό πεπερασμένο στοιχείο πλάκας. Ισοπαραμετρική διατύπωση γραμμικών και επιφανειακών στοιχείων. Μικτά και υβριδικά πεπερασμένα στοιχεία. Κριτήρια για την μονότονη σύγκλιση των αποτελεσμάτων των πεπερασμένων στοιχείων (Patch test). Πεπερασμένα στοιχεία στη δυναμική των κατασκευών. Μη γραμμικές μέθοδοι στη στατική και δυναμική των κατασκευών. Φυσική μη γραμμικότητα. Γεωμετρική μη γραμμικότητα και λυγισμός. Μη γραμμικές συνοριακές συνθήκες. Προβλήματα βελτιστοποίησης. Σφάλματα της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων. Προγραμματισμός της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων. Εφαρμογές γραμμικών και μη γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης των Κατασκευών


Μέθοδος της άμεσης στιβαρότητας. Μητρώο στιβαρότητας ελατηρίου, ράβδου και δοκού στο τοπικό και στο γενικό σύστημα συντεταγμένων. Εφαρμογές σε φορείς με ελατήρια, ράβδους και δοκούς υπό φορτία δυνάμεων, θερμοκρασιακών μεταβολών και καταναγκασμών. Ενεργειακές μέθοδοι. Μέθοδος του Ritz. Γενικές εξισώσεις της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων. Πεπερασμένα στοιχεία σε γενικευμένες συντεταγμένες. Πεπερασμένο στοιχείο ράβδου και δοκού. Ορθογωνικό και τριγωνικό πεπερασμένο στοιχείο επίπεδης εντατικής κατάστασης τάσεων και παραμορφώσεων. Ορθογωνικό πεπερασμένο στοιχείο πλάκας. Ισοπαραμετρική διατύπωση γραμμικών και επιφανειακών στοιχείων. Μικτά και υβριδικά πεπερασμένα στοιχεία. Κριτήρια για την μονότονη σύγκλιση των αποτελεσμάτων των πεπερασμένων στοιχείων (Patch test). Πεπερασμένα στοιχεία στη δυναμική των κατασκευών. Μη γραμμικές μέθοδοι στη στατική και δυναμική των κατασκευών. Φυσική μη γραμμικότητα. Γεωμετρική μη γραμμικότητα και λυγισμός. Μη γραμμικές συνοριακές συνθήκες. Προβλήματα βελτιστοποίησης. Σφάλματα της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων. Προγραμματισμός της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων. Εφαρμογές γραμμικών και μη γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Ειδικά Θέματα Κτηριοδομίας – Προστασία Κτηρίων


Αναλύεται η αναγκαιότητα προστασίας και ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και αναπτύσσονται οι στόχοι, η έννοια, το περιεχόμενο και οι τομείς της Δομικής Φυσικής. Αναπτύσσονται τα στοιχεία του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού και η διαχρονική καθοριστική συμβολή τους στο Σχεδιασμό και την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Αναλύονται οι παράμετροι, οι έννοιες, το περιεχόμενο, οι διαδικασίες και η μεθοδολογία εκπόνησης των ειδικών Μελετών που επιβάλλουν οι διατάξεις των σχετικών Κανονισμών, καθώς και οι επιπτώσεις στην αρχιτεκτονική και οικοδομική σύνθεση, στην δομή και στην συνολική ανάπτυξη του κτηρίου. Αναπτύσσονται οι Ειδικές Μελέτες: (α) Προστασίας από την υγρασία, (β) Θερμομόνωσης – Ενεργειακής απόδοσης, (γ) Ηχομόνωσης – Ηχοπροστασίας και (δ) Πυροπροστασίας. Αναλύονται τα κριτήρια επιλογής και αξιοποίησης σύγχρονων επιτελεστικών μεθόδων, συστημάτων, τεχνολογιών και υλικών και αναπτύσσονται οι κατασκευαστικές διατάξεις/λεπτομέρειες Προστασίας των κτηρίων στο σύνολο και στα επιμέρους τους. Εκπονούνται εργασίες-θέματα δομητικής Προστασίας – Μελέτη εφαρμογής (Υγρομόνωσης, Θερμομόνωσης/ενεργειακής απόδοσης, Ηχομόνωσης/Ηχοπροστασίας και Πυροπροστασίας).

 

Περίγραμμα μαθήματος…

 

Μεταλλικές Κατασκευές


Κύριο αντικείμενο του μαθήματος είναι ο σχεδιασμός, οι τρόποι διαμόρφωσης και οι έλεγχοι των μέσων σύνδεσης στις μεταλλικές κατασκευές. Μηχανικά μέσα σύνδεσης υπό εφελκυσμό, διάτμηση και συνδυασμούς τους, κοχλίες επαφής, κοχλίες τριβής, πείροι, κοχλιωτές συνδέσεις (απλές συνδέσεις και συνδέσεις παραλαβής ροπής). Κανόνες μόρφωσης. Γεωμετρία και υλικό κοχλία. Φέρουσα ικανότητα κοχλιών. Επιρροή οπών και διατμητική απόσχιση. Συγκολλητές συνδέσεις και τεχνολογία συγκολλήσεων. Μορφές – τύποι και κανόνες εφαρμογής συγκόλλησης. Αντοχή εξωραφών (μέθοδος συνιστωσών και απλοποιημένη μέθοδος). Αντοχή εσωραφών. Κοχλιωτοί και συγκολλητοί κόμβοι δοκών-υποστυλωμάτων, δοκών-δοκών, εδράσεις υποστυλωμάτων. Κόμβοι πλαισιωτών μεταλλικών κατασκευών (ταξινόμηση – προσομοίωση-μέθοδοι ανάλυσης). Ο σχεδιασμός και η ανάλυσης τους γίνεται με βάση τις αρχές του Ευρωκώδικα 3. Πρακτικά προβλήματα ελέγχου/σχεδιασμού μέσων σύνδεσης. Γίνονται εφαρμογές σε διάφορους τύπους συνδέσεων.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ


Οριακές καταστάσεις στοιχείων σκυροδέματος σε ρηγματώσεις και παραμορφώσεις. Υψίκορμες δοκοί. Βραχείς πρόβολοι. Φαινόμενα 2ης τάξης σε δομικά στοιχεία και κατασκευές από σκυρόδεμα.

Στόχος είναι η ανάλυση και ο σχεδιασμός δομικών στοιχείων σκυροδέματος σε οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας. Η ανάλυση και σχεδιασμός για φαινόμενα 2ης τάξης σε δομικά στοιχεία και κατασκευές ωπλισμένου σκυροδέματος. Επίσης, στόχος είναι η αναγνώριση των υψίκορμων δοκών και βραχέων προβόλων από ωπλισμένο σκυρόδεμα και στη συνέχεια η ανάλυση και η διαστασιολόγηση ως δομικών στοιχείων σε κατασκευές ωπλισμένου σκυροδέματος.

 

Περίγραμμα μαθήματος…