Υδραυλική Υπογείων Υδάτων


Βασικές αρχές ροής των υπόγειων νερών. Σταθερή ροή υπόγειου νερού σε κλειστό υπό πίεση υδροφορέα, ημίκλειστο υπό πίεση υδροφορέα, ελεύθερο υδροφορέα. Ασταθής ροή σε κλειστό υπό πίεση υδροφορέα, συνοριακές συνθήκες. Ασταθής ακτινική ροή σε ημίκλειστους και ελεύθερους υδροφορείς. Υδραυλικά στοιχεία της διαχείρισης του εμπλουτισμού των υπόγειων νερών. Υδραυλικά στοιχεία της θαλάσσιας διείσδυσης σε παράκτιους υδροφορείς. Στοιχεία προσομοίωσης των υπόγειων νερών. Έλεγχος του υπόγειου νερού σε τεχνικά έργα.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Θαλάσσια Υδραυλική και Ακτομηχανική


Κυματομηχανική. Μετασχηματισμοί των κυμάτων: κυματική ρηχότητα, διάθλαση, ανάκλαση και θραύση των κυματισμών. Κυματική περίθλαση. Γένεση των κυματισμών από τον άνεμο. Μέθοδοι πρόγνωσης των κυμάτων. Βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάλυση κυματισμών. Ανάλυση κυματισμών στο πεδίο συχνοτήτων και κυματικά φάσματα. Φορτία επί των κατασκευών. Εισαγωγή στο αντικείμενο της Ακτομηχανικής. Παράλληλο ρεύμα και στερεοπαροχή. Εξίσωση μεταβολής μιας ακτογραμμής. Εμπειρικές και αναλυτικές λύσεις. Έργα προστασίας των ακτών: κάθετοι βραχίονες, παράλληλοι κυματοθραύστες και τεχνητή τροφοδοσία της ακτής.

 

Περίγραμμα μαθήματος…