Περιβαλλοντική και Υδατική Πολιτική


Περιγραφή των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Στρατηγικές και πρωτοβουλίες για το περιβάλλον σε Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. Παρουσίαση των Διεθνών Συμφωνιών για την προστασία του περιβάλλοντος. Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Οι βασικές Οδηγίες. Εθνική Περιβαλλοντική Πολιτική. Θεματικές πολιτικές (εσωτερικά ύδατα, παράκτια και θαλάσσια συστήματα), στρατηγική βιοποικιλότητας, Πράσινη Οικονομία, Μπλέ Ανάπτυξη. Έννοια της κυκλικής οικονομίας σε υδατικά συστήματα, λιμάνια, υγρά απόβλητα κ.ά. Πρωτοβουλίες στη διαμόρφωση διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Υδροδιπλωματία. Περιβαλλοντική πολιτική για διασυνοριακές λεκάνες. Εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες – περιπτώσεις μελέτης. Περιβαλλοντική πολιτική στην Ευρωπαϊκή ένωση για την προστασία υγρών και στερεών αποβλήτων. Χρηματοοικονομικά εργαλεία για την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών


Εξισώσεις συνεχείας, ποσότητας κίνησης, ενέργειας. Παράλληλες και καμπυλόγραμμες ροές. Ειδική ενέργεια και Επισκόπηση θεωρίας κρίσιμης ροής. Συντελεστής διόρθωσης κινητικής ενέργειας και ορμής σε σύνθετη διατομή και μορφή των βασικών εξισώσεων και του κρίσιμου βάθους. Ομοιόμορφη ροή. Υδραυλικός σχεδιασμός, επενδεδυμένων και ανεπένδυτων αγωγών για ομοιόμορφη ροή. Υδραυλικά βέλτιστη διατομή. Ομοιόμορφη ροή σε αγωγούς σύνθετης διατομής. Αδιαστατοποίηση εξισώσεων ομοιόμορφης ροής και κρίσιμης ροής και υπολογισμός υδραυλικών στοιχείων αγωγού. Υδραυλικό άλμα σε αγωγούς ορθογωνικής και μη ορθογωνικής διατομής. Tο βυθισμένο υδραυλικό άλμα. Tο υδραυλικό άλμα σε αγωγούς με κλίση. Κατασκευές σκέδασης της ενέργειας. Απότομη διεύρυνση-στένωση αγωγών. Βαθμιαία μεταβαλλόμενη ροή. Ταξινόμηση καμπυλών. Μέθοδος χωρικού βήματος και ρητή μέθοδος. Ολοκληρωτική μέθοδος. Υπερχειλιστές λεπτής και ευρείας στέψης. Μη Μόνιμη Ροή. Εξισώσεις St. Venant. Σχέση στάθμης- παροχής στη μη μόνιμη ροή. Διόδευση πλημμύρας, υδρολογικές μέθοδοι. Στοιχεία μεταφοράς φερτών υλών. Πλήρης σχεδιασμός αρδευτικής προσαγωγού διώρυγας ως θέμα.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Πειραματική Υδραυλική


Μετρήσεις, όργανα μετρήσεων υδραυλικών μεγεθών. Διαστατική ομοιογένεια, βασικές αρχές, θεωρήματα, πρακτικοί κανόνες, διαστατική ανάλυση. Θεωρία ομοιότητας, γεωμετρική, κινηματική, δυναμική, νόμοι ομοιότητας, κατασκευή φυσικών ομοιωμάτων υδραυλικών έργων. Παρουσίαση πειραματικής έρευνας του Εργαστηρίου Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος. Πειράματα επίδειξης σε κατασκευασμένα φυσικά ομοιώματα υδραυλικών έργων. Εργαστηριακές ασκήσεις φοιτητών σε περιοχές που σχετίζονται με ροές σε ανοιχτούς και κλειστούς αγωγούς, υδρολογία, περιβάλλον και ειδικότερα: Ειδική ενέργεια ροής πάνω από τριγωνικό αναβαθμό. Υδραυλικό άλμα. Μέτρηση παροχής ανοιχτού αγωγού με τη χρήση ορθογωνικού εκχειλιστή λεπτής στέψης καθώς και τριγωνικού εκχειλιστή. Ροή μέσω συγκλίνοντα – αποκλίνοντα αγωγού (parshall flume). Τυρβώδης ροή, απώλειες τριβών σε κλειστό αγωγό. Μέτρηση παροχής με σωλήνα venturi. Πειραματική προσομοίωση βροχόπτωσης – απορροής σε εργαστηριακή λεκάνη. Προσομοίωση κίνησης φερτών υλών ποταμού σε ανοιχτό κανάλι ορθογωνικής διατομής με διάταξη τροφοδοσίας φερτών.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων


Πηγές, Ποσότητες, Σύνθεση και Χαρακτηριστικά (φυσικο-χημικά και βιολογικά) των Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Συστήματα συλλογής και μεταφοράς Αστικών Στερών Αποβλήτων. Κατηγορίες και είδη κάδων προσωρινής αποθήκευσης. Κατηγορίες και είδη απορριμματοφόρων. Σταθμοί μεταφόρτωσης. Διαδικασίες διαλογής, επεξεργασίας (κομποστοποίηση, καύση) και ανακύκλωσης. Χώροι Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων. Υποσυστήματα ΧΥΤΑ (Συστήματα συλλογής και επεξεργασίας στραγγισμάτων και βιοαερίου. Σύστηματα μόνωσης βάσης. Συστήμα τελικής κάλυψης. Υποδομές ΧΥΤΑ κτλ.) Μέθοδοι για την επιλογή τοποθεσίας ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, σχεδιασμός, σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία, κλείσιμο και μεταφροντίδα. Παραγωγικότητα. Νομοθεσία. Ολοκληρωμένη Διαχείριση – «Βέλτιστος» Σχεδιασμός – Συστημική Θεώρηση –Δημιουργία μοντέλων Systems Dynamics με χρήση Η/Υ. Οικονομική ανάλυση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Προσομοίωση συμπεριφοράς συστήματος Αστικών Στερεών Αποβλήτων βάση σεναρίων και επιδιωκόμενων στόχων με τη χρήση μοντέλων Systems Dynamics και του λογισμικού Vensim. Οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση ενναλακτικών λύσεων συστημάτων διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης Systems Dynamics.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Τυποποίηση – Πρότυπα – Διαχείριση στην Ασφάλεια της Εργασίας (Τμ. ΗΜΜΥ)


Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία – Ορισμοί – Τεχνικός Ασφαλείας – Ιατρός Εργασίας – ΕΞΥΠΠ – ΕΣΥΠΠ. Κατηγορίες επιχειρήσεων Α, Β, Γ (ανάλογα με την επικινδυνότητα). Τυποποίηση σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας. Ανάλυση Επικινδυνότητας. Σήμανση χώρων εργασίας. Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου. Καλές πρακτικές εργασίας.

Αποκατάσταση, Επανασχεδιασμός και Αναβίωση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων ΙΙ (Τμ. Αρχ. Μηχ.)


Στις διαλέξεις – παρουσιάσεις, μέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις και με την παρουσίαση εφαρμοσμένων μελετών επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών τόσο με τα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της αποκατάστασης, του επανασχεδιασμού και της επανάχρησης των ιστορικών κτηρίων και συνόλων, όσο και με τις ειδικές τεχνικές και υλικά που χρησιμοποιούνται. Η αφομοίωση των γνώσεων αυτών ελέγχεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Παράλληλα οι φοιτητές πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, η οποία αφορά στην αποτύπωση, σχεδιαστική απεικόνιση, στην ανάλυση και τεκμηρίωση ενός αντιπροσωπευτικού κτηρίου από το ιστορικό κέντρο της Ξάνθης. Επιδιώκεται να καλλιεργηθεί η ικανότητα των φοιτητών να παρατηρούν, να αναλύουν και να κατανοούν τις ιστορικές και αισθητικές αξίες των ιστορικών κτηρίων μέσα από τη συστηματική ανάλυση και τεκμηρίωση των τύπων, των μορφών και των ιδιαίτερων δομικών συστημάτων τους. Η επεξεργασία της άσκησης γίνεται σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, παρουσιάζεται και παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου.

Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ


Περιβαλλοντική ηθική και φιλοσοφία. Απογραφή πηγών ρύπανσης : Νερό, Αέρας, Έδαφος. Οικονομική του περιβάλλοντος: συναρτήσεις χρησιμότητας, συναρτήσεις κοινωνικής ευημερίας, μηχανισμοί αγοράς και εξωτερικές οικονομίες, ιδιωτικές διαδικασίες περιορισμού ρύπανσης, άμεσες και έμμεσες κρατικές παρεμβάσεις, εφαρμογές ανάλυσης κύκλου ζωής, αστικοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη. Περιβαλλοντική αξιολόγηση. Οικονομική και διαχείριση των φυσικών πόρων: Γεωργία (ρύπανση υπεδάφους, απόβλητα ζώων, διάβρωση εδάφους, αλμύρινση υπόγειων νερών, προγραμματισμός αρδεύσεων), Αλιεία (μέγιστη και βέλτιστη βιώσιμη απόδοση, δικαιώματα ιδιοκτησίας και ελεύθερη πρόσβαση, ατομικές μεταβιβάσιμες ποσοστώσεις), Ορυκτά και υδρογονάνθρακες (σχέση επιπέδου εξόρυξης και τιμής, αιτίες εξάντλησης αποθεμάτων, μονοπώλια και καρτέλ), Δασικοί πόροι (ανάλυση κόστους οφέλους έργων δασοπονίας, ιδιωτικά έργα αναδάσωσης, επιδοτήσεις, χορηγίες και φοροαπαλλαγές).

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ


Οριακές καταστάσεις στοιχείων σκυροδέματος σε ρηγματώσεις και παραμορφώσεις. Υψίκορμες δοκοί. Βραχείς πρόβολοι. Φαινόμενα 2ης τάξης σε δομικά στοιχεία και κατασκευές από σκυρόδεμα.

Στόχος είναι η ανάλυση και ο σχεδιασμός δομικών στοιχείων σκυροδέματος σε οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας. Η ανάλυση και σχεδιασμός για φαινόμενα 2ης τάξης σε δομικά στοιχεία και κατασκευές ωπλισμένου σκυροδέματος. Επίσης, στόχος είναι η αναγνώριση των υψίκορμων δοκών και βραχέων προβόλων από ωπλισμένο σκυρόδεμα και στη συνέχεια η ανάλυση και η διαστασιολόγηση ως δομικών στοιχείων σε κατασκευές ωπλισμένου σκυροδέματος.

 

Περίγραμμα μαθήματος…