Δυναμική των Κατασκευών (συνδιδασκαλία)


Ταλαντώσεις, μονοβάθμια συστήματα, εξίσωση κίνησης, συνεχή και διακριτά συστήματα, Αποσβέσεις, γραμμικά ελατήρια, ισοδύναμα συστήματα, ελεύθερες, αρμονικές και εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Σειρές Fourier, απόκριση με πλήγματα, συντονισμός, το ολοκλήρωμα Duhamel, απόκριση λόγω διέγερσης βάσης, το σεισμικό πρόβλημα, σεισμικές παράμετροι, σεισμικά Φάσματα απόκρισης. Αντισεισμικοί Κανονισμοί, Αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού δυναμικής απόκρισης μονοβάθμιων και πολυβάθμιων συστημάτων (κεντρικών διαφορών, χρονικού βήματος, β-Newmark, Houbolt, θ-Wilson), Πολυβάθμιοι ταλαντωτές, δυναμικά χαρακτηριστικά, ιδιομορφικές αναλύσεις, απόσβεση κατά Rayleigh, ελεύθερη και εξαναγκασμένη ταλάντωση πολυβάθμιων συστημάτων, Φασματική ανάλυση, επαλληλία ιδιομορφών, το πηλίκο Rayleigh, Αντισεισμικός υπολογισμός κατασκευών: Η δυναμική φασματική μέθοδος και η ισοδύναμη στατική μέθοδος. Το μονώροφο πρόβλημα ως χωρικό μοντέλο, Μετάβαση από την ελαστική στην ελαστοπλαστική ανάλυση, Εισαγωγή στη μη γραμμική δυναμική ανάλυση, Μέθοδος Φασματικής Ικανότητας, δρώσα απόσβεση, βασικά στοιχεία ανελαστικής ανάλυσης των κατασκευών, πλαστιμότητα, απαιτούμενα φάσματα ανελαστικής απόκρισης ADRS, σημείο Επιτελεστικότητας, εισαγωγή στην υπερωθητική ανάλυση (push over analysis).

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Συγγραφή και Παρουσίαση Τεχνικών Εκθέσεων (μάθημα χωρίς βαθμολόγηση)


Παρουσίαση στους φοιτητές του τρόπου με τον οποίο γίνεται η συγγραφή και η προφορική παρουσίαση των Τεχνικών κειμένων και εργασιών που θα κληθούν να εκπονήσουν είτε κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (Διπλωματική Εργασία, Διατριβές) είτε κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους (Τεχνικές Εκθέσεις). Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξουν οι φοιτητές αυτές τις χρήσιμες για αυτούς δεξιότητες. Κατά συνέπεια, στα πλαίσια αυτού του μαθήματος δεξιοτήτων δίδονται οι ακόλουθες τέσσερεις διαλέξεις. 1η Διάλεξη: Συγγραφή Διπλωματικών Εργασιών, Διατριβών και Επιστημονικών Εργασιών. 2η Διάλεξη: Συγγραφή Τεχνικών Εκθέσεων. 3η Διάλεξη: Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών, Διατριβών και Επιστημονικών Εργασιών. 4η Διάλεξη: Παρουσίαση Τεχνικών Εκθέσεων.

Αγγλική Τεχνική Ορολογία


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνονται κατανοητά τα κύρια σημεία εξειδικευμένων αγγλικών κειμένων σε τεχνικά θέματα Μηχανικής, ακόμα και αν αυτά περιλαμβάνουν αφηρημένες έννοιες ή ειδικές πληροφορίες που απαιτούν τεχνικές γνώσεις.
Οι φοιτητές ενθαρρύνονται στο να παράγουν προφορικό ή γραπτό λόγο σχετικά με τεχνικά θέματα, αναπτύσσοντας επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά του υπό συζήτηση θέματος.
Μετά την επεξεργασία τριών ενοτήτων ακολουθεί πάντοτε τεστ προόδου (progress test) με σκοπό τον έλεγχο του βαθμού κατανόησης της διδαχθείσας ύλης από τους φοιτητές. Υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο οι φοιτητές συμμετέχουν σε τέσσερα με πέντε τεστ προόδου συνολικά ανά εξάμηνο, ενώ στο τέλος του Εξαμήνου συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ομαδικές Μικροδιδασκαλίες, σε θέματα που αφορούν την ειδικότητά τους.

Δυναμική των Κατασκευών


Ταλαντώσεις, μονοβάθμια συστήματα, εξίσωση κίνησης, συνεχή και διακριτά συστήματα, Αποσβέσεις, γραμμικά ελατήρια, ισοδύναμα συστήματα, ελεύθερες, αρμονικές και εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Σειρές Fourier, απόκριση με πλήγματα, συντονισμός, το ολοκλήρωμα Duhamel, απόκριση λόγω διέγερσης βάσης, το σεισμικό πρόβλημα, σεισμικές παράμετροι, σεισμικά Φάσματα απόκρισης. Αντισεισμικοί Κανονισμοί, Αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού δυναμικής απόκρισης μονοβάθμιων και πολυβάθμιων συστημάτων (κεντρικών διαφορών, χρονικού βήματος, β-Newmark, Houbolt, θ-Wilson), Πολυβάθμιοι ταλαντωτές, δυναμικά χαρακτηριστικά, ιδιομορφικές αναλύσεις, απόσβεση κατά Rayleigh, ελεύθερη και εξαναγκασμένη ταλάντωση πολυβάθμιων συστημάτων, Φασματική ανάλυση, επαλληλία ιδιομορφών, το πηλίκο Rayleigh, Αντισεισμικός υπολογισμός κατασκευών: Η δυναμική φασματική μέθοδος και η ισοδύναμη στατική μέθοδος. Το μονώροφο πρόβλημα ως χωρικό μοντέλο, Μετάβαση από την ελαστική στην ελαστοπλαστική ανάλυση, Εισαγωγή στη μη γραμμική δυναμική ανάλυση, Μέθοδος Φασματικής Ικανότητας, δρώσα απόσβεση, βασικά στοιχεία ανελαστικής ανάλυσης των κατασκευών, πλαστιμότητα, απαιτούμενα φάσματα ανελαστικής απόκρισης ADRS, σημείο Επιτελεστικότητας, εισαγωγή στην υπερωθητική ανάλυση (push over analysis).

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΒ


Εισαγωγή στις κατασκευές από σκυρόδεμα. Κανονισμοί σχεδιασμού (ΕC2 και EC8). Λειτουργία οπλισμού σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος επιφανειακά δομικά στοιχεία με λειτουργία πλάκας. Πλάκες καμπτόμενες κατά μια και δύο διευθύνσεις. Συνεχείς πλάκες. Πλάκες με ασυνέχειες φορτίου – γεωμετρίας. Κλίμακες. Γραμμικά δομικά στοιχεία με λειτουργία δοκού (Δράσεις – ανάλυση – σχεδιασμός). Επίσκεψη σε εργοτάξιο.

Στόχος είναι η διαμόρφωση δομικού συστήματος από ωπλισμένο σκυρόδεμα και στη συνέχεια η ανάλυση και η διαστασιολόγηση σε δομικά στοιχεία πλακών, δοκών, και κλιμακοστασίων.

Η πρόταση για την διαμόρφωση του δομικού συστήματος από ωπλισμένο σκυρόδεμα τυπικής διώροφης κατοικίας με υπόγειο διορθώνεται και εγκρίνεται προκειμένου να ακολουθήσει ο πλήρης σχεδιασμός. Η εργασία παραδίδεται σε προφορική εξέταση του φοιτητή.

 

Περίγραμμα μαθήματος…