Σήραγγες και Υπόγεια Έργα (συνδιδασκαλία)


Εισαγωγή. Χαρακτηρισμός, ταξινόμηση και μηχανική συμπεριφορά βραχομάζας: δομή βραχομάζας, μηχανική συμπεριφορά άρρηκτου βράχου (κριτήρια αστοχίας), περιγραφή ασυνεχειών βράχου, μηχανική συμπεριφορά βραχομάζας, συστήματα ταξινόμησης βραχομάζας, προκαταρκτικός σχεδιασμός σηράγγων βάσει συστημάτων ταξινόμησης, κριτήρια αστοχίας βραχομάζας, γεωτεχνικές παράμετροι σχεδιασμού βραχομάζας, παρουσίαση λογισμικού Roclab. Ανάλυση διάνοιξης σηράγγων επί ελαστικής βραχομάζας: κατανομές τάσεων – παραμορφώσεων κυκλικής ανυποστήρικτης οπής, ζώνες επιρροής, κατανομές τάσεων επί ελλειπτικής ανυποστήρικτης οπής. Ανάλυση διάνοιξης σηράγγων επί ελαστοπλαστικής βραχομάζας: παραδοχές, κρίσιμη πίεση υποστήριξης, ελαστοπλαστική ακτινική σύγκλιση, ακτίνα – εύρος πλαστικής ζώνης, καμπύλες σύγκλισης – αποτόνωσης, ακτινική σύγκλιση – παραμόρφωση σε ασθενείς βραχομάζες, παραμορφώσεις ανυποστήρικτης σήραγγας, κατανομή παραμορφώσεων κατά μήκος του άξονα σήραγγας. Μέτρα υποστήριξης: απόκριση και επιρροή προσωρινής υποστήριξης, υπολογισμός εντατικών μεγεθών μέτρων προσωρινής υποστήριξης, καμπύλες απόκρισης. Τεχνολογίες κατασκευής σηράγγων: συμβατική μέθοδος διάνοιξης, μηχανοποιημένη διάνοιξη. Το μάθημα συμπληρώνεται με επίλυση παραδειγμάτων εφαρμογής κατά τη διδασκαλία και κατ’ οίκον ασκήσεις.

Εφαρμογές Λιμενικών Έργων


Ειδικά θέματα κυματοθραυστών με κατακόρυφο μέτωπο. Ειδικά θέματα κυματοθραυστών με πρανή. Τεχνικο-οικονομικά στοιχεία λιμένα. Προσκρουστήρες: κατηγορίες, είδη και υπολογισμός. Θέματα ακτομηχανικής λιμένων. Μακρείς κυματισμοί και συντονισμός λιμένων. Σχεδιασμός λιμένων με κυματισμούς φάσματος. Σχεδιασμός τερματικού σταθμού γενικού φορτίου. Σχεδιασμός τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων. Σχεδιασμός αλιευτικού λιμένα. Σχεδιασμός λιμένα σκαφών αναψυχής (μαρίνα).

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων


Πηγές, Ποσότητες, Σύνθεση και Χαρακτηριστικά (φυσικο-χημικά και βιολογικά) των Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Συστήματα συλλογής και μεταφοράς Αστικών Στερών Αποβλήτων. Κατηγορίες και είδη κάδων προσωρινής αποθήκευσης. Κατηγορίες και είδη απορριμματοφόρων. Σταθμοί μεταφόρτωσης. Διαδικασίες διαλογής, επεξεργασίας (κομποστοποίηση, καύση) και ανακύκλωσης. Χώροι Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων. Υποσυστήματα ΧΥΤΑ (Συστήματα συλλογής και επεξεργασίας στραγγισμάτων και βιοαερίου. Σύστηματα μόνωσης βάσης. Συστήμα τελικής κάλυψης. Υποδομές ΧΥΤΑ κτλ.) Μέθοδοι για την επιλογή τοποθεσίας ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, σχεδιασμός, σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία, κλείσιμο και μεταφροντίδα. Παραγωγικότητα. Νομοθεσία. Ολοκληρωμένη Διαχείριση – «Βέλτιστος» Σχεδιασμός – Συστημική Θεώρηση –Δημιουργία μοντέλων Systems Dynamics με χρήση Η/Υ. Οικονομική ανάλυση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Προσομοίωση συμπεριφοράς συστήματος Αστικών Στερεών Αποβλήτων βάση σεναρίων και επιδιωκόμενων στόχων με τη χρήση μοντέλων Systems Dynamics και του λογισμικού Vensim. Οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση ενναλακτικών λύσεων συστημάτων διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης Systems Dynamics.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Μελέτες Έργων Οδοποιίας (μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα)


Οδοποιία και ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Αλγόριθμοι και λογικά διαγράμματα. Εγγραφή και ανάγνωση πληροφοριών. Προδιαγραφές ψηφιακής υποβολής μελετών οδοποιίας. Αναπαράσταση του χώρου με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αντικειμενοστραφής προσέγγιση. Σχηματισμός μοντέλων. Γεωγραφική πληροφορική και συγκοινωνιακά έργα και μελέτες. Ψηφιοποίηση χαρτών – Σειριακά αρχεία εδάφους. Επίδειξη προγραμμάτων επεξεργασίας (Didger, Tessera, ΟΔΟΣ, κ.ά.). Οριζοντιογραφία. Μηκοτομή. Τυπικές διατομές. Χωματισμοί – επιμετρήσεις. Διαγράμματα. Εκτυπώσεις. Επίλυση ειδικών προβλημάτων [π.χ. σύνθετες καμπύλες, ορατότητα, διαπλατύνσεις] με Η/Υ.

Επιπτώσεις από Κατασκευές Οδών στο Περιβάλλον


Περιβαλλοντική επίδραση των βασικών μέσων οδικών μεταφορών. Μελέτες επιπτώσεων. Συλλογή δεδομένων, πηγές, παρουσίαση αποτελεσμάτων. Νομικό πλαίσιο. Οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική εκτίμηση των επιπτώσεων οδικών έργων στο περιβάλλον. Στοιχεία του χώρου και κίνδυνοι επιπτώσεων. Απώλεια χώρου. Διάβρωση. Μικροκλιματικές τροποποιήσεις. Τροποποίηση αποστράγγισης εδαφών. Επίπτωση μεταβολής οδεύσεων και λειτουργικής δομής. Επιπτώσεις κατά την κατασκευή και συντήρηση οδικών έργων. Ρύπανση υδάτων και εδαφών. Τροποποίηση επιφανειακής ροής. Μεταβολή υδροφόρου ορίζοντα. Ρύπανση από αντιπαγετικά υλικά. Ατμοσφαιρική ρύπανση. Καταγραφή, μέτρηση και μέτρα ανακούφισης και καταπολέμησης. Σύγχρονη αντιρρυπαντική τεχνολογία. Θόρυβος. Ορισμοί. Υπολογισμός επιπέδων θορύβου. Μοντέλα υπολογισμού. Το λογισμικό CALINE. Μέτρα καταπολέμησης των θορύβων των μεταφορικών υποδομών. Το πρόγραμμα Η/Υ EMOS. Πρόβλεψη οπτικών επιπτώσεων. Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών για ένταξη των έργων στο περιβάλλον. Παρόδιες χρήσεις.

Τυποποίηση – Πρότυπα – Διαχείριση στην Ασφάλεια της Εργασίας (Τμ. ΗΜΜΥ)


Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία – Ορισμοί – Τεχνικός Ασφαλείας – Ιατρός Εργασίας – ΕΞΥΠΠ – ΕΣΥΠΠ. Κατηγορίες επιχειρήσεων Α, Β, Γ (ανάλογα με την επικινδυνότητα). Τυποποίηση σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας. Ανάλυση Επικινδυνότητας. Σήμανση χώρων εργασίας. Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου. Καλές πρακτικές εργασίας.

Αποκατάσταση, Επανασχεδιασμός και Αναβίωση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων ΙΙ (Τμ. Αρχ. Μηχ.)


Στις διαλέξεις – παρουσιάσεις, μέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις και με την παρουσίαση εφαρμοσμένων μελετών επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών τόσο με τα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της αποκατάστασης, του επανασχεδιασμού και της επανάχρησης των ιστορικών κτηρίων και συνόλων, όσο και με τις ειδικές τεχνικές και υλικά που χρησιμοποιούνται. Η αφομοίωση των γνώσεων αυτών ελέγχεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Παράλληλα οι φοιτητές πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, η οποία αφορά στην αποτύπωση, σχεδιαστική απεικόνιση, στην ανάλυση και τεκμηρίωση ενός αντιπροσωπευτικού κτηρίου από το ιστορικό κέντρο της Ξάνθης. Επιδιώκεται να καλλιεργηθεί η ικανότητα των φοιτητών να παρατηρούν, να αναλύουν και να κατανοούν τις ιστορικές και αισθητικές αξίες των ιστορικών κτηρίων μέσα από τη συστηματική ανάλυση και τεκμηρίωση των τύπων, των μορφών και των ιδιαίτερων δομικών συστημάτων τους. Η επεξεργασία της άσκησης γίνεται σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, παρουσιάζεται και παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου.

Σήραγγες και Υπόγεια Έργα


Εισαγωγή. Χαρακτηρισμός, ταξινόμηση και μηχανική συμπεριφορά βραχομάζας: δομή βραχομάζας, μηχανική συμπεριφορά άρρηκτου βράχου (κριτήρια αστοχίας), περιγραφή ασυνεχειών βράχου, μηχανική συμπεριφορά βραχομάζας, συστήματα ταξινόμησης βραχομάζας, προκαταρκτικός σχεδιασμός σηράγγων βάσει συστημάτων ταξινόμησης, κριτήρια αστοχίας βραχομάζας, γεωτεχνικές παράμετροι σχεδιασμού βραχομάζας, παρουσίαση λογισμικού Roclab. Ανάλυση διάνοιξης σηράγγων επί ελαστικής βραχομάζας: κατανομές τάσεων – παραμορφώσεων κυκλικής ανυποστήρικτης οπής, ζώνες επιρροής, κατανομές τάσεων επί ελλειπτικής ανυποστήρικτης οπής. Ανάλυση διάνοιξης σηράγγων επί ελαστοπλαστικής βραχομάζας: παραδοχές, κρίσιμη πίεση υποστήριξης, ελαστοπλαστική ακτινική σύγκλιση, ακτίνα – εύρος πλαστικής ζώνης, καμπύλες σύγκλισης – αποτόνωσης, ακτινική σύγκλιση – παραμόρφωση σε ασθενείς βραχομάζες, παραμορφώσεις ανυποστήρικτης σήραγγας, κατανομή παραμορφώσεων κατά μήκος του άξονα σήραγγας. Μέτρα υποστήριξης: απόκριση και επιρροή προσωρινής υποστήριξης, υπολογισμός εντατικών μεγεθών μέτρων προσωρινής υποστήριξης, καμπύλες απόκρισης. Τεχνολογίες κατασκευής σηράγγων: συμβατική μέθοδος διάνοιξης, μηχανοποιημένη διάνοιξη. Το μάθημα συμπληρώνεται με επίλυση παραδειγμάτων εφαρμογής κατά τη διδασκαλία και κατ’ οίκον ασκήσεις.

Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ


Περιβαλλοντική ηθική και φιλοσοφία. Απογραφή πηγών ρύπανσης : Νερό, Αέρας, Έδαφος. Οικονομική του περιβάλλοντος: συναρτήσεις χρησιμότητας, συναρτήσεις κοινωνικής ευημερίας, μηχανισμοί αγοράς και εξωτερικές οικονομίες, ιδιωτικές διαδικασίες περιορισμού ρύπανσης, άμεσες και έμμεσες κρατικές παρεμβάσεις, εφαρμογές ανάλυσης κύκλου ζωής, αστικοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη. Περιβαλλοντική αξιολόγηση. Οικονομική και διαχείριση των φυσικών πόρων: Γεωργία (ρύπανση υπεδάφους, απόβλητα ζώων, διάβρωση εδάφους, αλμύρινση υπόγειων νερών, προγραμματισμός αρδεύσεων), Αλιεία (μέγιστη και βέλτιστη βιώσιμη απόδοση, δικαιώματα ιδιοκτησίας και ελεύθερη πρόσβαση, ατομικές μεταβιβάσιμες ποσοστώσεις), Ορυκτά και υδρογονάνθρακες (σχέση επιπέδου εξόρυξης και τιμής, αιτίες εξάντλησης αποθεμάτων, μονοπώλια και καρτέλ), Δασικοί πόροι (ανάλυση κόστους οφέλους έργων δασοπονίας, ιδιωτικά έργα αναδάσωσης, επιδοτήσεις, χορηγίες και φοροαπαλλαγές).

 

Περίγραμμα μαθήματος…