Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα


Μορφολογία ποταμών: Διαφορές μεταξύ τεχνητών και φυσικών ανοικτών αγωγών. Μόνιμη δίαιτα ποταμών. Σχηματισμός ποταμού. Μαιανδρισμός. Γεωμετρία μαιάνδρων. Ρους ενός ποταμού. Φερτά υλικά: Βασικές έννοιες. Αιωρούμενα φερτά υλικά σε ποταμούς. Πυθμενικά φερτά υλικά σε ποταμούς. Φερτές ύλες σε λεκάνες απορροής. Φερτές ύλες σε ταμιευτήρες. Διευθέτηση ποταμών: Χάραξη της οριζοντιογραφίας ενός ποταμού. Διάκριση της διευθέτησης ανάλογα με τη στάθμη του νερού. Σύγχρονες τάσεις στη διευθέτηση ποταμών. Σχεδιασμός της διατομής ποταμού. Τεχνικά έργα διευθέτησης: Υλικά έργων διευθέτησης. Έργα προστασίας πρανών. Έργα διευθέτησης και καθοδήγησης του κυρίου ρεύματος. Έργα σταθεροποίησης του πυθμένα. Συντμήσεις. Αντιπλημμυρικά έργα. Υδραυλικοί υπολογισμοί φυσικών ανοικτών αγωγών: Νόμοι ροής. Μέτρο τραχύτητας κs. Βλάστηση. Τοιχώματα με διαφορετική τραχύτητα. Χωρισμός σύνθετης διατομής. Προσεγγιστικός υπολογισμός της ελεύθερης επιφάνειας. Υπερχείλιση. Μεταβολές της διατομής. Δευτερεύουσες ροές. Βάθρα γεφυρών. Αναβαθμοί. Ράμπες.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Υδροδυναμικά Έργα


Βασικές έννοιες και ορισμοί. Παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα. Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις υδροδυναμικών έργων. Βασικοί τύποι υδροδυναμικών έργων. Γενική διάταξη, τύποι υδροδυναμικών εγκαταστάσεων, ταξινόμηση με διάφορα κριτήρια. Ταμιευτήρες, τύποι, χαρακτηριστικά, καμπύλες στάθμης – όγκου – επιφάνειας. Διαχείριση ταμιευτήρων – εφαρμογές. Υπολογισμός ωφέλιμου όγκου. Εκπόνηση θέματος από τους φοιτητές με τη χρήση excel για τον υπολογισμό ωφέλιμου όγκου ταμιευτήρα και πρωτεύουσας – δευτερεύουσας ενέργειας για μια υδρολογική θέση. Είδη φραγμάτων. Τεχνικά έργα υδροδυναμικών εγκαταστάσεων. Έργα προσαγωγής και απαγωγής. Έργα ασφαλείας (υπερχειλιστές, εκκενωτές πυθμένα, λεκάνες ηρεμίας). Σπηλαίωση σε υπερχειλιστές, σχεδιασμός αεριστήρων. Παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Οικονομικοί παράγοντες αξιοποίησης υδροδυναμικών έργων, εφαρμογές. Έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – υδροστρόβιλοι. Μικρά υδροδυναμικά έργα. Δυνάμεις ασκούμενες σε φράγματα. Στατικός υπολογισμός φραγμάτων βαρύτητας. Τοξωτά φράγματα

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ (μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα)


Το μάθημα πραγματοποιείται στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος. Αντικείμενό του αποτελεί η εκμάθηση βασικών λειτουργιών χαρακτηριστικών λογισμικών προγραμμάτων γεωτεχνικής μηχανικής. Συγκεκριμένα, με τη χρήση υπολογιστικών φύλλων Excel και ακαδημαϊκών εκδόσεων λογισμικών οριακής ισορροπίας και πεπερασμένων στοιχείων, οι φοιτητές διδάσκονται τις βασικές αρχές ανάλυσης γεωτεχνικών προβλημάτων με χρήση Η/Υ: μεθοδολογία προσομοίωσης, εισαγωγή δεδομένων, πραγματοποίηση υπολογισμών, κριτική θεώρηση και έλεγχος αποτελεσμάτων. Η διδασκαλία πραγματοποιείται μέσω επίλυσης παραδειγμάτων εφαρμογής στο Υπολογιστικό Κέντρο (επίλυση από τους φοιτητές με καθοδήγηση και εποπτεία του διδάσκοντα) και συμπληρώνεται από ασκήσεις προς παράδοση. Τα παραδείγματα εφαρμογής αφορούν προσομοίωση και ανάλυση βασικών γεωτεχνικών έργων, όπως θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις, βαθιές εκσκαφές, επιχώματα – ορύγματα.

Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Τμ. Μηχ. Παρ. και Διοίκ.)


Σκοπός του μαθήματος: Οι έννοιες, τα συστήματα και τα εργαλεία διαχείρισης της τεχνολογικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας είναι στο επίκεντρο της τρέχουσας ακαδημαϊκής αλλά και οικονομικής ζωής διεθνώς ενώ η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και εξοικείωσης των μηχανικών στα σχετικά ζητήματα αποτελεί αδήριτη προτεραιότητα.

Περιγραφή Μαθήματος: Εισαγωγή και διασαφήνιση των εννοιών της έρευνας, εφεύρεσης, τεχνολογίας, και καινοτομίας. Σύνδεση με την επιχειρηματικότητα. Οικονομία, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία. Είδη, περιεχόμενο, φύση, διαδικασίες, στάδια, προέλευση και τυπολογία καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Ανάλυση παραδειγμάτων. Διαστάσεις και άξονες καινοτομίας. Δείκτες και συστήματα μέτρησης – αποτίμησης καινοτομίας. Τεχνολογική επιχειρηματικότητα, αναγνώριση επιχειρηματικών ευκαιριών και κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων και οικονομικοτεχνικών μελετών. Πνευματικά δικαιώματα και βιομηχανική ιδιοκτησία. Διοίκηση καινοτομίας και γνώσης, οργανωσιακή μάθηση και διαρκής καινοτομικότητα – δημιουργικότητα. Τεχνολογική πρόβλεψη και μοντέλα διάχυσης και αποδοχής νέων τεχνολογιών, καινοτομιών και προϊόντων. Το ελληνικό σύστημα καινοτομίας και η διεθνής κατάσταση και εμπειρία. Περιπτωσιολογικές μελέτες.

 

 

Σύμμικτες Κατασκευές


Εισαγωγή στις σύμμικτες κατασκευές και σύντομη ιστορική αναδρομή. Αρχές λειτουργίας και δράσεις στις σύμμικτες κατασκευές. Χαρακτηριστικά υλικών και κατάταξη σύμμικτων διατομών. Μέθοδοι ανάλυσης σύμμικτων κατασκευών κατά τον Ευρωκώδικα 4. Οριακές καταστάσεις αστοχίας. Διατμητική σύνδεση. Ανάλυση και σχεδιασμός σύμμικτων πλακών, δοκών, υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων. Στοιχεία αντισεισμικού σχεδιασμού και οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας σύμμικτων κατασκευών.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

 

Γέφυρες Ωπλισμένου και Προεντεταμένου Σκυροδέματος


Κατηγορίες γεφυρών – μορφολογία. Γενικές αρχές επιλογής μορφής και σχεδιασμού φορέων γεφυρών από σκυρόδεμα. Προδιαγραφές – κανονισμοί. Δράσεις σε γέφυρες Πλακογέφυρες. Γέφυρες με ανωδομή από προεντεταμένες πλακοδοκούς ή κιβωτοειδή διατομή. Ειδικά στοιχείων (εφέδρανα, προσκουστρήρες). Ακρόβαθρα. Μεσόβαθρα. Θεμελιώσεις γεφυρών. Σεισμική συμπεριφορά γεφυρών. Βασικές αρχές σχεδιασμού έναντι σεισμού.

Στόχος είναι η εκλογή, αναγνώριση μηχανικής συμπεριφοράς, ανάλυση, σχεδιασμός, κατασκευαστικές λεπτομέρειες οπλισμού, επίλυση κατασκευαστικών θεμάτων του δομικού συστήματος οδογέφυρας από προεντεταμένο σκυρόδεμα.

Υποβάλλεται (με την πρόοδο των μαθημάτων) το δομικό σύστημα από προεντεταμένο σκυρόδεμα τυπικής οδογέφυρας ενός ανοίγματος. Η εργασία περιλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό της οδογέφυρας και παραδίδεται σε προφορική εξέταση του φοιτητή.

 

Περίγραμμα μαθήματος…