Ειδικά Κεφάλαια Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών


Γεωμετρική μη γραμμικότητα, Θεωρία 2ης τάξης: Μαθηματική διατύπωση με όρους της Μεθόδου των Μετακινήσεων, ροπές πλήρους πακτώσεως και πορεία υπολογισμού, εφαρμογές σε γραμμικούς φορείς, υπολογισμός κρίσιμου φορτίου. Πλαστική Ανάλυση: Ελαστοπλαστική μη γραμμική συμπεριφορά των υλικών, Οριακό φορτίο, μέθοδοι οριακής ανάλυσης, θεώρημα μοναδικότητας, υπολογισμός πλαστικής ροπής διατομών με έναν άξονα συμμετρίας, θεωρία πλαστικότητας και πλαστικών αρθρώσεων, κρίσιμες διατομές, πλήρης, υπερπλήρης και μερικός μηχανισμός αστοχίας, ανεξάρτητοι μηχανισμοί αστοχίας, συνδυασμένοι μηχανισμοί αστοχίας, στατική και κινηματική μέθοδος για τον υπολογισμό του οριακού φορτίου, μέθοδοι επαλληλίας ανεξάρτητων μηχανισμών κατάρρευσης, έλεγχος ορθότητας του κρίσιμου φορτίου κατάρρευσης, εφαρμογές σε δοκούς και πλαίσια. Γραμμικοί Φορείς στο χώρο.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

 

ΚΩΣ ΙΙΙΒ – Ειδικές Εφαρμογές Αντισεισμικού Σχεδιασμού (δε θα διδαχθεί στο ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019)


Ανάπτυξη ειδικών θεμάτων αντισεισμικού σχεδιασμού: (α) Επιρροή τοιχοποιιών πληρώσεως στη σεισμική συμπεριφορά κατασκευών από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα. Μορφές αστοχίας τοιχοποιίας πληρώσεως και περιβάλλοντος πλαισίου. Μοντέλα θλιβόμενης διαγώνιας αντηρίδας – προσομοίωση κατά FΕΜΑ. (β) Πυρήνες τοιχωμάτων (ανελκυστήρα ή κλιμάκων). Προσομοίωση πυρήνα για σεισμική ανάλυση. Επιρροή του πυρήνα στη σεισμική συμπεριφορά. (γ) Μοντέλα αντοχής και συμπεριφοράς κόμβων δοκών –υποστυλωμάτων. Επιρροή στην σεισμική απόκριση. (δ) Εισαγωγή στον αντισεισμικό σχεδιασμό με βάση τις μετακινήσεις και σύγκριση με την ισχύουσα φιλοσοφία αντισεισμικού σχεδιασμού με βάση τις δυνάμεις. (ε) Χρήση ειδικού λογισμικού ανάλυσης κατασκευών με Η/Υ.

Έλεγχος και Επεμβάσεις στις Κατασκευές


Βασικές αρχές και κριτήρια επεμβάσεων (επισκευών και ενισχύσεων). Επί τόπου έλεγχοι, μετρήσεις και αποτύπωση δομικού συστήματος υφιστάμενων κτηρίων. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας και ανασχεδιασμός δομικού συστήματος κατασκευών με βάση τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) και τον Ευρωκώδικα 8 μέρος 3. Μέθοδοι και διαστασιολόγηση επεμβάσεων. Κατασκευαστικά θέματα. Εφαρμογή σε υφιστάμενο κτήριο.

Στόχος είναι ο επί τόπου έλεγχος, η αποτίμηση και ανασχεδιασμός υφιστάμενων κτηρίων με συνήθη αλλά και προηγμένα σύνθετα υλικά και τεχνικές.

Διαμορφώνεται πρόταση για τον ανασχεδιασμό υφιστάμενου κτηρίου, διορθώνεται και εγκρίνεται προκειμένου να ακολουθήσει η ανάλυση και ανασχεδιασμός δομικών στοιχείων ή της κατασκευής. Η εργασία παραδίδεται σε προφορική εξέταση του φοιτητή.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Ειδικές Κατασκευές Ωπλισμένου και Προεντεταμένου Σκυροδέματος (δε θα διδαχθεί στο ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019)


Δράσεις σε ειδικές κατασκευές με βάση EC0/EC1. Προβλήματα και μεθοδολογία ανάλυσης και σχεδιασμού ειδικών κατασκευών, όπως κελύφη, δεξαμενές και σιλό. Προκατασκευή. Παραδείγματα και διατάξεις όπλισης. Κατασκευαστικά θέματα.

Σχεδιασμός Δομικών Έργων με τη Χρήση Η/Υ (μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα)


Βασικές Αρχές αναλυτικής προσομοίωσης δομικών στοιχείων και κατασκευών από σκυρόδεμα για σχεδιασμό και ανασχεδιασμό με πεπερασμένα στοιχεία ενός, δύο ή τριών διαστάσεων. Αναλυτικά προσομοιώματα περισφιγμένης διατομής και στοιχείου σκυροδέματος. Ανάλυση σύνθετων διατομών. Σχεδιασμός και ανασχεδιασμός κατασκευών με στατική ανελαστική ανάλυση. Ανασχεδιασμός κατασκευών με ανελαστική ανάλυση με χρονοϊστορία. Απαιτήσεις προσομοίωσης ενισχυμένων δομικών στοιχείων ωπλισμένου σκυροδέματος με συνήθη αλλά και προηγμένα σύνθετα υλικά και τεχνικές.

Διαμορφώνεται πρόταση δομικού συστήματος κτηρίου, διορθώνεται και εγκρίνεται προκειμένου να ακολουθήσει η ανάλυση, σχεδιασμός και αποτίμηση δομικών στοιχείων και της κατασκευής. Εφαρμόζονται όλα τα είδη αναλύσεων σε δομικά στοιχεία και στην κατασκευή. Η εργασία παραδίδεται σε προφορική εξέταση του φοιτητή.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας – Ανθεκτικότητας Σκυροδέματος


Στόχο του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια της ανθεκτικότητας των κατασκευών και τη διαβρωτική δράση διαφόρων εξωτερικών παραγόντων. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάλυση των διαβρωτικών μηχανισμών, την παρουσίαση και ανάλυση των κανονιστικών πλαισίων και των μεθόδων ελέγχου της παθογένειας των κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος καθώς και με την εκτενή παρουσίαση εναλλακτικών μεθόδων προστασίας και επισκευών δομικών στοιχείων και κατασκευών ανάλογα με τη διαβρωτική αιτία και την έκταση της καταστροφής του σκυροδέματος.Τεχνική θεώρηση της ανθεκτικότητας των Κατασκευών: Ολική ζωή έργου, σχεδιασμός ζωής έργου με βάση την ανθεκτικότητά του, πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα. Διαπερατότητα σκυροδέματος και φαινόμενα μεταφοράς: Ενυδάτωση τσιμέντων και δομή πορώδους, φαινόμενα διείσδυσης και διάχυσης υγρών και αερίων στο σκυρόδεμα, μέτρηση ιδιοτήτων διαπερατότητας σκυροδέματος, παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπερατότητα του σκυροδέματος στο έργο. Ενανθράκωση σκυροδέματος: Χημεία της ενανθράκωσης, επίδραση της ενανθράκωσης στην ανθεκτικότητα των κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος, ανίχνευση του μετώπου ενανθράκωσης σύμφωνα με διάφορους Κανονισμούς, βασικοί μηχανισμοί που επηρεάζουν την ενανθράκωση του σκυροδέματος, μέθοδοι προστασίας του σκυροδέματος έναντι της ενανθράκωσης, μαθηματικό προσομοίωμα της ταχύτητας της ενανθράκωσης και εφαρμογή του στην πράξη για τον υπολογισμό της ωφέλιμης ζωής των κατασκευών, κατηγορίες έκθεσης σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΝ-206.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Σύμμικτες Κατασκευές


Εισαγωγή στις σύμμικτες κατασκευές και σύντομη ιστορική αναδρομή. Αρχές λειτουργίας και δράσεις στις σύμμικτες κατασκευές. Χαρακτηριστικά υλικών και κατάταξη σύμμικτων διατομών. Μέθοδοι ανάλυσης σύμμικτων κατασκευών κατά τον Ευρωκώδικα 4. Οριακές καταστάσεις αστοχίας. Διατμητική σύνδεση. Ανάλυση και σχεδιασμός σύμμικτων πλακών, δοκών, υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων. Στοιχεία αντισεισμικού σχεδιασμού και οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας σύμμικτων κατασκευών.

 

Περίγραμμα μαθήματος…