Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα


Μορφολογία ποταμών: Διαφορές μεταξύ τεχνητών και φυσικών ανοικτών αγωγών. Μόνιμη δίαιτα ποταμών. Σχηματισμός ποταμού. Μαιανδρισμός. Γεωμετρία μαιάνδρων. Ρους ενός ποταμού. Φερτά υλικά: Βασικές έννοιες. Αιωρούμενα φερτά υλικά σε ποταμούς. Πυθμενικά φερτά υλικά σε ποταμούς. Φερτές ύλες σε λεκάνες απορροής. Φερτές ύλες σε ταμιευτήρες. Διευθέτηση ποταμών: Χάραξη της οριζοντιογραφίας ενός ποταμού. Διάκριση της διευθέτησης ανάλογα με τη στάθμη του νερού. Σύγχρονες τάσεις στη διευθέτηση ποταμών. Σχεδιασμός της διατομής ποταμού. Τεχνικά έργα διευθέτησης: Υλικά έργων διευθέτησης. Έργα προστασίας πρανών. Έργα διευθέτησης και καθοδήγησης του κυρίου ρεύματος. Έργα σταθεροποίησης του πυθμένα. Συντμήσεις. Αντιπλημμυρικά έργα. Υδραυλικοί υπολογισμοί φυσικών ανοικτών αγωγών: Νόμοι ροής. Μέτρο τραχύτητας κs. Βλάστηση. Τοιχώματα με διαφορετική τραχύτητα. Χωρισμός σύνθετης διατομής. Προσεγγιστικός υπολογισμός της ελεύθερης επιφάνειας. Υπερχείλιση. Μεταβολές της διατομής. Δευτερεύουσες ροές. Βάθρα γεφυρών. Αναβαθμοί. Ράμπες.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Διαχείριση Υδατικών Πόρων


Βασικές έννοιες και ορισμοί. Παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα. Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις υδροδυναμικών έργων. Βασικοί τύποι υδροδυναμικών έργων. Γενική διάταξη, τύποι υδροδυναμικών εγκαταστάσεων, ταξινόμηση με διάφορα κριτήρια. Ταμιευτήρες, τύποι, χαρακτηριστικά, καμπύλες στάθμης – όγκου – επιφάνειας. Διαχείριση ταμιευτήρων – εφαρμογές. Υπολογισμός ωφέλιμου όγκου. Εκπόνηση θέματος από τους φοιτητές με τη χρήση excel για τον υπολογισμό ωφέλιμου όγκου ταμιευτήρα και πρωτεύουσας – δευτερεύουσας ενέργειας για μια υδρολογική θέση. Είδη φραγμάτων. Τεχνικά έργα υδροδυναμικών εγκαταστάσεων. Έργα προσαγωγής και απαγωγής. Έργα ασφαλείας (υπερχειλιστές, εκκενωτές πυθμένα, λεκάνες ηρεμίας). Σπηλαίωση σε υπερχειλιστές, σχεδιασμός αεριστήρων. Παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Οικονομικοί παράγοντες αξιοποίησης υδροδυναμικών έργων, εφαρμογές. Έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – υδροστρόβιλοι. Μικρά υδροδυναμικά έργα. Δυνάμεις ασκούμενες σε φράγματα. Στατικός υπολογισμός φραγμάτων βαρύτητας. Τοξωτά φράγματα.

 

Περίγραμμα μαθάμτος…

Υδροδυναμικά Έργα


Βασικές έννοιες και ορισμοί. Παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα. Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις υδροδυναμικών έργων. Βασικοί τύποι υδροδυναμικών έργων. Γενική διάταξη, τύποι υδροδυναμικών εγκαταστάσεων, ταξινόμηση με διάφορα κριτήρια. Ταμιευτήρες, τύποι, χαρακτηριστικά, καμπύλες στάθμης – όγκου – επιφάνειας. Διαχείριση ταμιευτήρων – εφαρμογές. Υπολογισμός ωφέλιμου όγκου. Εκπόνηση θέματος από τους φοιτητές με τη χρήση excel για τον υπολογισμό ωφέλιμου όγκου ταμιευτήρα και πρωτεύουσας – δευτερεύουσας ενέργειας για μια υδρολογική θέση. Είδη φραγμάτων. Τεχνικά έργα υδροδυναμικών εγκαταστάσεων. Έργα προσαγωγής και απαγωγής. Έργα ασφαλείας (υπερχειλιστές, εκκενωτές πυθμένα, λεκάνες ηρεμίας). Σπηλαίωση σε υπερχειλιστές, σχεδιασμός αεριστήρων. Παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Οικονομικοί παράγοντες αξιοποίησης υδροδυναμικών έργων, εφαρμογές. Έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – υδροστρόβιλοι. Μικρά υδροδυναμικά έργα. Δυνάμεις ασκούμενες σε φράγματα. Στατικός υπολογισμός φραγμάτων βαρύτητας. Τοξωτά φράγματα

 

Περίγραμμα μαθήματος…