Υδραυλικές Μηχανές και Ενέργεια


Υδροηλεκτρική ενέργεια. Μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Φορτίο, καμπύλη φορτίου. Καμπύλη διάρκειας. Αιχμή. Συντελεστές αποδόσεως, εκμεταλλεύσεως, χρησιμοποιήσεως. Ροή εντός υδραυλικών μηχανών. Εξισώσεις μάζας, ορμής, ενέργειας. Υδροστρόβιλοι δράσεως και αντιδράσεως. Απόδοση, λειτουργία, επιλογή. Τοποθέτηση. Χαρακτηριστικά διαγράμματα. Ειδική ταχύτητα. Σπηλαίωση. Επίλυση προβλημάτων.

Υπολογισμός Υδραυλικών Έργων με Η/Υ (μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα)


Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και στοιχεία αριθμητικής ανάλυσης. Οι εξισώσεις της Υδραυλικής και οι απλοποιήσεις τους. Βασικές αριθμητικές τεχνικές επίλυσης των εξισώσεων. Εκμάθηση βοηθητικού προγράμματος επεξεργασίας δεδομένων και εκπόνηση σχετικής εργασίας. Μαθήματα προγραμματισμού (σε γλώσσα FORTRAN) και εκπόνηση σχετικής εργασίας. Εκμάθηση της χρήσης και εφαρμογής αριθμητικών μοντέλων και εκπόνηση σχετικής εργασίας. Παραδείγματα αριθμητικής επίλυσης προβλημάτων Ανοικτών Αγωγών. Παράδειγμα αριθμητικής επίλυσης προβλήματος Υπόγειας Ροής. Παραδείγματα αριθμητικής επίλυσης προβλημάτων Θαλάσσιας Υδραυλικής και Ακτομηχανικής. Παραδείγματα αριθμητικής επίλυσης προβλημάτων Διάχυσης και Διασποράς. Εκπόνηση ατομικού θέματος.

Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών


Εισαγωγή στην αριθμητική λύση προβλημάτων της Μηχανικής Ρευστών. Η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών. Αναπαράσταση των κύριων εξισώσεων διά πεπερασμένων διαφορών. Αναπαράσταση των οριακών συνθηκών. Διευθέτηση των υπολογιστικών σημείων. Ευθείς τρόποι λύσης ταυτόχρονων εξισώσεων. Επαναληπτικές μέθοδοι για τη λύση ταυτόχρονων εξισώσεων. Ανωτέρας τάξης προσεγγίσεις των πεπερασμένων διαφορών. Επίλυση προβλημάτων μη μονίμου ροής (παραβολικές εξισώσεις). Ρητές (explicit) λύσεις. Πεπλεγμένες (implicit) λύσεις. Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων. Παραγωγή εξισώσεων με τη μέθοδο των μεταβολών (vatiational method). Παραγωγή εξισώσεων με τη μέθοδο Galerkin. Εφαρμογή της μεθόδου Galerkin. Η μέθοδος των πεπερασμένων όγκων. Εφαρμογή της μεθόδου σε προβλήματα δύο διαστάσεων. Εξισώσεις ροής. Οριακές συνθήκες. Γενικός μετασχηματισμός και αριθμητικός σχηματισμός. Λύση των εξισώσεων Euler στο χώρο των τριών διαστάσεων. Εξισώσεις ροής. Αριθμητικός σχηματισμός.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Τμ. Μηχ. Παρ. και Διοίκ.)


Σκοπός του μαθήματος: Οι έννοιες, τα συστήματα και τα εργαλεία διαχείρισης της τεχνολογικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας είναι στο επίκεντρο της τρέχουσας ακαδημαϊκής αλλά και οικονομικής ζωής διεθνώς ενώ η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και εξοικείωσης των μηχανικών στα σχετικά ζητήματα αποτελεί αδήριτη προτεραιότητα.

Περιγραφή Μαθήματος: Εισαγωγή και διασαφήνιση των εννοιών της έρευνας, εφεύρεσης, τεχνολογίας, και καινοτομίας. Σύνδεση με την επιχειρηματικότητα. Οικονομία, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία. Είδη, περιεχόμενο, φύση, διαδικασίες, στάδια, προέλευση και τυπολογία καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Ανάλυση παραδειγμάτων. Διαστάσεις και άξονες καινοτομίας. Δείκτες και συστήματα μέτρησης – αποτίμησης καινοτομίας. Τεχνολογική επιχειρηματικότητα, αναγνώριση επιχειρηματικών ευκαιριών και κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων και οικονομικοτεχνικών μελετών. Πνευματικά δικαιώματα και βιομηχανική ιδιοκτησία. Διοίκηση καινοτομίας και γνώσης, οργανωσιακή μάθηση και διαρκής καινοτομικότητα – δημιουργικότητα. Τεχνολογική πρόβλεψη και μοντέλα διάχυσης και αποδοχής νέων τεχνολογιών, καινοτομιών και προϊόντων. Το ελληνικό σύστημα καινοτομίας και η διεθνής κατάσταση και εμπειρία. Περιπτωσιολογικές μελέτες.

 

 

Βαθιές Θεμελιώσεις


Εισαγωγικό μάθημα περί πασσάλων: πλεονεκτήματα βαθιών θεμελιώσεων, είδη πασσάλων, τρόπος κατασκευής. Αξονική φέρουσα ικανότητα μεμονωμένου πασσάλου (εμπηγνυόμενου και έγχυτου): με στατικούς τύπους, μέσω SPT ή CPT, μέσω δοκιμαστικών φορτίσεων. Αξονική φέρουσα ικανότητα μεμονωμένου φρεατοπασσάλου βάσει DIN1054/2005, AASHTO 2004 και κατά EC7. Καθιζήσεις μεμονωμένου πασσάλου κατά DIN1054/2005 και βάσει της θεωρίας ελαστικότητας κατά Poulos and Davis (1984). Ομάδες πασσάλων: φέρουσα ικανότητα ομάδας, κατανομή των φορτίων της ομάδας των πασσάλων, καθιζήσεις της ομάδας πασσάλων. Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων κατά Broms. Υπολογισμός κατακορύφων και οριζόντιων γραμμικών ελαστικών ελατηρίων τύπου Winkler (προσομοίωση εδάφους).Υπολογισμός καμπυλών p-y (οριζόντια μη-γραμμικά ελατήρια). Αρνητικές τριβές πασσάλων. Ειδικές διατάξεις κανονισμών σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή φρεατοπασσάλων. Το μάθημα συμπληρώνεται από εφαρμογές κατά τη διδασκαλία και ασκήσεις κατ’ οίκον προς επίλυση. Επίσης, προβλέπεται προαιρετική πρόοδος και εκπαιδευτική εκδρομή (κατά περίπτωση).

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Επιχώματα και Χωμάτινα Φράγματα


Εισαγωγή: κριτήρια μεγέθους, ταξινόμηση και τύποι φραγμάτων, παράγοντες επιλογής τύπου φράγματος, φράγματα στον Ελληνικό χώρο. Γεωτεχνικές έρευνες και προδιαγραφές υλικών κατασκευής. Κατασκευή επιχωμάτων και χωμάτινων φραγμάτων: εξοπλισμός, μέθοδοι, απαιτήσεις και έλεγχος συμπύκνωσης εδαφικών υλικών στο πεδίο, παραδείγματα κατασκευής φραγμάτων στον Ελληνικό χώρο. Μέθοδοι βελτίωσης του σχηματισμού θεμελίωσης και σχεδιασμός θεμελίωσης χωμάτινων φραγμάτων: ενέσεις εμποτισμού, jet grouting, τάφροι ανακοπής ροής νερού, διαφράγματα με μπεντονίτη, φρέατα ανακούφισης, ανάντη αδιαπέρατη στρώση εδάφους, τυπικές περιπτώσεις θεμελίωσης χωμάτινων φραγμάτων. Σχεδιασμός επιχωμάτων και χωμάτινων φραγμάτων: επιλογή τύπου και κριτήρια σχεδιασμού χωμάτινου φράγματος, προτεινόμενες κλίσεις πρανών επιχωμάτων οδοποιίας και χωμάτινων φραγμάτων, ειδικές περιπτώσεις σχεδιασμού. Σχεδιασμός φίλτρων και στραγγιστηρίων. Προσδιορισμός γραμμής διήθησης και υπολογισμός διηθούμενης ποσότητας νερού διαμέσου χωμάτινων φραγμάτων. Έλεγχος ευστάθειας πρανών με χρήση μεθόδων διαχωρισμού σε λωρίδες και προσδιορισμός συντελεστή ασφάλειας. Ενόργανη παρακολούθηση επιχωμάτων και φραγμάτων. Παράδειγμα ενόργανης παρακολούθησης δοκιμαστικού επιχώματος. Επιχώματα μικρού βάρους από γεωαφρό.

 

Περίγραμμα μαθήματος…