Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός


Περιεχόμενο και όρια ενός συγκοινωνιακού σχεδιασμού. Το θεσμικό περιβάλλον για συγκοινωνιακό σχεδιασμό, Οι χρήσεις γης, ο συντελεστής δόμησης και ο αστικός σχεδιασμός, Οικονομικές επιπτώσεις. Χαρακτηριστικά μετακινήσεων, Μετρήσεις, Καταγραφές, Έρευνες προέλευσης – προορισμού. Διαδικασία συγκοινωνιακού σχεδιασμού, Μαθηματικά πρότυπα και ανάπτυξή τους (χρονοσειριακά, οικονομετρικά, τεχνητά νευρωνικά, ασαφή), Γένεση μετακινήσεων, Κατανομή μετακινήσεων, Επιλογή μεταφορικού μέσου, Καταμερισμός μετακινήσεων. Συγκοινωνιακός σχεδιασμός και επάρκεια υποδομών, Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και κατανομή επενδύσεων. Κινήσεις πεζών και ποδηλάτων, Σχεδιασμός ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων, λεωφορειοδρόμων. Συγκοινωνιακός σχεδιασμός και αστικές μεταφορές (λεωφορεία, μετρό, ταξί, κοινή χρήση ΙΧ), Σχεδιασμός λεωφορειακής γραμμής, Σχεδιασμός γραμμής μετρό και τραμ. Συγκοινωνιακός σχεδιασμός και διαχείριση στάθμευσης, Οδική ασφάλεια και συγκοινωνιακός σχεδιασμός. Συγκοινωνιακός σχεδιασμός σε αγροτικές περιοχές, τουριστικές περιοχές, σε μείζονες πόλους δραστηριοτήτων. Οι εμπορευματικές μεταφορές στο συγκοινωνιακό σχεδιασμό. Μεταφορές και τηλεματική, Συγκοινωνιακός σχεδιασμός και περιφερειακή ανάπτυξη. Συγκοινωνιακός σχεδιασμός και περιβάλλον. Εφαρμογές πληροφορικής στον συγκοινωνιακό σχεδιασμό (λογισμικά Grapher, EViews, SPSS, κ.α.).

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙΙ – Αντισεισμικός Σχεδιασμός


Σεισμική απόκριση κατασκευών. Ελαστικά και ανελαστικά φάσματα αποκρίσεως. Σεισμικές δράσεις σχεδιασμού κατά τον Ευρωκώδικα 8 (Ec8). Φάσματα σχεδιασμού κατά τον EC8. Κατακόρυφη σεισμική συνιστώσα. Μέθοδοι ανάλυσης των κατασκευών για σεισμικές δράσεις (Ιδιομορφική μέθοδος, Ισοδύναμη στατική μέθοδος). Κτήριο κανονικό καθ’ ύψος. Φαινόμενα 2ας τάξεως. Στροφική κίνηση δομικού συστήματος, κέντρο ελαστικής στροφής, εκκεντρότητες ορόφου. Στρεπτική ευαισθησία κατά τον EC8 – Ελαστικός άξονας πολυωρόφου κατασκευής. Κτήριο κανονικό σε κάτοψη. Δυσκαμψία στοιχείων από Ωπλισμένο σκυρόδεμα. Πλαστιμότητα καμπτομένων στοιχείων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα (πλαστιμότητα αξονικών παραμορφώσεων, πλαστιμότητα καμπυλοτήτων, πλαστιμότητα στροφών, πλαστιμότητα μετακινήσεων). Ικανοτικός σχεδιασμός κατά τον Ευρωκώδικα 8 (αποφυγή σχηματισμού μηχανισμού ορόφου, συνθήκη τοπικής πλαστιμότητας, τέμνουσες ικανοτικού σχεδιασμού δοκών και υποστυλωμάτων, ροπές ικανοτικού σχεδιασμού τοιχωμάτων). Ειδικές διατάξεις του EC8 για τον σχεδιασμό στοιχείων από Ωπλισμένο σκυρόδεμα για σεισμικές δράσεις. Περιβάλλουσες σχεδιασμού έναντι κάμψης και έναντι διάτμησης για τα τοιχώματα Ωπλισμένου Σκυροδέματος κατά τον EC8. Κόμβοι δοκών –υποστυλωμάτων (σεισμική συμπεριφορά κόμβων και πειραματική διερεύνηση, μοντέλα κόμβων, σχεδιασμός κόμβων κατά τον EC8). Αλληλεπίδραση παρακειμένων κατασκευών (αρμός πλήρους διαχωρισμού κατά EC8, αλληλεπίδραση μεταξύ κατασκευών με ίσο ύψος ορόφων, αλληλεπίδραση μεταξύ κατασκευών με διαφορετικές στάθμες ορόφων). Επιρροή τοιχοποιιών πλήρωσης στη σεισμική απόκριση των κατασκευών από ΩΣ (μοντέλα διαγώνιας αντηρίδας, προσομοίωση κατά FEMA). Περιλαμβάνονται εφαρμογές σε κάθε ενότητα και εξαμηνιαία εργασία (θέμα εξαμήνου) με προφορική εξέταση και σημαντική συμμετοχή στη τελική βαθμολογία.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΓ


Επιρροή μορφολογίας δομικού συστήματος. Δομικά στοιχεία υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων σύμφωνα με τους EC2 και 8. Τοιχώματα υπογείων. Επιφανειακές θεμελιώσεις από σκυρόδεμα (συνδεδεμένα πέδιλα, θεμελιοδοκοί, κοιτοστρώσεις). Πλαίσια. Ολοκληρωμένα λογισμικά σχεδιασμού. Επίσκεψη σε εργοτάξιο.

Στόχος είναι η διαμόρφωση δομικού συστήματος από ωπλισμένο σκυρόδεμα και στη συνέχεια η ανάλυση και η διαστασιολόγηση σε δομικά στοιχεία υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων και θεμελίωσης.

Η ήδη διαμορφωμένη πρόταση για το δομικό σύστημα από ωπλισμένο σκυρόδεμα τυπικής διώροφης κατοικίας με υπόγειο, διορθώνεται και εγκρίνεται προκειμένου να ακολουθήσει ο πλήρης σχεδιασμός. Η εργασία παραδίδεται σε προφορική εξέταση του φοιτητή.

 

Περίγραμμα μαθήματος…