Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Τμ. Μηχ. Παρ. και Διοίκ.)


Σκοπός του μαθήματος: Οι έννοιες, τα συστήματα και τα εργαλεία διαχείρισης της τεχνολογικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας είναι στο επίκεντρο της τρέχουσας ακαδημαϊκής αλλά και οικονομικής ζωής διεθνώς ενώ η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και εξοικείωσης των μηχανικών στα σχετικά ζητήματα αποτελεί αδήριτη προτεραιότητα.

Περιγραφή Μαθήματος: Εισαγωγή και διασαφήνιση των εννοιών της έρευνας, εφεύρεσης, τεχνολογίας, και καινοτομίας. Σύνδεση με την επιχειρηματικότητα. Οικονομία, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία. Είδη, περιεχόμενο, φύση, διαδικασίες, στάδια, προέλευση και τυπολογία καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Ανάλυση παραδειγμάτων. Διαστάσεις και άξονες καινοτομίας. Δείκτες και συστήματα μέτρησης – αποτίμησης καινοτομίας. Τεχνολογική επιχειρηματικότητα, αναγνώριση επιχειρηματικών ευκαιριών και κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων και οικονομικοτεχνικών μελετών. Πνευματικά δικαιώματα και βιομηχανική ιδιοκτησία. Διοίκηση καινοτομίας και γνώσης, οργανωσιακή μάθηση και διαρκής καινοτομικότητα – δημιουργικότητα. Τεχνολογική πρόβλεψη και μοντέλα διάχυσης και αποδοχής νέων τεχνολογιών, καινοτομιών και προϊόντων. Το ελληνικό σύστημα καινοτομίας και η διεθνής κατάσταση και εμπειρία. Περιπτωσιολογικές μελέτες.

 

 

Βαθιές Θεμελιώσεις


Εισαγωγικό μάθημα περί πασσάλων: πλεονεκτήματα βαθιών θεμελιώσεων, είδη πασσάλων, τρόπος κατασκευής. Αξονική φέρουσα ικανότητα μεμονωμένου πασσάλου (εμπηγνυόμενου και έγχυτου): με στατικούς τύπους, μέσω SPT ή CPT, μέσω δοκιμαστικών φορτίσεων. Αξονική φέρουσα ικανότητα μεμονωμένου φρεατοπασσάλου βάσει DIN1054/2005, AASHTO 2004 και κατά EC7. Καθιζήσεις μεμονωμένου πασσάλου κατά DIN1054/2005 και βάσει της θεωρίας ελαστικότητας κατά Poulos and Davis (1984). Ομάδες πασσάλων: φέρουσα ικανότητα ομάδας, κατανομή των φορτίων της ομάδας των πασσάλων, καθιζήσεις της ομάδας πασσάλων. Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων κατά Broms. Υπολογισμός κατακορύφων και οριζόντιων γραμμικών ελαστικών ελατηρίων τύπου Winkler (προσομοίωση εδάφους).Υπολογισμός καμπυλών p-y (οριζόντια μη-γραμμικά ελατήρια). Αρνητικές τριβές πασσάλων. Ειδικές διατάξεις κανονισμών σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή φρεατοπασσάλων. Το μάθημα συμπληρώνεται από εφαρμογές κατά τη διδασκαλία και ασκήσεις κατ’ οίκον προς επίλυση. Επίσης, προβλέπεται προαιρετική πρόοδος και εκπαιδευτική εκδρομή (κατά περίπτωση).

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Επιχώματα και Χωμάτινα Φράγματα


Εισαγωγή: κριτήρια μεγέθους, ταξινόμηση και τύποι φραγμάτων, παράγοντες επιλογής τύπου φράγματος, φράγματα στον Ελληνικό χώρο. Γεωτεχνικές έρευνες και προδιαγραφές υλικών κατασκευής. Κατασκευή επιχωμάτων και χωμάτινων φραγμάτων: εξοπλισμός, μέθοδοι, απαιτήσεις και έλεγχος συμπύκνωσης εδαφικών υλικών στο πεδίο, παραδείγματα κατασκευής φραγμάτων στον Ελληνικό χώρο. Μέθοδοι βελτίωσης του σχηματισμού θεμελίωσης και σχεδιασμός θεμελίωσης χωμάτινων φραγμάτων: ενέσεις εμποτισμού, jet grouting, τάφροι ανακοπής ροής νερού, διαφράγματα με μπεντονίτη, φρέατα ανακούφισης, ανάντη αδιαπέρατη στρώση εδάφους, τυπικές περιπτώσεις θεμελίωσης χωμάτινων φραγμάτων. Σχεδιασμός επιχωμάτων και χωμάτινων φραγμάτων: επιλογή τύπου και κριτήρια σχεδιασμού χωμάτινου φράγματος, προτεινόμενες κλίσεις πρανών επιχωμάτων οδοποιίας και χωμάτινων φραγμάτων, ειδικές περιπτώσεις σχεδιασμού. Σχεδιασμός φίλτρων και στραγγιστηρίων. Προσδιορισμός γραμμής διήθησης και υπολογισμός διηθούμενης ποσότητας νερού διαμέσου χωμάτινων φραγμάτων. Έλεγχος ευστάθειας πρανών με χρήση μεθόδων διαχωρισμού σε λωρίδες και προσδιορισμός συντελεστή ασφάλειας. Ενόργανη παρακολούθηση επιχωμάτων και φραγμάτων. Παράδειγμα ενόργανης παρακολούθησης δοκιμαστικού επιχώματος. Επιχώματα μικρού βάρους από γεωαφρό.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Προεντεταμένο Σκυρόδεμα


  1. Η έννοια της προέντασης. Μέσα υλοποίησης της προέντασης. Συστήματα προέντασης. Χάλυβες προέντασης και διαγράμματα τάσεων–παραμορφώσεων με βάση τον Ευρωκώδικα 2, 2. Προέλεγχος προεντεταμένων στοιχείων – Διάγραμμα Magnel. Σχεδιασμός της τροχιάς του τένοντα, 3. Υπολογισμός χαρακτηριστικών της καθαρής (netto) και της ιδεατής διατομής, 4. Στιγμιαίες απώλειες προέντασης: (α) Ο χαρακτήρας των στιγμιαίων απωλειών. (β) Απώλειες λόγω τριβών. (γ) Απώλειες λόγω ολίσθησης της αγκύρωσης. (δ) Απώλειες λόγω ελαστικής βράχυνσης του σκυροδέματος, 5. Χρόνιες απώλειες προέντασης: (α) Ο χαρακτήρας των χρονίων απωλειών. (β) Απώλειες λόγω συρρίκνωσης κατά τον Ευρωκώδικα 2 (αυτογενής συρρίκνωση και συστολή ξηράνσεως). (γ) Απώλειες λόγω ερπυσμού του σκυροδέματος. (δ) Απώλειες λόγω χαλάρωσης του τένοντα. (ε) Αλληλεξάρτηση και υπολογισμός των χρονίων απωλειών (κατά Ευρωκώδικα 2), 6. Έλεγχος σε Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας έναντι ρηγμάτωσης, 7. Έλεγχος Οριακής Κατάστασης Αστοχίας σε ορθή ένταση (Μ+Ν), 8. Έλεγχος Οριακής Κατάστασης Αστοχίας σε διάτμηση (V), 9. Αγκυρώσεις προεντεταμένων χαλύβων, 10. Μερική προένταση. Η έννοια της μερικής προέντασης. Ο βαθμός μερικής προέντασης, Υπολογισμός της δύναμης μερικής προέντασης με βάση την Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας έναντι ρηγμάτωσης κατά Ευρωκώδικα 2.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Γέφυρες Ωπλισμένου και Προεντεταμένου Σκυροδέματος


Κατηγορίες γεφυρών – μορφολογία. Γενικές αρχές επιλογής μορφής και σχεδιασμού φορέων γεφυρών από σκυρόδεμα. Προδιαγραφές – κανονισμοί. Δράσεις σε γέφυρες Πλακογέφυρες. Γέφυρες με ανωδομή από προεντεταμένες πλακοδοκούς ή κιβωτοειδή διατομή. Ειδικά στοιχείων (εφέδρανα, προσκουστρήρες). Ακρόβαθρα. Μεσόβαθρα. Θεμελιώσεις γεφυρών. Σεισμική συμπεριφορά γεφυρών. Βασικές αρχές σχεδιασμού έναντι σεισμού.

Στόχος είναι η εκλογή, αναγνώριση μηχανικής συμπεριφοράς, ανάλυση, σχεδιασμός, κατασκευαστικές λεπτομέρειες οπλισμού, επίλυση κατασκευαστικών θεμάτων του δομικού συστήματος οδογέφυρας από προεντεταμένο σκυρόδεμα.

Υποβάλλεται (με την πρόοδο των μαθημάτων) το δομικό σύστημα από προεντεταμένο σκυρόδεμα τυπικής οδογέφυρας ενός ανοίγματος. Η εργασία περιλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό της οδογέφυρας και παραδίδεται σε προφορική εξέταση του φοιτητή.

 

Περίγραμμα μαθήματος…