Αστικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Κινητικότητα


Αστική κινητικότητα. Βασικά χαρακτηριστικά των αστικών μετακινήσεων. Η επίδραση του συστήματος μεταφορών στη μορφή των πόλεων – Βασικοί τύποι χωρικής ανάπτυξης. Βασικά προβλήματα στις αστικές μεταφορές και στρατηγικές αντιμετώπισης. Η Ευρωπαϊκή στρατηγική προς τη βιώσιμη πόλη.. Πολιτικές και δράσεις προς την κατεύθυνση εναλλακτικών αστικών μεταφορών: έλεγχος της στάθμευσης, ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας, περιορισμοί στη χρήση του Ι.Χ., χρήση ποδηλάτου, πεζοδρομήσεις. Μορφή και χαρακτηριστικά δικτύων κυκλοφορίας: οδικά δίκτυα, πεζόδρομοι ποδηλατόδρομοι, δίκτυα των Μ.Μ.Μ., δίκτυα ήπιας κυκλοφορίας. Κατηγορίες μέτρων ήπιας κυκλοφορίας. Χωροθέτηση δικτύων και εγκαταστάσεων τεχνικής υποδομής. Ελεύθεροι χώροι και αστικό πράσινο. Πολεοδομικός εξοπλισμός. Αστικές παρεμβάσεις μικρής και μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εργασία που αφορά είτε στην ανάπτυξη ειδικών θεωρητικών θεμάτων, είτε στην αξιολόγηση σχετικών προγραμμάτων και εφαρμογών και απαιτεί εκτός των άλλων εκτεταμένη έρευνα βιβλιογραφικών πηγών στο διαδίκτυο.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Εργαστηριακά Θέματα Οδοποιίας – Οδοστρωμάτων


Κοκκομετρική ανάλυση. Όρια Atterberg. Γραμμική συρρίκνωση. Δοκιμές συμπύκνωσης εδαφών: πρότυπη Proctor, τροποποιημένη AASHTO. Έλεγχος συμπύκνωσης: μέθοδος κώνου και άμμου. Εργαστηριακή και επί τόπου του έργου μέτρηση του Καλιφορνιακού δείκτη φέρουσας ικανότητας (CBR). Δοκιμή φορτιζόμενης φέρουσας πλάκας. Αδρανή υλικά. Καθορισμός αντίστασης σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles. Αντίσταση αδρανών σε στίλβωση. Αντίσταση σε ολίσθηση (Βρετανικό εκκρεμές). Έλεγχοι σκληρότητας και ανθεκτικότητας αδρανών. Δοκιμή αντίστασης σε θλίψη. Δοκιμή αντίστασης σε κρούση. Έλεγχοι καθαρότητας αδρανών και καθορισμός ειδικού βάρους αδρανών. Δοκιμή ισοδυνάμου της άμμου. Δοκιμή του μπλε του μεθυλενίου. Τριαξονική δοκιμή. Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά υλικά. Δοκιμή διεισδυτικότητας. Δοκιμή μάλθωσης. Δοκιμή προσδιορισμού ιξώδους. Σύνθεση θερμών ασφαλτομιγμάτων. Μέθοδος Marshall. Ψυχρά ασφαλτομίγματα. Τροποποιημένη μέθοδος Marshall για το σχεδιασμό κλειστού τύπου ψυχρών ασφαλτομιγμάτων.

Σιδηροδρομική


Ο Σιδηρόδρομος και η αγορά των μεταφορών. Ανταγωνισμός και απελευθέρωση σιδηροδρομικών μεταφορών. Μεταφορικό έργο και παραγωγικότητα, Οι μεγάλες ταχύτητες, Νομοθεσία και πολιτική, Κοινοτικές διατάξεις, Διαχωρισμός Υποδομής – Εκμετάλλευσης. Πρόβλεψη και μοντέλα σιδηροδρομικής ζήτησης. Κόστος κατασκευής και λειτουργίας γραμμής και τροχαίου υλικού. Τιμολόγηση Υποδομής, Τιμολόγηση επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, Management – Σχεδιασμός και Οργάνωση σιδηροδρόμων. Μηχανική συμπεριφορά επιδομής. Γεωτεχνική και υδραυλική ανάλυση υποδομής, Σεισμικός κίνδυνος. Σιδηροτροχιά. Στρωτήρες. Σύνδεσμοι. Έρμα. Διατομές γραμμής. Εγκάρσια Φαινόμενα – Εκτροχιασμός. Χάραξη (οριζοντιογραφία και μηκοτομή). Αλλαγές Γραμμής. Στρώση και συντήρηση γραμμής, Σφάλματα γραμμής. Σταθερή Επιδομή – Γραμμή επί πλάκας σκυροδέματος. Δυναμική της κίνησης του συρμού. Σήραγγες. Έλξη, Τροχαίο υλικό. Ανακλινόμενοι συρμοί, Μαγνητικά τρένα. Δηζελοκίνηση και ηλεκτροκίνηση. Σηματοδότηση. Ασφάλεια. Διαλειτουργικότητα. Κραδασμοί και ηχορρύπανση. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μητροπολιτικοί Σιδηρόδρομοι, Τραμ, Μετρό, Σιδηροδρομικοί σταθμοί, Ασφάλεια και κίνδυνοι στη σιδηροδρομική μεταφορά. Εφαρμογές πληροφορικής στη χάραξη, στη διαστασιολόγηση και στη συντήρηση σιδηροδρομικών γραμμών και στην οργάνωση δρομολογίων.

 

Περίγραμμα μαθήματος…