Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον


Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μονοετούς διάρκειας στο γνωστικό αντικείμενο: Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον.

Στο Πρόγραμμα προβλέπεται να ενταχθούν τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Σχολών και των Πολυτεχνείων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, κάτοχοι τίτλου σπουδών 5ετούς ή 4ετούς φοίτησης σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου, της αλλοδαπής. Οι επί μέρους επιστημονικές ειδικεύσεις, στις οποίες θα μπορούν να εκπαιδευθούν οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα και ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε αυτές, αντίστοιχα, είναι: Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον (12), Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Φυσικών Καταστροφών (12), Θαλάσσια Έργα και Περιβάλλον (6).

Η διδασκαλία πραγματοποιείται πλήρως (100%) με μέσα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και γίνεται απογευματινές ώρες. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ύστερα από επιτυχή εξέταση σε έναν αριθμό μαθημάτων, κορμού και επιλογής, και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες και προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 1200 ευρώ. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης.

Χρήσιμα Έγγραφα και πληροφορίες υποβολής αίτησης:
Προκήρυξη 2023-2024
Αίτηση 2023-2024

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών και τη λειτουργία του ΠΜΣ υπάρχουν στο αρχείο ΦΕΚ κανονισμού ΠΜΣ επανίδρυσης

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη γραμματέα του ΠΜΣ, κυρία Χαβρά Όλγα, την κυρία Λαμπρίδου Τάνια και από τον Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Καθηγητή κ. Π. Αγγελίδη στα τηλέφωνα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που ακολουθούν.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

Διευθυντής Προγράμματος
Kαθηγητής κ. Αγγελίδης Παναγιώτης
email: pangelid@civil.duth.gr
τηλ. 25410 – 79610,

Γραμματεία

Χαβρά Όλγα,
email: ochavra@admin.duth.gr
τηλ. 25410 -79026

Λαμπρίδου Τάνια,
τηλ. 25410 -79611