Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον


Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μονοετούς διάρκειας στο γνωστικό αντικείμενο: Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον.

Στο Πρόγραμμα προβλέπεται να ενταχθούν τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Σχολών και των Πολυτεχνείων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, κάτοχοι τίτλου σπουδών 5ετούς ή 4ετούς φοίτησης σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου, της αλλοδαπής. Οι επί μέρους επιστημονικές ειδικεύσεις, στις οποίες θα μπορούν να εκπαιδευθούν οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα και ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε αυτές, αντίστοιχα, είναι: Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον (12), Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Φυσικών Καταστροφών (12), Θαλάσσια Έργα και Περιβάλλον (6).

Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται: α) η επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα, β) η εκπόνηση και συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διάρκεια των σπουδών είναι ένα πλήρες ημερολογιακό έτος. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και μέχρι 35% μπορούν να γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Προϋπόθεση για την εγγραφή αποτελεί η καταβολή τελών φοίτησης ποσού 600 € ανά εξάμηνο, ήτοι συνολικά 1200 €. Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης είναι δυνατή, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), αλλά οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το 30% του συνολικού αριθμού φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ.

Χρήσιμα Έγγραφα και πληροφορίες υποβολής αίτησης:
Προκήρυξη 2022-2023
Αίτηση 2022-2023

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών και τη λειτουργία του ΠΜΣ υπάρχουν στο αρχείο ΦΕΚ κανονισμού ΠΜΣ επανίδρυσης.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη γραμματέα του ΠΜΣ, κυρία Ελευθεράκου Βασιλική, την κυρία Λαμπρίδου Τάνια και από τον Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Καθηγητή κ. Π. Αγγελίδη στα τηλέφωνα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που ακολουθούν.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

Διευθυντής Προγράμματος
Kαθηγητής κ. Αγγελίδης Παναγιώτης
email: pangelid@civil.duth.gr
τηλ. 25410 – 79610,

Γραμματεία

Ελευθεράκου Βασιλική,
email: velefth@admin.duth.gr
τηλ. 25410 -79025

Λαμπρίδου Τάνια,
τηλ. 25410 -79611