Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας


Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ δεσμεύεται να παρέχει υψηλής ποιότητας παροχές σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων του. Σε αυτό το πλαίσιο το Τμήμα αναγνωρίζει ότι η υγιεινή και ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων αλλά και η διατήρηση των υποδομών του σε πολύ καλό επίπεδο ως προς την ασφάλεια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των δράσεων του.

Συνεπώς, το Τμήμα θα διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητές που το αφορούν και σχετίζονται με θέματα υγιεινής και ασφάλειας θα λαμβάνονται υπόψη στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας με τις άλλες πτυχές των δραστηριοτήτων του, ώστε η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων του και όλων των άλλων ατόμων που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών και των επισκεπτών να διαφυλάττονται.

Το Τμήμα μέσω της δικής του οργανωτικής δομής αλλά και της δομής της Πολυτεχνικής Σχολής και του Πανεπιστημίου, δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής ελέγχου ασφάλειας και διακινδύνευσης με την την πλήρη συμμετοχή όλων των μελών του,ώστε να διασφαλίσει ότι οι επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια από δραστηριότητες για τις οποίες το Τμήμα είναι υπεύθυνο έχουν ληφθεί υπόψη.