Πρακτική Άσκηση


Πρακτική Άσκηση φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ.

Το πλαίσιο
Κάθε καλοκαιρινό δίμηνο (Ιούλιος – Αύγουστος) από το 2015 διεξάγεται η πρακτική άσκηση (Π.Α.) των φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. Η Π.Α. απευθύνεται στους τελειόφοιτους του Τμήματος, με δυνατότητα να επεκταθεί στους τεταρτοετείς, αν παραμείνουν διαθέσιμες θέσεις και είναι θεσμοθετημένη στο Πρόγραμμα Σπουδών (χωρίς βαθμολογία).

Η Π.Α. φιλοδοξεί να συμβάλλει, στο μέτρο του μεγέθους της, στη σύνδεση των τελειοφοίτων με τις εφαρμογές της επιστήμης τους, πέραν του πλαισίου των μαθημάτων. Σκοπό έχει να επιτύχει μια πρώτη στοιχειώδη εξοικείωση με εργασιακά περιβάλλοντα και γνωριμία με εν δυνάμει εργοδότες. Οι συμμετέχοντες στην Π.Α. αποκτούν στοιχειώδη εργασιακή εμπειρία στα αντικείμενα που ασκούνται, αναγνωρίζουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, αντιλαμβάνονται τις τυχόν ελλείψεις τους, αποκτούν τη βάφτιση του πυρός σε ζητήματα όπως επαγγελματική συνείδηση και ευθύνη, υγιής ανταγωνισμός και αναγκαίες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Η Π.Α. είναι οργανωμένη υπό τη σκέπη Επιστημονικού Προγράμματος. Στα πλαίσια αυτά, παρέχεται και μια ελάχιστη αμοιβή προς τους συμμετέχοντες φοιτητές, ώστε να καλύπτουν στοιχειώδεις ανάγκες. Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ.) για την Π.Α. των φοιτητών του Τμήματος είναι ο Καθηγητής Αλέξανδρος Κοκκάλης (e-mail: akokkal@civil.duth.gr). Πέραν του Ε.Υ της Π.Α., υπάρχει και η Επιτροπή Π.Α, την οποία πλαισιώνουν οι καθηγητές κ.κ. Θεόδωρος Ρουσάκης και Ιωάννης Δόκας. Η Επιτροπή επιλύει τυχόν θέματα και αρρυθμίες που θα προκύψουν.

Μέσω διαδικασίας συνεντεύξεων, οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την Π.Α. καταθέτουν τις εμπειρίες τους και τις απόψεις τους στον Ε.Υ. Ο Ε.Υ. έχει καθήκον να κεφαλαιοποιήσει τα παραπάνω και να τα μεταφέρει ως αδυναμίες ή κατευθύνσεις κατά την ενημέρωση που κάνει στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τμήματος για την Π.Α., ώστε να γίνουν οι τυχόν απαιτούμενες αναπροσαρμογές στην απόκτηση γνώσεων και κυρίως δεξιοτήτων, απαραίτητων στον επαγγελματικό στίβο, που ίσως παρέχονται πλημμελώς κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και γενικότερα προς την αρτιότερη σύνδεση του εργασιακού και ακαδημαϊκού χώρου. Η ανάδραση αυτή αφορά και στη διαδικασία αναπροσαρμογών στην εκτέλεση της Π.Α. και σε τυχόν κριτήρια επιλογής των δικαιούχων και γίνεται συστηματικά στις πρώτες Γ.Σ. του Τμήματος. Στα πλαίσια αυτά υλοποιείται τα τελευταία χρόνια η κατεύθυνση να επικεντρώνεται η Π.Α. στον ιδιωτικό τομέα, αφού έχει προκύψει το συμπέρασμα ότι οι ασκούμενοι ωφελούνται περισσότερο εργαζόμενοι σε κάποιον Ιδιώτη, παρά στο ευρύτερο Δημόσιο. Η καθοδήγηση που είχαν οι ασκούμενοι στο Δημόσιο αποδείχθηκε πλημμελής και οι χώροι εργασίας που τους διατίθεντο, ενίοτε, προβληματικοί.

Παράλληλα, επικράτησε η αντίληψη ότι η Π.Α. δεν μπορεί να θεωρηθεί τρόπαιο. Η επιλογή των τελειοφοίτων δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποια ανταγωνιστική διαδικασία, όπου οι μη έχοντες καλούς βαθμούς θα κινδυνεύουν με αποκλεισμό. Η Π.Α. αποτελεί δικαίωμα όσων θέλουν να την ασκήσουν. Συνεπώς, οι διατιθέμενες θέσεις θα πρέπει να συμβαδίζουν, στο μέτρο του εφικτού, με το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι τελειόφοιτοι, ή να είναι ελάχιστα περισσότερες. Ύστερα από την εμπειρία των αρχικών ετών οι προσφερόμενες θέσεις από το Τμήμα, ετησίως, είναι 60. Οι ενδιαφερόμενοι κυμαίνονται, ιστορικά, μεταξύ 57 και 60.

Επειδή, ωστόσο, απαιτείται από το πλαίσιο της Π.Α. (Ερευνητικό Έργο), θα πρέπει να υφίσταται και κάποια διαδικασία επιλογής. Το Πλαίσιο ερμηνεύεται ότι κυρίως θέλει να εξασφαλίσει διαφάνεια και όχι ανταγωνιστικότητα. Ποιά είναι εκείνη η ικανότητα που συνάδει με την πεμπτουσία της Π.Α., τον επαγγελματισμό και θα μπορούσε, στο πλαίσιο της Π.Α., να αποτελέσει και κριτήριο επιλογής; η εντός των προθεσμιών ολοκλήρωση όλων των τιθέμενων προϋποθέσεων από τους ενδιαφερόμενους τελειόφοιτους. Οι φοιτητές, ως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω, θα πρέπει να βρουν οι ίδιοι τον ιδιωτικό φορέα όπου θα απασχοληθούν, να μεριμνήσουν για τα γραφειοκρατικά του Φορέα και για τα ατομικά γραφειοκρατικά, μια διαδικασία, που απαιτεί ικανό αριθμό ενεργειών. Μπορεί, ωστόσο, να προκύψει κάποια χρονιά η περίπτωση να εκδηλώσουν εμπρόθεσμα ενδιαφέρον περισσότεροι τελειόφοιτοι των διατιθέμενων θέσεων. Τότε ενεργοποιείται ο παρακάτω μηχανισμός επιλογής: από όσους έχουν προσέλθει με πλήρη φάκελο
δικαιολογητικών κατά την τελευταία (ή και την προ-τελευταία ημέρα) της προθεσμίας, επιλέγονται οι τελειόφοιτοι φοιτητές που έχουν περάσει τον μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων, ανεξάρτητα βαθμού. Σε περίπτωση ίσου αριθμού μαθημάτων, προτιμάται ο έχων μεγαλύτερο βαθμό κατά μ.ο. Στην αντίθετη περίπτωση, της μη συμπλήρωσης των θέσεων πέραν της λήξης της προθεσμίας, η Π.Α. ‘ανοίγει’ και για τους 4ετείς. Στην περίπτωση αυτήν επιλέγονται όσοι 4ετείς προσέλθουν, κατά σειρά προτεραιότητας με πλήρως συμπληρωμένο τον φάκελο των δικαιολογητικών, μέχρι να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός. Η προθεσμία παρατείνεται για λίγες μέρες πέραν της κανονικής και είναι δυναμική (λήγει με το που θα συμπληρωθεί ο αριθμός των φοιτητών που θα εκπονήσουν Π.Α.). Η εν λόγω δυναμική παράταση της προθεσμίας είναι ανοιχτή και στους τελειόφοιτους.

Σε περίπτωση ενστάσεων, για τις οποίες η Επιτροπή Π.Α. αδυνατεί να δώσει αποδεκτή από τους ενδιαφερόμενους λύση, το ζήτημα τίθεται στην Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων του Τμήματος και μέχρι τη σύστασή της σε Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Τμήματος τον Ε.Υ. της Π.Α. και τον αρχαιότερο Καθηγητή.

Όλα το Πλαίσιο της Π.Α. το γνωρίζουν έγκαιρα (από τον Απρίλιο) οι ενδιαφερόμενοι διότι αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής στην Π.Α.

Πόσοι; Πότε; Ποιοι;

Όπως κάθε χρονιά, η Π.Α. του Τμήματος αφορά (κατά προτεραιότητα) σε 60 τελειόφοιτους (5ο έτος και παλιότεροι) φοιτητές. Οι έχοντες ήδη συμμετάσχει δεν έχουν τη δυνατότητα να ξανασυμμετάσχουν. Εάν ο αριθμός των 60 δεν συμπληρωθεί από τελειόφοιτους, η Π.Α. ανοίγει και σε 4ετείς. Σημειώνεται ότι η Π.Α. θα συνεχιστεί και του χρόνου, οπότε θα έρθει δικαιωματικά και η σειρά των φετινών 4ετών.
Η διάρκειά της Π.Α. εκτείνεται τον Ιούλιο και Αύγουστο. Δεδομένου ότι η Π.Α. εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία, θεωρείται αυτονόητο ότι υποψήφιοι δεν μπορεί να είναι όσοι θα ορκιστούν πτυχιούχοι τον Ιούλιο. Ούτε είναι δυνατή η πρόωρη διακοπή της Π.Α. για παρακολούθηση μεταπτυχιακών, που τυχόν αρχίζουν προ του Σεπτεμβρίου.
Οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για τη συμμετοχή τους στην Π.Α. το βασικό κριτήριο είναι η χωρίς παραλήψεις και λάθη ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων που τίθενται στις Οδηγίες εντός της προθεσμίας. Για λόγους διαφάνειας, κάθε φοιτητής που παραδίδει το ολοκληρωμένο σετ των δικαιολογητικών στον Ε.Υ. μαθαίνει και τη σειρά του, η οποία αναρτάται σε σχετικό πίνακα.

Οδηγίες – προθεσμίες

Η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών ορίζεται στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Εάν, λόγω του Πάσχα, η προθεσμία αρχίζει αργότερα, θα υπάρχει ισόχρονη παράταση. Στην περίπτωση αυτήν η λήξη της προθεσμίας είναι δυναμική και θα συμβεί όταν συμπληρωθούν 60 πλήρεις ενότητες δικαιολογητικών. Προσοχή, δεν έχει αξία η προσκόμιση μη συμπληρωμένης ενότητας δικαιολογητικών, δεν κατοχυρώνεται τίποτα, ακόμα κι αν λείπει ‘μόνο ένα’. Τα δικαιολογητικά θα τα προσκομίζουν οι φοιτητές στο γραφείο του Ε.Υ., 1-2:45, ή όπως προκύπτει από συνεννόηση μαζί του με mail.
Για την απαιτούμενη γραφειοκρατία, που αφορά αποκλειστικά και μόνο στους φοιτητές, (διότι υπάρχει σημαντικό σκέλος που αφορά στον Ε.Υ., όπως οι καταστάσεις, οι αντιστοιχίσεις, τα Πρωτόκολλα συνεργασίας με Εργοδότες, οι Αξιολογήσεις, τα Reports), επισυνάπτονται ‘copy-paste’ οι Οδηγίες που έχει λάβει ο Ε.Υ. από τους Ιδρυματικούς Αρμόδιους της Π.Α.:

1. Οι φοιτητές θα πρέπει να αναζητήσουν μόνοι τους σε ποια εταιρεία/φορέα θα κάνουν την Π.Α. Δεν υφίσταται ουσιώδης δυνατότητα βοήθειας από τον Ε.Υ. Όποια εταιρεία βρουν, θα πρέπει να μεριμνήσουν να εγγραφεί στην πλατφόρμα Άτλαντας και να ανοίξει η θέση Π.Α. για το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. Η εγγραφή θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη (2 φάσεις, πράσινη ένδειξη). Οφείλουν οι ίδιοι να επιβεβαιώσουν την εγγραφή μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του Άτλαντα με τους κωδικούς του Εύδοξου. Συχνές είναι οι επιπλοκές εξαιτίας μη ολοκλήρωσης της εγγραφής του Εργοδότη. Αυτό αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του τελειόφοιτου, αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί η θέση. Η αντιστοίχηση εργοδότη-φοιτητή θα πρέπει να εξασφαλισθεί με συγκατάθεση του εργοδότη. Έμμεση συγκατάθεση θεωρείται η συμπλήρωση από τον φοιτητή excel (που θα τους δοθεί) με τα στοιχεία του Εργοδότη, όπως: επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση. Ο Ε.Υ. με προθυμία θα δεχθεί επικοινωνία με οποιονδήποτε Εργοδότη, ώστε να απαντήσει σε τυχόν απορίες ή ανησυχίες του. Προσοχή, ο Εργοδότης θα πρέπει να είναι ιδιώτης. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που διατίθεται σε θέσεις στο ευρύτερο Δημόσιο (Ο.Τ.Α., Υπουργεία), αλλά καλό είναι οι φοιτητές να βρουν, για σιγουριά, εργοδότη ιδιώτη.

2. Οι φοιτητές θα πρέπει να εκδώσουν (αν δεν έχουν) αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Για το τι απαιτείται, θα απευθυνθούν σε Κ.Ε.Π. Θα καταθέσουν στον Ε.Υ. σχετική βεβαίωση, την οποία μπορούν να κατεβάσουν από το www.amka.gr.

3. Οι φοιτητές θα πρέπει να εκδώσουν (αν δεν έχουν) αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.). Για το τι απαιτείται, θα απευθυνθούν στην εφορία τους. Θα καταθέσουν σχετική βεβαίωση έκδοσης Α.Φ.Μ. (γίνεται πάλι ηλεκτρονικά από το taxis).

4. Οι φοιτητές θα πρέπει να εκδώσουν, (αν δεν έχουν) βιβλιάριο τραπέζης. Θα καταθέσουν σχετική δήλωση και φωτοαντίγραφο της 1ης εσωτερικής σελίδας του βιβλιαρίου, όπου θα πρέπει να φαίνεται και το όνομά τους. Οποιαδήποτε τράπεζα είναι αποδεκτή.

5. Οι φοιτητές θα πρέπει να εκδώσουν (αν δεν έχουν) αριθμό μητρώου ασφάλισης (Α.Μ.Α.) Για το τι απαιτείται, θα απευθυνθούν στο Ι.Κ.Α. Ξάνθης (πλέον Ε.Φ.Κ.Α.). Θα καταθέσουν σχετική βεβαίωση. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για διαδικασία που ίσως απαιτεί λίγες μέρες. Οι φοιτητές, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Π.Α. θα είναι ασφαλισμένοι στο τ. Ι.Κ.Α. έναντι ατυχήματος. Αυτό απαιτείται από το Νόμο και σ’ εαυτό εξαντλούνται και οι απαιτήσεις ασφάλισης. 6. Οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν Αίτηση που βρίσκεται στην URL: https://docs.google.com/forms/d/1wDXH3050Tjd1MRw3jkmdBBhoL9fKxd__8bmkiM5yhn8/edit?usp=drive_web Πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής όλες οι σελίδες εκτυπωμένες θα πρέπει να κατατεθούν στον Ε.Υ. μαζί με φωτοτυπία της ταυτότητας ενός εκάστου. Τυχόν απορίες αποτελεσματικά θα σας τις λύσουν και οι περυσινοί συμμετέχοντες. Οι απαιτήσεις φαντάζουν πολλές, αλλά θα πρέπει να επισημανθεί ότι περισσότεροι από χίλιοι φοιτητές της Πολυτεχνικής τις έχουν διεκπεραιώσει με επιτυχία κατά τα προηγούμενα έτη.

Αποζημίωση

Οι φοιτητές θα λάβουν ‘καθαρά’ περίπου 200 € για κάθε μήνα. Το κόστος ασφάλισης του τ.Ι.Κ.Α. είναι εκτός του ποσού αυτού. Δε διατίθενται πρόσθετα κονδύλια για μετακινήσεις και έξοδα διαμονής. Συνάγεται ότι η Π.Α. καλό είναι να οργανωθεί ατομικά είτε στην Ξάνθη είτε στις ιδιαίτερες πατρίδες ενός εκάστου. Για να λάβουν την αποζημίωση οι φοιτητές θα υπογράψουν σχετική σύμβαση με τον Ε.Λ.Κ.Ε., εφόσον η προαναφερθείσα γραφειοκρατία έχει ολοκληρωθεί έγκαιρα. Τελικά εκτιμάται πως οι φοιτητές θα λάβουν περί τα 400 €, τα οποία θα πιστωθούν στο λογαριασμό τους πριν τα Χριστούγεννα. Για λόγους διαφάνειας, αναφέρεται ότι και ο Ε.Υ. θα λάβει αμοιβή 400 € καθαρά.
Λοιπά χρήσιμα – Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Ο Ε.Υ. με επικοινωνία/επισκέψεις στις Εταιρείες/Φορείς, θα ελέγχει απροειδοποίητα τη διεξαγωγή της Π.Α.
Εργοδότης μπορεί να είναι κάθε Εταιρεία, Φυσικό Πρόσωπο, Φορέας, όπου δικαιολογείται να απασχοληθεί πολιτικός μηχανικός. Πρακτικά μπορεί ο κάθε φοιτητής να συνεννοηθεί με κάποιο Τεχνικό Γραφείο/Εταιρεία, στο οποίο το καλοκαίρι θα κάνει Π.Α. Προσοχή, διότι τίθεται ο περιορισμός, για λόγους δεοντολογίας, να μη γίνει η Π.Α. στο γραφείο των γονιών κάποιου. Αυτό μπορεί πρακτικά να ελεγχθεί με έλεγχο των επιθέτων φοιτητή/εργοδότη. Στο τέλος της Π.Α. οι φοιτητές θα μεριμνήσουν ώστε να συμπληρωθεί σωστά από τον Φορέα απασχόλησης μια σελίδα περιγραφής της ενασχόλησής τους εκεί. Επίσης, θα έχουν συνεργασία με τον Ε.Υ. για μεταφορά και καταγραφή των εμπειριών τους.
Οι (τελειόφοιτοι) φοιτητές που τυχόν ενδιαφέρονται, ας αρχίσουν από τον Απρίλη να αποστέλλουν στον Ε.Υ. mails (akokkal@civil.duth.gr) εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου θα δηλώνουν τον αριθμό φοιτητικού μητρώου τους και το έτος τους, ώστε να αρχίσει να κτίζει ο Ε.Υ. τη σχετική βάση δεδομένων και επίσης να συγκεντρώνουν, χωρίς να τα στέλνουν, τα σχετικά δικαιολογητικά.

Αλέξανδρος Κοκκάλης, καθηγητής οδοποιίας, Ε.Υ. Π.Α.