ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ: Τρόπος και μέσα διενέργειας εξετάσεων προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.


1.pdf Απόφαση Συγκλήτου 7-5-2020.pdf

ΔΟΣΥΠ-Αξιολόγηση φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες.pdf

Εισήγηση Πρυτ. Συμβ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΟ_28.05