Πολεοδομία


Αναλυτική προσέγγιση του αστικού χώρου: πόλη, περιφέρεια, πολεοδομικές ενότητες, πολεοδομικές λειτουργίες, χρήσεις γης. Πολεοδομικοί δείκτες και πολεοδομικά πρότυπα. Πολεοδομικός ιστός. Δημόσιος και ιδιωτικός χώρος. Διαδικασίες και τύποι ανάπτυξης του αστικού χώρου. Η σύγχρονη πόλη: χωρική και κοινωνικοοικονομική αναδιάρθρωση. Η έννοια και ο ρόλος του πολεοδομικού σχεδιασμού. Βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις, σύγχρονες αντιλήψεις. Η διάσταση της αειφορίας. Το νομοθετικό και οργανωτικό πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. Τύποι πολεοδομικών σχεδίων και τρόποι πολεοδομικής παρέμβασης. Οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αστικό χώρο. Έξυπνες και ανθεκτικές πόλεις. Εργασία που προσομοιάζει τις πραγματικές συνθήκες εκπόνησης μιας πολεοδομικής μελέτης, για την κατανόηση των βασικών πολεοδομικών εργαλείων ανάλυσης και των σύγχρονων μεθόδων καταγραφής επεξεργασίας και απεικόνισης πολεοδομικών δεδομένων.

 

Περίγραμμα μαθήματος…