Χωροταξία


Κοινωνικοοικονομικές παράμετροι και γεωγραφικός χώρος. Η δυναμική των χωρικών φαινόμενων. Έννοια και στόχοι της ανάπτυξης. Χωρικές ενότητες, τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων. Οικιστικό δίκτυο. Αστικός και αγροτικός χώρος. Διεθνοποίηση του χώρου. Ο ρόλος και το περιεχόμενο του χωροταξικού σχεδιασμού. Στρατηγικές του χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Σύγχρονες πρακτικές. Η περιβαλλοντική διάσταση. Ο χωροταξικός σχεδιασμός στην πράξη. Η ελληνική εμπειρία. Θεσμικό πλαίσιο, βασικές κατηγορίες χωροταξικών σχεδίων, εργαλεία και μηχανισμοί άσκησης της χωροταξικής πολιτικής. Η χωροταξική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διαδικασία του χωρικού σχεδιασμού. Οργάνωση της χωρικής πληροφορίας. Χωροταξικοί δείκτες. Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, μοντέλα. Εργασία που προσομοιάζει τις πραγματικές συνθήκες εκπόνησης μιας χωροταξικής μελέτης, για την κατανόηση των βασικών χωρικών εργαλείων ανάλυσης και των σύγχρονων μεθόδων καταγραφής επεξεργασίας και απεικόνισης χωροταξικών δεδομένων.

 

Περίγραμμα μαθήματος…