Μάρης Φώτιος / Maris Fotios


Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Υδραυλικών Έργων
Εργαστήριο: Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων
Γνωστικό Αντικείμενο: Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων (ΦΕΚ διορισμού 829-06.08.2013 & ΦΕΚ 2175-13.07.2016)

Γνωστικό Αντικείμενο “Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων”
Περιλαμβάνει τους νόμους που διέπουν την κίνηση των ορεινών υδάτων, τη διάβρωση ορεινών εδαφών και την αποτροπή της, την κατασκευή τεχνικών έργων για τη διευθέτηση ανώμαλης ροής ορεινών υδάτων, τη διευθέτηση και διαχείριση λεκανών απορροής, το χειρισμό βλάστησης των λεκανών απορροής προς ρύθμιση της υδατικής οικονομίας και τη διαχείριση υδρομετεωρολογικών καταστροφών (διαχείριση κινδύνου).

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Υδρολογία-Τεχνική Υδρολογία, ορισμοί. Υδρολογικός Κύκλος. Υδρολογικό ισοζύγιο. Κατακρημνίσματα, μορφές, τύποι, μέτρηση, έλεγχος ομοιογένειας και ανάλυση διπλών αθροιστικών καμπυλών, συμπλήρωση βροχομετρικών παρατηρήσεων – αναγωγή σε διαφορετικό υψόμετρο, επιφανειακή ολοκλήρωση σημειακών βροχοπτώσεων. Εξάτμιση και διαπνοή, Εξατμισιοδιαπνοή, Μέθοδοι προσδιορισμού πραγματικής εξατμισιοδιαπνοής. Υδρολογικές απώλειες στο έδαφος. Απορροές, λεκάνη απορροής, υδρογράφημα, υδρομετρία, εκτίμηση παροχής με χρήση υδρομετρικών δεδομένων. Σχέσεις βροχής απορροής-εμπειρικές μέθοδοι – μοναδιαίο υδρογράφημα. Πλημμυρικές απορροές. Διόδευση πλημμυρών, μέθοδοι επίλυσης, υδρολογική διόδευση σε ποτάμι. Διόδευση πλημμύρας μέσω ταμιευτήρα. Στατιστική Υδρολογία, Ανάλυση συχνότητας Υδρολογικών φαινομένων-θεμελιώδεις έννοιες στατιστικής υδρολογίας. Συναρτήσεις κατανομής πιθανότητας. Διακριτές κατανομές. Συνεχείς κατανομές. Κατανομές ακροτάτων. Όρια εμπιστοσύνης-καμπύλες ελέγχου. Έλεγχος καταλληλότητας των κατανομών. Κριτήρια προσαρμογής κατανομής σε δεδομένα. Υδρολογικός Σχεδιασμός αντιπλημμυρικών Έργων, Αντιπλημμυρική προστασία, Υπερχειλιστής, Έργα διευθέτησης-Εκτροπής ποταμού.

• ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Μορφολογία ποταμών: Διαφορές μεταξύ τεχνητών και φυσικών ανοικτών αγωγών. Μόνιμη δίαιτα ποταμών. Σχηματισμός ποταμού. Μαιανδρισμός. Γεωμετρία μαιάνδρων. Ρους ενός ποταμού. Φερτά υλικά: Βασικές έννοιες. Αιωρούμενα φερτά υλικά σε ποταμούς. Πυθμενικά φερτά υλικά σε ποταμούς. Φερτές ύλες σε λεκάνες απορροής. Φερτές ύλες σε ταμιευτήρες. Διευθέτηση ποταμών: Χάραξη της οριζοντιογραφίας ενός ποταμού. Διάκριση της διευθέτησης ανάλογα με τη στάθμη του νερού. Σύγχρονες τάσεις στη διευθέτηση ποταμών. Σχεδιασμός της διατομής ποταμού. Τεχνικά έργα διευθέτησης: Υλικά έργων διευθέτησης. Έργα προστασίας πρανών. Έργα διευθέτησης και καθοδήγησης του κυρίου ρεύματος. Έργα σταθεροποίησης του πυθμένα. Συντμήσεις. Αντιπλημμυρικά έργα. Υδραυλικοί υπολογισμοί φυσικών ανοικτών αγωγών: Νόμοι ροής. Μέτρο τραχύτητας. Βλάστηση. Τοιχώματα με διαφορετική τραχύτητα. Χωρισμός σύνθετης διατομής. Προσεγγιστικός υπολογισμός της ελεύθερης επιφάνειας. Υπερχείλιση. Μεταβολές της διατομής. Δευτερεύουσες ροές. Βάθρα γεφυρών. Αναβαθμοί. Ράμπες.

• ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
Εισαγωγή. Μέθοδοι ανάλυσης. Εξισώσεις συνεχείας, ποσότητας κίνησης, ενέργειας. Παράλληλες και καμπυλόγραμμες ροές. Ειδική ενέργεια και Επισκόπηση θεωρίας κρίσιμης ροής. Εφαρμογές, παραδείγματα. Συντελεστής διόρθωσης κινητικής ενέργειας και ορμής σε σύνθετη διατομή και μορφή των βασικών εξισώσεων και του κρίσιμου βάθους. Ομοιόμορφη ροή. Υδραυλικός σχεδιασμός, επενδεδυμένων και ανεπένδυτων αγωγών για ομοιόμορφη ροή. Υδραυλικά βέλτιστη διατομή. Αγωγοί με σύνθετη τραχύτητα. Ομοιόμορφη ροή σε αγωγούς σύνθετης διατομής. Αδιαστατοποίηση εξισώσεων ομοιόμορφης ροής και κρίσιμης ροής και υπολογισμός υδραυλικών στοιχείων αγωγού. Υδραυλικό άλμα σε αγωγούς ορθογωνικής και μη ορθογωνικής διατομής. Tο βυθισμένο υδραυλικό άλμα. Tο υδραυλικό άλμα σε αγωγούς με κλίση. Κατασκευές σκέδασης της ενέργειας. Απότομη διεύρυνση-στένωση αγωγών. Ανομοιόμορφη βαθμιαία μεταβαλλόμενη ροή. Ταξινόμηση καμπυλών. Ποιοτική ανάλυση. Μέθοδος χωρικού βήματος και ρητή μέθοδος. Ολοκληρωτική μέθοδος. Υπερχειλιστές λεπτής και ευρείας στέψης. Θυροφράγματα. Χωρικά μεταβαλλόμενη ροή. Μη Μόνιμη Ροή. Εξισώσεις St. Venant. Σχέση στάθμης- παροχής στη μη μόνιμη ροή. Διόδευση πλημμύρας, υδρολογικές μέθοδοι. Στοιχεία μεταφοράς φερτών υλών. Πλήρης σχεδιασμός αρδευτικής προσαγωγού διώρυγας ως θέμα.

Διδασκόμενα Μεταπτυχιακά Μαθήματα:

• ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εισαγωγή, πηγές και δομές δεδομένων (γεωχωρικά δεδομένα για την υδρολογία), μορφοποίηση δεδομένων (έλεγχος ομοιογένειας, συμπλήρωση και επέκταση χρονοσειρών δεδομένων), δημιουργία επιφανειών (παραγωγή γεωχωρικών δεδομένων από σημειακές μετρήσεις), χωρική μεταβλητότητα (μετρώντας το περιεχόμενο της πληροφορίας), μοντελοποίηση της εξατμισοδιαπνοής, μεντελοποίηση της διήθησης, υδραυλική τραχύτητα, ψηφιακό μοντέλο εδάφους (μοντελοποίηση υδρολογικών διαδικασιών με το ArcHydro), χειροκίνητη μοντελοποίηση υδρολογικών διαδικασιών με ArcGIS 9.3, μοντελοποίηση του μοναδιαίου υδρογραφήματος, ελεύθερο πληροφοριακό σύστημα ολοκληρωμένης μελέτης διευθέτησης λεκανών απορροής (Torrential-MIK).

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
• διευθετήσεις χειμάρρων και χειμαρροποτάμων
• υδρολογικός χειρισμός λεκανών απορροής
• διευθετήσεις γεωλισθήσεων και γεωκατακρημνίσεων, στραγγίσεις ορεινών εδαφών
• χειρισμός ή αποτροπή φερτών υλικών, προσχώσεων σε λίμνες και πεδινές περιοχές
• φυτοτεχνικές διευθετήσεις και στερεώσεις εδαφών
• συστήματα και έργα διευθετήσεων ρευμάτων
• προστασία κατά διάβρωσης
• αποτροπή πλημμύρων και έλεγχος (συγκράτηση) πλημμυρικών νερών
• υδρομαστεύσεις και αξιοποίηση υδάτινων πόρων των λεκανών απορροής
• καθορισμός ζωνών επικινδυνότητας από πλημμύρες
• γεωλισθήσεις, χιονολισθήσεις, προσχώσεις
• ομβροσυλλεκτήρες και δεξαμενές νερού
• δεξαμενές απόθεσης υλικών και νερού
• έργα μεταφοράς νερού και παραγωγής ενέργειας
• έργα βαθμίδωσης κοιτών και στερέωσης ασταθών εδαφών στις λεκάνες
• προσαρμογή των έργων διευθέτησης στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και την αναψυχή, ιχθυοκομία, αντιπυρική προστασία, ύδρευση, κλπ.
• διευθετήσεις ρευμάτων και περιφερειακή ανάπτυξη
• αποτροπή χιονολισθήσεων με τεχνικά και φυτοκομικά έργα
• διαστασιολόγηση και έλεγχος της ευστάθειας των κατασκευών
• κατασκευαστικές μελέτες των έργων.

Προσωπική ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~fmaris/
Κανάλι: http://www.youtube.com/user/wasserbauduth
Blog: http://ydrokritis.blogspot.gr/

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79888
Skype: fotismaris
email: fmaris@civil.duth.gr
fb: https://www.facebook.com/FotiosMaris
RG: https://www.researchgate.net/profile/Fotis_Maris
Διεύθυνση: Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, 67100 Ξάνθη

Βιογραφικό Curriculum Vitae