Ταστάνη Σουσάνα / Tastani Sousana


Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τομέας: Τομέας Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων Οικοδομικής και Δομικών Υλικών
Εργαστήριο: Δομικών Υλικών
Γνωστικό Αντικείμενο: Σύνθετα Δομικά Υλικά

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
• Φυσικές/Μηχανικές ιδιότητες nano/micro οπλισμένης τσιμεντούχας μήτρας μεγάλης ικανότητας εφελκυστικής παραμόρφωσης με υψηλή περιεκτικότητα σε βιομηχανικό παραπροϊόν (green strain resilient cementitious composites – green SRCC).
• Αναλυτική και πειραματική μελέτη συνάφειας χαλύβδινου / ΙΟΠ (FRP) οπλισμού σε μήτρες green SRCC.
• Η επίπτωση της διάβρωσης του μεταλλικού οπλισμού στην αποτίμηση της αντοχής και της ικανότητας παραμόρφωσης των μηχανισμών αστοχίας του Οπλισμένου Σκυροδέματος (αγκύρωση/μάτιση, κάμψη, διάτμηση).
• Η μελέτη της διείσδυσης διαρροής του διαμήκους εφελκυόμενου οπλισμού στην περιοχή της αγκύρωσης: επίπτωση στην ικανότητα παραμόρφωσης της θλιβόμενης ζώνης και στην ικανότητα στροφής υποστηλωμάτων και τοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος (Ο.Σ.).
• Αναβάθμιση στοιχείων Ο.Σ. με πρότερη βλάβη (μηχανική ή από διάβρωση) με μανδύες ΙΟΠ υλικών (FRP jacketing): λειτουργία ως μηχανισμού περίσφιγξης στην βελτίωση των διαφόρων μηχανισμών αστοχίας και της ικανότητας παραμόρφωσης στοιχείων Ο.Σ.
• Η χρήση βιομηχανικών παραπροϊόντων και λυματολάσπης ως πρόσθετα υλικά στην κεραμοποιία: μελέτη μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων οπτόπλινθων.

Έρευνα

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: Γραφείο 25410-79639
Εργαστήριο 25410-79494
email: stastani@civil.duth.gr
Γραφείο: Κτήριο Β, γραφείο Γ-Γ.2.2
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Ξάνθη 67100

Βιογραφικό   Curriculum Vitae