Ενίσχυσητης ορθολογικής διαχείρισης του νερού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Α.Μ.Θ.) μέσω ανάπτυξης καινοτόμων μεθοδολογιών ΤΠΕ και βελτίωσης ερευνητικών υποδομών


 

Ενίσχυσητης ορθολογικής διαχείρισης του νερού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Α.Μ.Θ.) μέσω ανάπτυξης καινοτόμων μεθοδολογιών ΤΠΕ και βελτίωσης ερευνητικών υποδομών

 

Έναρξη: Νοέμβριος 2020
Διάρκεια : 30 μήνες
Προϋπολογισμός: 2.208.679,40 €
Άτομα που θα απασχοληθούν: 13 άτομα Καθηγητές, Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και 30 Έμπειροι και νέοι ερευνητές
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγήτρια Ιφιγένεια Κάγκαλου

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜΘ) διαθέτει ένα φυσικό, υδατικό δυναμικό το οποίο χαρακτηρίζεται ως «σημαντική κινητήρια δύναμη» για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει διασυνοριακές λεκάνες απορροής, μια ακτογραμμή με σημαντικά μεταβατικά, νησιωτικά και παράκτια ενδιαιτήματα, αλλά και δυο εθνικά πάρκα, αυτά του Εθνικού Πάρκου Δέλτα του Έβρου και του Εθνικού Πάρκου Δέλτα του Νέστου. Το υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δύο βασικών τομέων παραγωγής (πρωτογενής και δευτερογενής) οδηγεί στη σταδιακή υποβάθμιση των φυσικών πόρων της με συχνά μη-αναστρέψιμες επιπτώσεις και ιδιαίτερα στην ποιότητα των υδατικών οικοσυστημάτων.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ή ανάπτυξη υψηλής εξειδίκευσης υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για την συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των φυσικών υδατικών συστημάτων της ΑΜΘ με αξιοποίηση νέων εργαλείων ανάλυσης που θα επιτρέψουν την ακριβέστερη υποστήριξη λήψης βέλτιστων αποφάσεων διαχείρισης. Η σύγχρονη ολοκληρωμένη παρακολούθηση με συνδυασμό ICT τεχνολογιών θα καλύπτει τα επιφανειακά νερά από τις πηγές των ποταμών Λασπία και Λίσσου μέχρι τις παράκτιες περιοχές τους και τα υπόγεια ύδατα ενθαρρύνοντας μάλιστα την συμμετοχή των πολιτών και των άμεσα ενδιαφερομένων.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του έργου είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) 2014-2020 της ΠΑΜΘ αναπτύσσοντας υποστηρικτικά τεχνολογικά εργαλεία στον τομέα του υδατικού περιβάλλοντός της, με άμεσα οφέλη προς την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΟΥ

Στη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος, θα συνεργαστούν επιστήμονες και ερευνητικές ομάδες από τα Τμήματα του Δ.Π.Θ. των Πολιτικών Μηχανικών, και Μηχανικών Περιβάλλοντος και από το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων του ΑΠΘ.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

  • Ανάπτυξη υψηλής εξειδίκευσης υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για τη σύστηματική παρακολούθηση της ποιότητας & ποσότητας των υδατικών συστημάτων.
  • Ανάπτυξη ενός συστήματος υποδομών παρακολούθησης & χωρικής ανάλυσης, όπως η τηλεματική & η παρατήρηση γης (Earth Observation), καθώς & η αξιοποίηση γενετικών μοριακών δεικτών.
  • Επένδυση στην «επιστήμη των πολιτών», εμπλοκή των άμεσα ενδιαφερόμενων φορέων & τελικών χρηστών.

 

ΔΕΘ

Flyer

Αφίσα