Αστερίου Παύλος / Asteriou Pavlos


Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής / Assistant Professor
Τομέας: Γεωτεχνικής Μηχανικής / Geotechnical Engineering
Εργαστήριο: Τεχνικής Γεωλογίας και Ερευνών Υπογείου Νερού / Engineering Geology and Groundwater Research
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνική Γεωλογία – Βραχομηχανική / Engineering Geology – Rock Mechanics

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 25410 79688
Ε-mail: pasterio@civil.duth.gr
Διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Κτήριο Β’, Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης – Κιμμέρια, 67100, Ξάνθη

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
(Β.03.Υ.Κ) Γεωλογία για Μηχανικούς
(ΣΤ.06.Υ.Κ) Τεχνική Γεωλογία και Στοιχεία Βραχομηχανικής
(Ζ.19.Ε.Γ) Γεωκίνδυνοι – Τεχνικογεωλογικές Αστοχίες – συνδιδασκαλία με Επικ. Καθ. Εμ. Ροβίθη
(Ζ.24.Ε.Γ) Αριθμητικές Μέθοδοι Γεωτεχνικής Μηχανικής

 

Curriculum Vitae