Δυναμική του Στερεού Σώματος


Ευθύγραμμη κίνηση σωματιδίων. Θέση-ταχύτητα-επιτάχυνση. Ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Κίνηση ως προς σύστημα αναφοράς. Σχετική και εξαρτημένη κίνηση υλικών σημείων. Ο δεύτερος νόμος κίνησης του Νεύτωνα (Αρχή d’ Alembert). Γραμμική ορμή σωματιδίου. Κίνηση υπό την επίδραση κεντρικής δύναμης. Στροφορμή σωματιδίου. Έργο μιας δύναμης. Κινητική ενέργεια σωματιδίου. Αρχή έργου και ενέργειας. Κίνηση υπό την επίδραση συντηρητικής δύναμης. Μεταφορική κίνηση απαραμόρφωτου σώματος. Περιστροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα. Μαζικές ροπές αδράνειας. Απόλυτη και σχετική ταχύτητα και επιτάχυνση σε επίπεδη κίνηση. Στιγμιαίο κέντρο περιστροφής. Ανάλυση της επίπεδης κίνησης συναρτήσει ενός σταθερού σημείου. Έργο δυνάμεων που δρουν πάνω σε ένα απολύτως στερεό σώμα. Κινητική ενέργεια στερεού σώματος σε επίπεδη κίνηση. Επισήμανση επί των αξιωμάτων της μηχανικής των απολύτως στερεών σωμάτων. Θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας. Αρχή ώσης και ορμής για την επίπεδη κίνηση απολύτως στερεού σώματος. Διατήρηση της στροφορμής. Ωστική κίνηση στερεού σώματος. Έκκεντρη κρούση.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Πιθανότητες – Στατιστική


Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων στα Τεχνικά Έργα, αμφισβήτηση πολλών μοντέλων του Πολιτικού Μηχανικού, που βασίζονται στην τυχαιότητα και συγκεκριμένα του Νέου Κανονισμού Σκυροδέματος, Η τυχαιότητα εναντίον της Εμπειρίας, Βασικές έννοιες Πιθανοτήτων, Ενδεχόμενα και Πιθανότητες, Στοιχεία Θεωρίας Συνόλων Βασικά Αξιώματα, Κανόνες και Θεωρήματα Πιθανοτήτων, Αναλυτικά Μοντέλα Τυχαίων Φαινομένων, Τυχαίες Μεταβλητές, Κατανομές Πιθανότητας, κανονικές κατανομές, κλπ, κεντρικό οριακό θεώρημα, Πολυδιάστατες Τυχαίες Μεταβλητές, Συναρτήσεις Τυχαίων Μεταβλητών, Παραγόμενες Κατανομές Πιθανότητας, Ροπές Συναρτήσεων Τυχαίων Μεταβλητών, Εκτίμηση Παραμέτρων από Παρατηρηθέντα Δεδομένα, Ο Ρόλος της Στατιστικής Συμπερασματολογίας στα Έργα του Μηχανικού, Η Κλασσική Μέθοδος Εκτίμησης Παραμέτρου, Εμπειρικός Προσδιορισμός Κατανομών, Έλεγχος Προσαρμοστικότητας της Υποθετικής Κατανομής, Αναλύσεις Παλινδρόμησης και Συσχέτιση, Γραμμικής Παλινδρόμησης, Πολυδιάστατη Γραμμική Παλινδρόμηση, Εφαρμογές των παραπάνω στην πειραματική διαδικασία.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Ρευστομηχανική


Διαστατική ομοιογένεια, βασικές αρχές, θεωρήματα, πρακτικοί κανόνες, διαστατική ανάλυση. Κινηματική των ρευστών, περιγραφή της κίνησης, ροϊκή συνάρτηση, τανυστές ταχυτήτων παραμόρφωσης και περιστροφής. Δυναμική της ροής. Εξισώσεις στρωτής ροής (εξισώσεις Navier – Stokes), μαθηματικό ομοίωμα και οριακές συνθήκες. Ακριβείς λύσεις προβλημάτων στρωτής ροής. Ασυμπτωτικές προσεγγίσεις των εξισώσεων της ροής. Εξισώσεις Euler. Θεωρήματα Bernoulli. Εφαρμογές, εκροή από κυκλική οπή δεξαμενής, σωλήνας pitot, μετρητής venturi. Φαινόμενο της σπηλαίωσης, σχεδιασμός αεριστήρων σε υπερχειλιστές. Στρωτή ροή γύρω από σφαίρα, ταχύτητα καθίζησης. Θεωρία ομοιότητας, γεωμετρική, κινηματική, δυναμική, νόμοι ομοιότητας, κατασκευή φυσικών ομοιωμάτων υδραυλικών έργων. Υδροστατική, πρίσμα πίεσης, αρχή του Αρχιμήδη, δυνάμεις που ασκούνται σε φράγματα. Στατική και δυναμική φόρτιση που ασκεί η ροή σε έργα Πολιτικού Μηχανικού. Στρωτή και τυρβώδης οριακή στοιβάδα. Ρευστομηχανική της αντίστασης στην ροή (ανεμοπίεση).

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Δομικά Υλικά ΙΙ


Νωπό σκυρόδεμα: Ορισμοί, Υλικά, Πρόσθετα και πρόσμικτα. Μελέτη σύνθεσης (ΕΝ 206 και ΚΤΣ-16). Ανάμειξη, Εργασιμότητα, Λήψη και συντήρηση συμβατικών δοκιμίων (πιστοποιημένο ή μη σκυρόδεμα), Πυκνότητα, Μεταφορά, Τύποι, Διάστρωση, Συμπύκνωση. Σκυροδέτηση σε ειδικές συνθήκες.

Σκληρυμένο σκυρόδεμα: Συντήρηση, Χρόνος αφαίρεσης τύπων, Επίδραση του υδατοτσιμεντοσυντελεστή, της θερμοκρασίας και της ηλικίας ενυδάτωσης στην αντοχή. Χαρακτηριστική αντοχή. Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή θραύσης των δοκιμίων. Κατηγορίες κατά ΚΤΣ 16. Κριτήρια συμμόρφωσης και ταυτοποίησης, Αποδοχή φορτίου ή παρτίδας σκυροδέματος. Επίδραση πολύ υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών. Αντοχή σε Τοπική φόρτιση, Εφελκυσμό, Διάτμηση, Διαξονική ένταση, Επαναληπτική φόρτιση, Τριβή. Μέτρο ελαστικότητας, Μακροχρόνιες δράσεις/παραμορφώσεις. Ανθεκτικότητα/Διαπερατότητα. Επίδραση της διεπιφάνειας (ΙΤΖ). Μη καταστρεπτικές δοκιμές. Εκτίμηση αντοχής στο έργο νέων και υφισταμένων κατασκευών (ΚΤΣ-16 και ΕΝ13791).

Ειδικά σκυροδέματα: Ελαφροσκυροδέματα, Βαρύ, Εμφανές, Ινωπλισμένο, Εκτοξευόμενο, Μάζης, Κυλινδρούμενο, Υψηλής αντοχής και επιτελεστικότητας, Ενεργής πούδρας, Αυτοσυμπυκνούμενα, Αυτοκαθαριζόμενα, Αυτοϊάσιμα, Φωτοπερατά, Υδατοπερατά, Ανακυκλωμένα κλπ

Εκτελούνται εργαστηριακές δοκιμές.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Πολεοδομία


Αναλυτική προσέγγιση του αστικού χώρου: πόλη, περιφέρεια, πολεοδομικές ενότητες, πολεοδομικές λειτουργίες, χρήσεις γης. Πολεοδομικοί δείκτες και πολεοδομικά πρότυπα. Πολεοδομικός ιστός. Δημόσιος και ιδιωτικός χώρος. Διαδικασίες και τύποι ανάπτυξης του αστικού χώρου. Η σύγχρονη πόλη: χωρική και κοινωνικοοικονομική αναδιάρθρωση. Η έννοια και ο ρόλος του πολεοδομικού σχεδιασμού. Βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις, σύγχρονες αντιλήψεις. Η διάσταση της αειφορίας. Το νομοθετικό και οργανωτικό πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. Τύποι πολεοδομικών σχεδίων και τρόποι πολεοδομικής παρέμβασης. Οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αστικό χώρο. Έξυπνες και ανθεκτικές πόλεις. Εργασία που προσομοιάζει τις πραγματικές συνθήκες εκπόνησης μιας πολεοδομικής μελέτης, για την κατανόηση των βασικών πολεοδομικών εργαλείων ανάλυσης και των σύγχρονων μεθόδων καταγραφής επεξεργασίας και απεικόνισης πολεοδομικών δεδομένων.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Σύνθεση και Κατασκευή Κτηρίων – Οικοδομική ΙΙ


Αναπτύσσεται η έννοια, τα στοιχεία και τα είδη του Φέροντος Οργανισμού (Φ.Ο.), η διαχρονική εξέλιξη και η σχέση του με τη δομική μορφή καθώς και οι τρόποι συγκρότησής του με: συνεχή φέροντα τοιχώματα, συναρμολογούμενα φέροντα στοιχεία, σκελετό (ξύλινο, μεταλλικό, ωπλισμένου σκυροδέματος) και αναλύονται οι σύγχρονες τάσεις. Εξετάζονται η παθογένεια και οι συνήθεις κτηριακές βλάβες. Αναλύεται η οργάνωση της κατακόρυφης και οριζόντιας κυκλοφορίας ενός κτηρίου, και αναπτύσσονται ο σχεδιασμός και η κατασκευή των μηχανικών και μη μηχανικών μέσων της. Αναπτύσσονται σύγχρονες επιτελεστικές μέθοδοι, συστήματα, τεχνολογίες και υλικά διαμόρφωσης και κατασκευής του εξωτερικού κελύφους, ενός κτηρίου στο σύνολό του για την ολοκληρωμένη προστασία και τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοσή του, καθώς και κατασκευές τελειωμάτων και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου. Εκπονείται θέμα σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής οικοδομικής σύνθεσης (στάδια Οριστικής Μελέτης και Μελέτης Εφαρμογής) μονάδων κατοικίας ενταγμένων στην ατομική ή στην οργανωμένη δόμηση.

Αντοχή Υλικών και Εργαστήρια


Τεχνική θεωρία κάμψης: Το πρόβλημα της κάμψης των δοκών. Τανυστής αδράνειας. Λοξή κάμψη δοκού. Έκκεντρη κάθετη φόρτιση δοκού. Πυρήνας διατομής. Διάτμηση συμμετρικών διατομών. Διάτμηση λεπτότοιχων διατομών. Κάμψη μη πρισματικών και σύνθετων δοκών. Ελαστική γραμμή δοκού. Υπερστατικές κατασκευές. Η συνεχής δοκός και η εξίσωση των τριών ροπών. Θεωρία στρέψης: Στρέψη ράβδων κυκλικής διατομής. Στρέψη ράβδων τυχούσας διατομής. Το ανάλογο της μεμβράνης. Στρέψη λεπτότοιχων και πολυκυψελικών διατομών. Ενεργειακές Μέθοδοι: Ελαστική ενέργεια-Το θεώρημα του Betti. Το θεώρημα των Maxwell-Mohr. Συντελεστές επιρροής. Υπολογισμός μετατοπίσεως. Το θεώρημα του Castigliano. Επίλυση υπερστατικών κατασκευών με το θεώρημα του Castigliano. Λυγισμός: Σύνθετη καταπόνηση δοκού με αξονικά και εγκάρσια φορτία. Λυγισμός ράβδου. Μεγάλες παραμορφώσεις ράβδων σε λυγισμό. Λυγισμός πλαισιωτών και άλλων κατασκευών.

 

Περίγραμμα μαθημάτων…