Διοικητική Λογιστική (Τμ. Μηχ. Παρ. και Δοίκ.)


Περιγραφή Μαθήματος: Η Διοικητική Λογιστική περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, συγκέντρωση και ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεδομένων μιας οργάνωσης προκειμένου να υποστηριχθούν αποφάσεις που επιτρέπουν την ορθολογική χρήση των πόρων της. Στο μάθημα περιγράφονται οι βασικές αρχές της λογιστικής του κόστους και οι αρχές που διέπουν την κοστολόγηση δραστηριοτήτων και διαδικασιών. Στο μάθημα γίνεται εισαγωγή στα βασικά χαρακτηριστικά των προϋπολογισμών και αναλύονται τα στάδια κατάρτισης του συνολικού προϋπολογισμού μιας οικονομικής μονάδας. Επιπλέον παρουσιάζονται οι στατικοί και ελαστικοί προϋπολογισμοί και υπολογίζονται οι δείκτες απόκλισης. Τέλος παρουσιάζονται οι βασικές προσεγγίσεις για την υποστήριξη αποφάσεων στο βραχυπρόθεσμό διάστημα.

Σκοπός του μαθήματος: Οι φοιτητές αφού εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές που διέπουν την κοστολόγηση προσεγγίζουν το θέμα της συγκρότησης των προϋπολογισμών και εξετάζουν πιθανά εναλλακτικά σενάρια μέσω του υπολογισμού των βασικότερων δεικτών προσδιορισμού των αποκλίσεων και της ανάλυσης του νεκρού σημείου.

Υδροπληροφορική


Εισαγωγικές έννοιες διαχείρισης υδατικών πόρων. Λογισμικά και συστήματα διαχείρισης υδατικών πόρων. Γεωχωρικά δεδομένα για την Υδρολογία, χωρική λεπτομέρεια και κλίμακα χαρτών, συστήματα αναφοράς (datum) συντεταγμένων, αναπαράσταση δεδομένων, μεταδεδομένα, ψηφιακό μοντέλο εδάφους. Μορφοποίηση υδρολογικών δεδομένων, έλεγχος ομοιογένειας, συμπλήρωση και επέκταση χρονοσειρών δεδομένων. Δημιουργία επιφανειών, παραγωγή γεωχωρικών δεδομένων από σημειακές μετρήσεις, μέθοδοι δημιουργίας επιφανειών. Χωρική μεταβλητότητα.
Μοντελοποίηση της εξατμισοδιαπνοής. Μοντελοποίηση της διήθησης. Υδραυλική τραχύτητα και υδραυλική της επιφανειακής απορροής. Μοντελοποίηση υδρολογικών διαδικασιών. Μοντελοποίηση του μοναδιαίου υδρογραφήματος. Ανάπτυξη αξιόπιστων Μη Γραμμικών μοντέλων εκτίμησης εξαρτημένων υδρολογικών μεταβλητών, ανάπτυξη ΜΗ Γραμμικών μοντέλων κατάταξης σε Ν διαστάσεις (N dimensional classification) στη διαχείριση υδατικών πόρων με τη χρήση Υπολογιστικής Νοημοσύνης-Μηχανικής Μάθησης (όπως Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ) Μηχανές Διανύσματος Υποστήριξης (ΜΔΥ) Ασαφής Λογική (ΑΛ). Εφαρμογές ασαφούς γραμμικής παλινδρόμησης. Λογισμικά: Torrential-MIK, Esri ArcGis, Arc Hydro, Hec-Hms, Hec-Ras, Iric, Telemac, Erdas Imagine, Trimple eCognition, MATLAB 2016, WEKA (ελεύθερο ανοικτού κώδικα), Neuralworks Professional II PLUS.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Ασφάλεια Συστημάτων Μηχανικού


Το εργοτάξιο και τα συστήματα του μηχανικού ως δυναμικά κοινωνικό-τεχνικά συστήματα – Η ασφάλεια ως αναδυόμενη ιδιότητα των κοινωνικό-τεχνικών συστημάτων. Το πρόβλημα της ασφάλειας στα πολύπλοκα κοινονικο-τεχνικά συστήματα και στα συστήματα μηχανικού. Ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία και για τα τεχνικά έργα. Μοντέλα ατυχημάτων – γραμμικά, επιδημιολογικά, συστημικά. Ανθρώπινοι παράγοντες στην ασφάλεια. Κουλτούρα της ασφάλειας. Οργανωτικές θεωρίες (NAT, HRO). Παραδοσιακές αναλύσεις επικινδυνότητας FTA, ETA. FMEA, ΗΑΖΟPM. Αναλυτικά παραδείγματα Εισαγωγή στο μοντέλο ατυχημάτων Systems Theoretic Accident Model and Processes (STAMP). H ανάλυση επικινδυνότητας STPA. Παρουσίαση της μεθόδου εντοπισμού σημείων/ενδείξεων έγκαιρης προειδοποίησης κινδύνων EWaSAP. Αναλυτικό παράδειγμα STPA και EWaSAP – ανάλυση με το χέρι. Αναλυτικό παράδειγμα STPA και EWaSAP – ανάλυση με τη χρήση του λογισμικού XSTAMPP. Διερεύνηση ατυχημάτων με τη μέθοδο CAST.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Θεωρία Πλαστικότητας στις Δομικές Κατασκευές


Α. Μαθηματικά προαπαιτούμενα. Διανύσματα και Τανυστές, Β. Κινήσεις, μετατοπίσεις, παραμορφώσεις. Κατηγοριοποίηση των παραμορφώσεων και των θεωριών που τις μελετούν/αντιμετωπίζουν, Γ. Τανυστές τάσεων. Φυσική σημασία των διαφόρων τάσεων, Δ. Θεωρήματα Ισοστάθμισης. Εφαρμογές, Ε. Η Αρχή των Δυνατών Έργων. Απόδειξη της Αρχής των Δυνατών Έργων. Είναι η Αρχή των Δυνατών Έργων ενεργειακή; Η ισχυρή και η ασθενής μορφή των εξισώσεων κίνησης και η ισοδυναμία τους, ΣΤ. Εισαγωγή στην Θεωρία Πλαστικότητος, Ζ. Κριτήρια διαρροής. Οι έννοιες των επιφανειών φόρτισης και διαρροής. (The loadingandthe yieldsurfaces.), Η. Τα «συνεκτικά» θεωρήματα της Πλαστικότητος: Το “Drucker Postulate”, το “Ilyushin Postulate” και το “The Maximum PlasticDissipation Principle”, Θ. Οι συνέπειες των «συνεκτικών» θεωρημάτων. Η έννοια της «ευστάθειας» σύμφωνα με τα θεωρήματα αυτά. Η έννοια των «εσωτερικών μεταβλητών» (internal variables). Θερμοδυναμική και Πλαστικότητα, Ι. Γραμμικοί και μη-γραμμικοί νόμοι σκλήρυνσης. Δομική Πλαστικότητα. Εφαρμογές.Η έννοια της πλαστικής αρθρώσεως και των μηχανισμών κατάρρευσης. (Plastic hinge and collapse mechanisms.), K. Εφαρμογές στην περιγραφή (και διατύπωση καταστατικών εξισώσεων) της συμπεριφοράς υλικών ευρέως φάσματος, ήτοι χαλύβων, άλλων μετάλλων, σκυροδέματος, ασφαλτικών υλικών, «έξυπνων υλικών» (Shape Memory Alloys), γεωϋλικών κ.ά..

Θεωρία Ελαστικής Ευστάθειας (δε θα διδαχθεί στο ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019)


Περιεχόμενο του μαθήματος είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την ευστάθεια των δομικών στοιχείων. Επιλύεται το πρόβλημα της δοκού-υποστυλώματος για διάφορες φορτιστικές καταστάσεις τόσο με τον κλασσικό τρόπο της επίλυσης των διαφορικών εξισώσεων της ελαστικής γραμμής, όσο και με ενεργειακές μεθόδους και σειρές Fourier. Αναπτύσσεται το πρόβλημα του λυγισμού με τη θεωρία του Euler και εξάγεται η καμπύλη λυγισμού του Euler. Διδάσκονται επίσης οι Ευρωπαϊκές Καμπύλες λυγισμού, καθώς και η χρήση τους στην πρακτική αντιμετώπιση προβλημάτων λυγισμού.

Οικονομία Μεταφορών


Μεταφορές και οικονομική δραστηριότητα, Οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές, θαλάσσιες μεταφορές. Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον επιχειρήσεων μεταφορών, Παγκοσμιοποίηση και επιπτώσεις στις μεταφορές, Κρατικά μονοπώλια, Απελευθέρωση, Ιδιωτικοποίηση, Προσφορά και ζήτηση στην αγορά μεταφορών, Ελαστικότητες, Κανονική, εκτρεπόμενη και παράγωγη ζήτηση. Οικονομικός σχεδιασμός και ανάλυση χρηματικών ροών επιχειρήσεων μεταφορών, Συνιστώσες κόστους, Κόστος κατασκευής και λειτουργίας, Λογιστική διαχείριση (logistics) εμπορευματικών μεταφορών, Γενικευμένο κόστος μεταφοράς, Εξωτερικό κόστος. Ορισμός και χαρακτηριστικά μοντέλων πρόβλεψης ζήτησης μεταφορών. Στόχοι εμπορικής πολιτικής επιχειρήσεων μεταφορών, Μέθοδοι και πρακτικές εμπορικής πολιτικής, Στόχοι και μέθοδοι τιμολογιακής πολιτικής, Τιμολογιακή πολιτική ελληνικών επιχειρήσεων μεταφορών. Μέθοδοι αξιολόγησης συγκοινωνιακών έργων, Μέθοδος παρούσας αξίας, Μέθοδος καθαρής παρούσας αξίας, Μέθοδος οφέλους/κόστους, Μέθοδος του δείκτη εσωτερικής απόδοσης, Ανάλυση ευαισθησίας, Ανάλυση κινδύνων, Πολυκριτηριακές αναλύσεις. Χρηματοπιστωτική ανάλυση συγκοινωνιακών έργων. Μεταφορές και περιβάλλον, Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων συγκοινωνιακών έργων. Δίκαιο των Μεταφορών. H πολιτική μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οι επιχειρήσεις μεταφορών στην Ελλάδα, Οι Ρυθμιστικές Αρχές.

 

Περίγραμμα μαθήματος…