Σχεδιασμός Αεροδρομίων


Το αεροδρόμιο ως κόμβος μεταφορών, Εξέλιξη μεταφορικού έργου αεροπορικών εταιρειών και αεροδρομίων, Συστημική προσέγγιση λειτουργιών αεροδρομίου, Κερδοφορία και διακυμάνσεις αεροπορικού κλάδου, Εταιρείες χαμηλού κόστους και charter. Αεροπορικές ελευθερίες, Μονοπώλιο και ανταγωνισμός, Απελευθέρωση, Αεροπορικές συμμαχίες. Πρόβλεψη αεροπορικής ζήτησης, Στατιστικά και οικονομετρικά μοντέλα για αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια, Γενικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο αεροδρομίου (Master Plan, Business Plan). Τεχνικά, γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά αεροσκαφών, Επιλογή θέσης αεροδρομίου, Τυπική ωριαία αιχμή σχεδιασμού εγκαταστάσεων αεροδρομίου. Γεωμετρικός σχεδιασμός και μεταφορική ικανότητα διαδρόμου και τροχοδρόμου, Δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών, Οδοστρώματα αεροδρομίων. Αεροσταθμός: εγκαταστάσεις, λειτουργίες, διαστασιολόγηση, Συστήματα εναέριας κυκλοφορίας, FIR, Πύργος ελέγχου, Επικοινωνίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, Φωτισμός διαδρόμου και τροχοδρόμου. Οδική και σιδηροδρομική σύνδεση αεροδρομίου. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, Δείκτες αεροπορικού θορύβου, Κόστος αγοράς αεροσκαφών, Κόστος κατασκευής και λειτουργίας αεροδρομίου, Αεροναυτιλιακά και μη αεροναυτιλιακά έσοδα αεροδρομίου, Κόστος λειτουργίας και μοναδιαίο έσοδο αεροπορικών εταιρειών. Μοντέλα διοίκησης και παραγωγικότητα αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Χωροταξία


Κοινωνικοοικονομικές παράμετροι και γεωγραφικός χώρος. Η δυναμική των χωρικών φαινόμενων. Έννοια και στόχοι της ανάπτυξης. Χωρικές ενότητες, τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων. Οικιστικό δίκτυο. Αστικός και αγροτικός χώρος. Διεθνοποίηση του χώρου. Ο ρόλος και το περιεχόμενο του χωροταξικού σχεδιασμού. Στρατηγικές του χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Σύγχρονες πρακτικές. Η περιβαλλοντική διάσταση. Ο χωροταξικός σχεδιασμός στην πράξη. Η ελληνική εμπειρία. Θεσμικό πλαίσιο, βασικές κατηγορίες χωροταξικών σχεδίων, εργαλεία και μηχανισμοί άσκησης της χωροταξικής πολιτικής. Η χωροταξική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διαδικασία του χωρικού σχεδιασμού. Οργάνωση της χωρικής πληροφορίας. Χωροταξικοί δείκτες. Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, μοντέλα. Εργασία που προσομοιάζει τις πραγματικές συνθήκες εκπόνησης μιας χωροταξικής μελέτης, για την κατανόηση των βασικών χωρικών εργαλείων ανάλυσης και των σύγχρονων μεθόδων καταγραφής επεξεργασίας και απεικόνισης χωροταξικών δεδομένων.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Οδοστρώματα ΙΙ


Κλιματικοί παράγοντες. Επιρροή στα οδοστρώματα. Διόγκωση παγετού. Επίδραση της υγρασίας. Παραδείγματα υπολογισμού. Σταθεροποίηση εδάφους και στρώσεων βάσης. Μηχανισμοί σταθεροποίησης. Είδη σταθεροποιητών. Υπεδάφη. Συμπύκνωση. Αντοχή – πυκνότητα – υγρασία. Επιλογή τιμών σχεδιασμού. Βάσεις και υποβάσεις. Γενικές ιδιότητες μιγμάτων εδάφους – αδρανών. Μη σταθεροποιημένες βάσεις, σκυρωτές βάσεις κ.λπ. Υπολογισμός της μέσης ημερήσιας κυκλοφορίας για την περίοδο μελέτης για διάφορες χρονικές περιόδους και ρυθμούς αύξησης. Σχεδιασμός ευκάμπτων οδοστρωμάτων οδών. Μέθοδος AASHO. Τροποποιημένη μέθοδος AASHTO. Σταδιακή κατασκευή. Μέθοδος Asphalt Institute. Μέθοδος Ινστιτούτου Ασφάλτου. Σταδιακή κατασκευή. Ασφαλτικά υλικά. Ιδιότητες. Χαρακτηριστικά ασφαλτικών επιφανειών. Τύποι ασφαλτικών υλικών. Ολισθηρότητα. Μέθοδοι κατασκευής αντιολισθηρών ταπήτων.