Ειδικά Στοιχεία Μεταλλικών Κατασκευών – Μεταλλικές Γέφυρες


Κύριο αντικείμενο του μαθήματος είναι ο σχεδιασμός και η ανάλυση μεταλλικών γεφυρών και μεταλλικών βιομηχανικών κτηρίων. Γίνεται περιγραφή των διαφόρων κατηγοριών γεφυρών μεταλλικών κτηρίων και αναλύονται οι αρχές μόρφωσής τους, τα βασικά στοιχεία τους καθώς και η λειτουργία τους (ολόσωμα και δικτυωτά πλαίσια, τεγίδες, μηκίδες, μετωπικοί στύλοι, κατακόρυφοι και οριζόντιοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας, χαλυβδόφυλλα, θεμελίωση). Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στον αντισεισμικό σχεδιασμό τόσο των μονώροφων όσο και των πολυώροφων μεταλλικών κτηρίων, αναλύονται οι τύποι συνδέσμων δυσκαμψίας, και περιγράφεται ο ικανοτικός σχεδιασμός. Αναλύονται τα κριτήρια επιλογής στατικού συστήματος όπως και η διαδικασία επιλογής της στατικής προσομοίωσης – δομικό μοντέλο. Γίνεται χρήση ειδικού λογισμικού Η/Υ για την ανάλυση και το σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών (robot, tekla). Μέθοδοι ανάλυσης και σχεδιασμού σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3. Τέλος γίνεται εφαρμογή σε βιομηχανικό κτήριο.

 

Περίγραμμα μαθήματος…