Δημοσίευση 4ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών


ΕΛΙΔΕΚ ΔΤ_4η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών-τριών-1

4η Προκήρυξη για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών-τριών-1

Πρόγραμμα για τον Αθλητισμό και την Εκπαίδευση: από την Αρχαία Ολυμπία μέχρι σήμερα» – διοργάνωση ΚΕΣ Πανεπιστημίου Harvard, ΔΟΑ και Περιφέρεια Δ. Ελλάδας


Announcement IOA-CHS_Sport and Education Program 2024-1

Αλληλογραφία «Πρόγραμμα για τον Αθλητισμό και την Εκπαίδευση από την Αρχαία Ολυμπία μέχρι σήμερ.pdf-1

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 27η Για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. και του Εκλεκτορικού Σώματος εκλογής Καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών


Πρόσκληση Εκλογής_«Θαλάσσια Υδραυλ Παρακτ και Λιμεν Έργα_» (1).pdf-1