Ροβίθης Εμμανουήλ / Rovithis Emmanouil


Βιογραφικό Curriculum Vitae

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής / Assistant Professor
Τομέας: Γεωτεχνικής Μηχανικής / Geotechnical Engineering
Εργαστήριο: Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων / Soil Mechanics and Foundations
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεμελιώσεις – Αντιστηρίξεις / Foundations – Retaining walls

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 25410 79646
Ε-mail: erovithis@civil.duth.gr
Διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Κτήριο Β’, Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης – Κιμμέρια, 67100, Ξάνθη

Επιστημονικά ενδιαφέροντα:

 • Γεωτεχνική σεισμική μηχανική
 • Δυναμική συμπεριφορά και σχεδιασμός θεμελιώσεων
 • Αλληλεπίδραση εδάφους-θεμελίωσης-κατασκευής
 • Διάδοση κύματος σε εδαφικό μέσο
 • Ανάλυση εδαφικής απόκρισης και μελέτη συμπεριφοράς εδαφών υπό δυναμική φόρτιση.
 • Κινηματική απόκριση θεμελιώσεων υπό σεισμικά κύματα
 • Ενοργάνωση συστημάτων εδάφους – κατασκευών στο πεδίο και το εργαστήριο
 • Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων και μετρήσεων για την καταγραφή και ανάλυση της επιρροής του εδάφους στην συμπεριφορά κατασκευών, υποδομών και ιστορικών μνημείων.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών και αριθμητικών μοντέλου υπολογισμού

Κριτής Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών:

 • Acta Geotecnica
 • Bulletin of Earthquake Engineering
 • Computers and Structures
 • Earthquake Engineering and Engineering Vibration
 • Earthquake Engineering and Structural Dynamics
 • Engineering Structures
 • European Journal of Environmental and Civil Engineering
 • Frontiers in Earthquake Engineering (Review Editor)
 • Geomechanics and Engineering, An international Journal
 • Geosciences
 • Geotechnique
 • Italian Geotechnical Journal
 • Journal of Civil Engineering and Management
 • Journal of Geotechnical and Geoenviromental Engineering, ASCE
 • Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering (Outstanding Reviewer status από 2017)
 • Journal of Structural Engineering, ASCE
 • Natural Hazards
 • Natural Hazards and Earth System Sciences
 • Soil Dynamics and Earthquake Engineering (Outstanding Reviewer status από 2017)
 • Soils and Foundations
 • Structural Engineering and Mechanics, An international Journal
 • Structural Engineering International (IABSE)
 • International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics

Επιλεγμένες Διακρίσεις:

 • 2021 | Υπότροφος του Πανεπιστημίου “Luigi Vanvitelli” της Aversa Ιταλίας με συμμετοχή στο διδακτικό και ερευνητικό έργο του Γεωτεχνικού Τομέα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου σε θέματα συμπεριφοράς θεμελιώσεων και αλληλεπίδρασης εδάφους-θεμελίωσης-κατασκευής.
 • 2011 | Εκπρόσωπος Ελληνικής Συμμετοχής στο 21ο Ευρωπαϊκό συνέδριο Νέων Γεωτεχνικών Μηχανικών (21th EYGEC) που έλαβε χώρα το 2011 στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, μετά από επιλογή της εργασίας: Rovithis Emm., Pitilakis K. and Mylonakis G. “Pseudo-Natural SSI frequency of coupled soil-pile-structure systems”
 • 2004 – 2007 | Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πεδίο της Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής μετά από γραπτές εξετάσεις. Περίοδος υποτροφίας: 2004 – 2007.

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα (εαρινό εξάμηνο):

ΣΤ.02.Υ.Κ Επιφανειακές Θεμελιώσεις και Ωθήσεις γαιών (συνδιδασκαλία με Καθ. Ν. Κλήμη)

Η.13.Υ.Γ    Σήραγγες και υπόγεια έργα