Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής


Διευθυντής Τομέα (2018-2019): Ν. Κλήμης Αναπληρωτής Καθηγητής

ΓΕΝΙΚΑ

Ο Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ., καθώς και άλλων κατά περίπτωση τμημάτων του Δ.Π.Θ. ή άλλων Πανεπιστημίων, σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων της Γεωτεχνικής Μηχανικής. Στον Τομέα υπάγονται το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων και το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας. Συνολικά, υπηρετούν 5 Καθηγητές (μέλη ΔΕΠ), 1 Ομότιμος Καθηγητής, 1 μέλος ΕΔΙΠ και 2 μέλη ΕΤΕΠ, ενώ εκπονούν διδακτορική διατριβή 11 υποψήφιοι διδάκτορες. Σημαντικό μέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τομέα εντάσσεται σε χρηματοδοτούμενα έργα από ερευνητικά προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά την πενταετία 2011 – 2016, οι καθηγητές του Τομέα συμμετείχαν ως επιστημονικά υπεύθυνοι ή ως κύριοι ερευνητές σε 10 διεθνή και 13 εθνικά προγράμματα. Επίσης, σημειώνεται ότι από τα δύο Εργαστήρια του Τομέα παρέχονται ερευνητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συμβούλου προς τρίτους σε θέματα που εντάσσονται στο αντικείμενο της Γεωτεχνικής Μηχανικής. Επιπρόσθετα, και τα δύο Εργαστήρια συνεργάζονται κατά περιόδους με εκπαιδευτικά ιδρύματα ή/και ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και υπηρεσίες ή φορείς του δημοσίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο κοινών στόχων και δραστηριοτήτων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία δεκαοχτώ υποχρεωτικών ή επιλογής μαθημάτων (μέσα σε παρένθεση το εξάμηνο διδασκαλίας) του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ.:

Γεωλογία για Μηχανικούς (1ο), Εδαφομηχανική (5ο), Υδρολογία των Υπόγειων Νερών (5ο), Επιφανειακές Θεμελιώσεις και Ωθήσεις Γαιών (6ο), Τεχνική Γεωλογία & Στοιχεία Βραχομηχανικής (6ο), Αντιστηρίξεις (7ο), Εδαφοδυναμική (7ο), Αριθμητικές Μέθοδοι Γεωτεχνικής Μηχανικής (7ο), Γεωκίνδυνοι – Τεχνικογεωλογικές Αστοχίες (7ο), Σήραγγες και Υπόγεια Έργα (8ο), Γεωτεχνικές Έρευνες και Δοκιμές Πεδίου (8ο), Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική (8ο), Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική (8ο), Βελτίωση – Ενίσχυση Εδαφών (8ο), Βαθιές Θεμελιώσεις (9ο), Επιχώματα και Χωμάτινα Φράγματα (9ο), Ειδικά Θέματα Εδαφομηχανικής (9ο), Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ (9ο).

Επίσης, ετησίως εκπονούνται στον Τομέα 10 έως 15 διπλωματικές εργασίες. Τέλος, πέραν των προπτυχιακών μαθημάτων, οι καθηγητές του Τομέα διδάσκουν κατά περίπτωση μεταπτυχιακά μαθήματα, και επιβλέπουν μεταπτυχιακές διατριβές, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων
Καθηγητές: Αν. Καθηγητής Ν. Κλήμης , Αν. Καθηγητής Ι. Μάρκου (Διευθυντής Εργαστηρίου), , Επ. Καθηγητής Ι. Ζευγώλης

Στο Εργαστήριο Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων διεξάγεται υπολογιστική ή/και πειραματική έρευνα στα ακόλουθα αντικείμενα:

(1) εδαφοδυναμική (σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών σε 1Δ και 2Δ, επιρροή τοπικών εδαφικών συνθηκών και ενίσχυση σεισμικής κίνησης, προσδιορισμός εδαφοδυναμικών ιδιοτήτων, γεωτεχνικός χαρακτηρισμός και κατηγοριοποίηση εδαφικών σχηματισμών, συσχέτιση παραμέτρων ισχυρής σεισμικής κίνησης, ρευστοποίηση, κ.λπ.) και γεωτεχνική σεισμική μηχανική (δυναμική ανάλυση και αντισεισμικός σχεδιασμός πρανών, ορυγμάτων, άοπλων και οπλισμένων επιχωμάτων, χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων, κρηπιδοτοίχων, κλπ), αλληλεπίδραση εδάφους – θεμελίωσης – κατασκευής (διάδοση σεισμικής διάρρηξης και αλληλεπίδραση με γεωκατασκευές, κινηματική και αδρανειακή αλληλεπίδραση για διάφορες κατηγορίες εδάφους και τύπου κατασκευών, συναρτήσεις εμπέδησης, κ.λπ.),

(2) βελτίωση και ενίσχυση εδαφών (ενέσεις εμποτισμού, διογκούμενα εδάφη, μηχανική συμπεριφορά εδαφών ενισχυμένων με γεωσυνθετικά, αλληλεπίδραση εδάφους – γεωσυνθετικών),

(3) πιθανοτικές και στοχαστικές μέθοδοι ανάλυσης στη Γεωτεχνική Μηχανική (χαρακτηρισμός γεωτεχνικής αβεβαιότητας και μεταβλητότητας, ανάπτυξη πιθανοτικών / στοχαστικών μοντέλων και υπολογιστικών μεθόδων προσδιορισμού αξιοπιστίας γεωτεχνικών έργων, αναλύσεις διακινδύνευσης γεωτεχνικών έργων, σύζευξη πιθανοτικών και αριθμητικών μεθόδων),

(4) ανάλυση συμπεριφοράς γεωκατασκευών με αριθμητικές προσομοιώσεις (αντιστηρίξεις, οπλισμένο έδαφος, ευστάθεια πρανών),

(5) βαθιές θεμελιώσεις (γραμμική και μη-γραμμική ανάλυση εδάφους – πασσάλου σε αξονικά και οριζόντια φορτία με αριθμητικές μεθόδους, ανάλυση και σχεδιασμός πασσαλοδιαφραγμάτων, σταθεροποίηση κατολισθήσεων, κλπ).

(6) γεωτεχνικά μεταλλευτικών έργων και περιβαλλοντική γεωτεχνική (γεωτεχνικά θέματα μεταλλείων και λιγνιτωρυχείων με έμφαση στις επιφανειακές εκσκαφές (ευστάθεια, παραμορφώσεις, επίδραση στο περιβάλλον), γεωτεχνικός χαρακτηρισμός εξορυκτικών και βιομηχανικών αποβλήτων).

Το εργαστήριο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση των συνήθων δοκιμών Εδαφομηχανικής, αλλά και εξειδικευμένων εργαστηριακών δοκιμών για ερευνητικούς ή άλλους σκοπούς, καθώς και εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα. Στο εργαστήριο εκπονούν διδακτορική διατριβή 5 υποψήφιοι διδάκτορες.

Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας
Καθηγητές: Καθηγητής Φ.-Κ. Πλιάκας (Διευθυντής Εργαστηρίου), Επ. Καθηγητής Γ. Παπαθανασίου , Ομότιμος Καθηγητής Ι. Διαμαντής
Στο Εργαστήριο διεξάγεται έρευνα που περιλαμβάνει έρευνες (πεδίου και εργαστηριακές):

(1) τεχνικογεωλογικές, που σχετίζονται με την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού και με άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες στο γεωπεριβάλλον, καθώς και με τις επιπτώσεις γεωλογικών, εν δυνάμει καταστροφικών, φαινομένων (σεισμοί, κατολισθήσεις, πλημμύρες, κ.λπ.) στα έργα και τις δραστηριότητες αυτές,

(2) υδρογεωλογικές, στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της διαχείρισης υπόγειων υδατικών συστημάτων και

(3) γεωφυσικές (διασκοπήσεις, γεωηλεκτρικές τομογραφίες, κ.λπ.).

Ο τεχνικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας περιλαμβάνει όργανα Τεχνικής Γεωλογίας και Βραχομηχανικής, Υδρογεωλογίας, Υδροχημείας, καθώς και γεωφυσικών διασκοπήσεων. Στο εργαστήριο εκπονούν διδακτορική διατριβή 6 υποψήφιοι διδάκτορες.